Łagodzenie skutków COVID-19 - nabór II - Prometeia

Łagodzenie skutków COVID-19 – nabór II

Serdecznie zapraszamy dolnośląskich mikro i małych przedsiębiorców, z branży turystycznej i gastronomicznej oraz związanych z kulturą i rozrywką, sportem i rekreacją do współpracy celem pozyskania środków unijnych na łagodzenie skutków COVID-19 w ramach planowanego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą drugiego naboru wniosków o dofinansowanie do kapitału obrotowego.

W ramach pierwszego naboru wniosków Nasi eksperci ze 100% skutecznością złożyli 16 projektów, które w najbliższym czasie będą podlegały ocenie formalno- merytorycznej.

Ogłoszenie dokumentacji konkursowej drugiego naboru wniosków w ramach działania 1.5.D, organizowanego w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 planowane jest na dzień 4 sierpnia 2020 roku.

Dofinansowanie wynosi 100% i jest przyznawane w formie bezzwotnej dotacji a jego maksymalna wartość wynosi do 164 000 złotych i uzależniona jest od wielkości zatrudnienia w firmie.

Na Naszą ofertę, w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie składają się następujące czynności:

  • weryfikacja spełnienia warunków umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach konkursu, w tym określenie statusu MŚP oraz wstępna analiza sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku,
  • przygotowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji na podstawie uzupełnionej przez klienta listy pytań oraz przekazanie danych za pośrednictwem generatora,
  • rejestracja wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu,
  • doradztwo na etapie oceny formalno- merytorycznej w zakresie ewentualnych wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień,
  • w przypadku pozytywnej oceny projektu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w tym oświadczenia o posiadanym statusie MŚP, formularzu pomocy publicznej lub de minimis oraz innych, wymaganych na wzorach instytucji dokumentów, koordynujemy również proces pozyskania pozostałych wymaganych dokumentów (zaświadczenia z ZUS czy US),
  • pośrednictwo w kontaktach i prowadzenie korespondencji pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt telefoniczny z Naszymi ekspertami:

  • Jowitą Hycnar, nr tel. 790 533 566,
  • Magdaleną Wersocką, nr tel. 570 865 777,
  • Andrzejem Babiarzem, nr tel. 530 900 601

lub pod adresem mailowym: jowita.hycnar@pmta.pl

W przypadku zainteresowania współpracą prześlemy niezbędny pakiet informacyjny na podstawie którego przygotowana zostanie dokumentacja aplikacyjna i złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

Lista pytań 1.5.D RPO WD