Wspieranie transferu technologii - Prometeia

Wspieranie transferu technologii

W dniu 8 września 2021 rusza, organizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA, konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji (działanie 2.2. POIR) – Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące transferu i wdrożenia technologii, przy czym koszt wdrożenia technologii nie jest objęty grantem.

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup technologii w postaci wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) służących wdrożeniu innowacji produktowej lub procesowej.

W ramach projektu możliwe będzie pozyskanie:

  • patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych lub ich zgłoszeń
  • praw autorskich do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
  • praw do chronionych odmian roślin
  • topografii układów scalonych
  • know-how

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 150.000 zł, zaś maksymalna nie może przekroczyć równowartości 200.000 EUR.

Dofinansowanie udzielane jest w formie pomocy de minimis (wielkość wsparcia 70%) lub regionalnej pomocy inwestycyjnej (wielkość wsparcia uzależniona od województwa i wielkości przedsiębiorstwa – od 35% do 70%).

Technologia, która jest przedmiotem projektu, musi spełniać następujące warunki:

  • będzie podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości;
  • będzie stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostanie związana z projektem przez okres trwałości projektu (3 lata);
  • była do tej pory nieznana i będzie zastosowana po raz pierwszy lub
  • jest znana i stosowana w skali kraju poniżej 3 lat lub
  • jest znana i stosowana w skali międzynarodowej poniżej 5 lat.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

Wnioski można składać w terminie od 8 października 2021 do 15 grudnia 2021 roku (po wyczerpaniu alokacji możliwe jest wcześniejsze zakończenie naboru).