Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – harmonogram na 2019 r. - Prometeia

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – harmonogram na 2019 r.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – harmonogram na 2019 r.

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w 2019r. przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie w ramach następujących konkursów:

  • Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Poddziałanie 1.1.1)

Dofinansowanie w wysokości nawet do 80% udzielane będzie na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców oraz konsorcja. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów – także z udziałem jednostek naukowych w regionach słabiej rozwiniętych. Na ten rok zaplanowano 4 nabory wniosków w ramach alokacji wynoszącej 3,1 mld zł.

  • Sektorowe programy B+R (Działanie 1.2)

W 2019r. zostaną otwarte nabory dotyczące realizacji dużych przedsięwzięć obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w ramach trzech istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki: tworzenia gier komputerowych (GameINN), innowacje w przemyśle stalowym (INNOSTAL) oraz przemyśle stoczniowym (INNOship).

  • Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (Działanie 2.1)

W ramach działania dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe,  poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Na konkurs przewidziano alokację w wysokości 400 mln zł.

  • Bony na innowacje dla MŚP (Poddziałanie 2.3.2)

Wsparcie udzielane będzie finansowanie usług badawczych dla przedsiębiorstw z MŚP realizowanych przez jednostki naukowe, mających na celu rozwój ich produktów (wyrobów i usług). Dodatkowo wsparcie może obejmować komponent inwestycyjny związany z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi.

  • Ochrona własności przemysłowej (Poddziałanie 2.3.4)

Dofinansowanie w ramach konkursu w wysokości do 50% udzielane będzie przedsiębiorcom z sektora MŚP na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym – patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe, z możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów objętych zgłoszeniem.

  • Design dla przedsiębiorców (Poddziałanie 2.3.5)

Konkurs kierowany będzie do przedsiębiorców z sektora MŚP (z wyłączeniem  przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej), a wparcie udzielane będzie na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa).

  • Badania na rynek (Poddziałanie 3.2.1)

Konkurs dotyczy wsparcie projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W tym roku zaplanowano 6 naborów w ramach konkursu z przeznaczoną alokacją minimum 1,5 mld zł.

  • Kredyt na innowacje technologiczne (Poddziałanie 3.2.2)

Konkurs dotyczy wsparcia projektów MŚP polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Alokacja przewidywana na konkurs wynosi 350 mln zł.

  • Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (Poddziałanie 3.3.3)

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Dofinansowanie w wysokości do 85% może zostać przeznaczone na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych na wybranych rynkach perspektywicznych. Planowana na konkurs alokacja wynosi 150 mln zł.

  • Badania naukowe i prace rozwojowe (Działanie 4.1)

Dofinansowanie w wysokości do 100% przeznaczone będzie na projekty aplikacyjne, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Planowana alokacja w ramach konkursu wynosi 140 mln zł.