Pozyskiwanie dotacji UE - Prometeia

Pozyskiwanie dotacji UE

Przygotowujemy kompletną dokumentację i pomagamy strategicznie zaplanować biznes oparty
o dofinansowanie.

Wiemy, że proces pozyskiwania dotacji dla wielu firm może być skomplikowany. Nasze zadanie to w zrozumiały sposób przedstawić przedsiębiorcom możliwości i zasady ubiegania się o dotacje. Dlatego kompleksowo zajmujemy się przygotowaniem niezbędnych dokumentów i wykorzystujemy wszystkie możliwości, aby skutecznie pozyskać dofinansowanie dla naszych Klientów.

Identyfikacja potrzeb
Zanim zaczniemy działania zawsze rozmawiamy z Klientem – ustalamy potrzeby i budujemy wstępną koncepcję projektu. Poznając daną firmę, jej plany inwestycyjne oraz rozwojowe rekomendujemy najlepszy program, aby do niego aplikować. Dodatkowo zawsze uwzględniamy alternatywne źródła finansowania.

Pozyskanie partnerów
Współpracujemy z renomowanymi jednostkami naukowymi i badawczymi. W przypadku projektów, w których niezbędne jest wsparcie podwykonawców z uczelni wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych pomagamy pozyskać konsorcjantów do konkretnej inicjatywy.

Przygotowanie dokumentów
W całości odpowiadamy za przygotowanie i skompletowanie dokumentacji, która niezbędna jest do pozyskania dotacji. Sporządzamy wniosek, biznesplan, analizę kosztów, studium wykonalności i uzupełniamy je o oferty, kosztorysy, itp. Po złożeniu aplikacji na bieżąco kontaktujemy się z instytucją oceniającą wnioski.

Ocena formalna wniosku
Czuwamy nad procesem oceny wniosków. Pierwsza ocena – formalna – ma na celu sprawdzenie czy wniosek spełnia wymogi formalne, jest kompletny i poprawnie przygotowany. Negatywna ocena na tym etapie oznacza odrzucenie wniosku i zamyka drogę do pozyskania dotacji unijnych.

Ocena merytoryczna wniosku
Jeśli ocena formalna jest pozytywna wniosek poddawany jest ocenie merytorycznej. To czas na oszacowanie potencjału projektu. W tym celu opiniowany jest poziom innowacyjności, model biznesowy, budżet oraz realność projektu. Na tym etapie mogą pojawić się dodatkowe pytania i prośba o uzupełnienie dokumentów.

Warto wiedzieć, że pozytywne oceny nie oznaczają automatycznego przyznania dotacji.

W przypadku dużej liczby wniosków, których wartość przekracza dostępny budżet w konkursie, dofinansowanie dostaną tylko projekty z najwyższą liczbą punktów zdobytych w ramach kryterium wyboru. Ponieważ podczas oceny merytorycznej nie można zmienić założeń projektu, przed złożeniem wniosku rekomendujemy Klientom działania, jakie mogą podjąć aby uzyskać więcej punktów podczas oceny.

Podpisanie umowy
Gwarancją przyznanej dotacji jest podpisanie umowy. Do umowy należy dołączyć szereg dokumentów, takich jak: formularz pomocy publicznej lub de minimis, oświadczenie MSP, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US itd. Przygotowujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz koordynujemy proces ich pozyskania.

Pozyskiwanie dotacji UE - Prometeia
4,5 mln zł wartość projektu

Profilogic Sp. z o.o. – młode, wrocławskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją własnych maszyn i urządzeń. Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania: od pomysłu i koncepcji, przez projekt, oprogramowanie i wykonanie komponentów mechanicznych aż po montaż i uruchomienie maszyn w zakładzie klienta. Opis projektu – cele i efekty: Założeniem projektu jest opracowanie prototypowego, innowacyjnego, systemu samorozpoznawalnych urządzeń spawalniczych. Dzięki dofinansowaniu firma będzie mogła przeprowadzić badania, które prowadzą do stworzenia innowacyjnego w skali kraju produktu.

4 mln zł wartość projektu

ELASTOLAB Sp. z o.o. – firma, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Dodatkowo spółka oferuje usługi szybkiego prototypowania, drukarki 3D oraz produkuje elastomery. Opis projektu – cele i efekty: Celem nadrzędnym projektu był zakup infrastruktury badawczo- rozwojowej, która jest niezbędna do przeprowadzenia prac nad innowacyjnym kompozytem elastomeru poliuretanowego i wyrobów tworzonych z jego wykorzystaniem. Dzięki dofinansowaniu możliwy będzie remont firmy i wyposażenie jej w niezbędne narzędzia. Całość wpłynie na podniesienie konkurencyjności spółki w branży oraz dywersyfikację produkcji.

190 tys. zł wartość projektu

Neurosys Sp. z o.o. – firma oferuje dedykowane rozwiązania IT, które automatyzują procesy biznesowe w przedsiębiorstwach. Dostarczane rozwiązania usprawniają przepływ informacji, ze szczególnym przeznaczeniem dla sektora prywatnego (MŚP i duże przedsiębiorstwa) oraz do sektora publicznego. Oferta skierowana jest do klientów z różnych gałęzi gospodarki, w tym m.in.: informacja i komunikacja, administracja, medycyna i zdrowie, finanse, produkcja i edukacja. Opis projektu – cele i efekty: Założeniem projektu jest ekspansja działalności eksportowej klienta na rynki zagraniczne oraz rozwój na działalności na rynkach, na których spółka już funkcjonuje. Dofinansowanie wspomoże zastosowanie rozwiązań, które przyczynią się do rozwoju w zakresie handlu zagranicznego, wzrostu konkurencyjności...

4,3 mln zł wartość projektu

1450 S.A. – spółka zajmuje się przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi. Firma posiada narzędzie bazujące na chmurze, którego celem jest budowanie wizerunku podmiotów w Internecie poprzez gromadzenie opinii w sieci, przetwarzanie ich celem wyciągnięcia wniosków oraz automatyczne tworzenie treści w wybranych dyskusjach. Opis projektu – cele i efekty: Założeniem projektu są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, mające na celu opracowanie ulepszonego produktu. Dofinansowanie pozwoli stworzyć zaawansowane narzędzie informatyczne, które umożliwia zarządzanie wizerunkiem w Internecie.

12 mln zł wartość projektu

ZUGIL S.A. jest liderem na rynku krajowym w zakresie produkcji urządzeń i linii do nanoszenia pokryć galwanicznych i lakierniczych, jak również producentem konstrukcji maszynowych i budowlanych, gdzie oferta sięga nawet do odbiorców na całym świecie. Dla firmy najważniejszy jest klient i ZUGIL chce zadbać o jego potrzeby, zadowolenie i bezpieczeństwo. Opis projektu – cele i efekty: Przedmiotem projektu jest realizacja działań B+R związanych z opracowaniem pilotażowej linii technologicznej opartej na innowacyjnej technologii wytwarzania konstrukcji spawanych elementów i konstrukcji wielkogabarytowych, w tym dźwigowych ograniczającej odkształcenia konstrukcji spawanych poprzez zastąpienie spoin pachwinowych spoinami czołowymi i czołowo- pachwinowymi. Prace B+R będą dotyczyły procesów...

2 mln wartość projektu

TERMET S.A. jest czołowym producentem urządzeń grzewczych w Polsce – kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Wszystkie wyroby Termet charakteryzują się najwyższymi parametrami techniczno-użytkowymi, energooszczędnością, wysoką jakością techniczną, zastosowaniem zaawansowanej technologii produkcji oraz minimalizacją gabarytów, co jest dostrzegane przez środowiska opiniotwórcze, a potwierdzeniem są liczne wyróżnienia i medale.  Opis projektu – cele i efekty: Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie przez TERMET S.A. prac B+R, których realizacja umożliwi opracowanie innowacji produktowej w skali kraju- gamy innowacyjnych kotłów kondensacyjnych o szerokim zakresie modulacji, wyposażonych w nowoczesny system sterowania i monitoringu. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia...

Piszą o nas:

Dlaczego warto
współpracować z PMTA?

723 mln zł

łączna wartość zrealizowanych projektów

253

liczba napisanych wniosków

9 lat

doświadczenia

97%

skuteczność w pozyskiwaniu dotacji*

*Na podstawie otrzymanych dofinansowań z programu 4Stocka (PARP - Poddziałanie 3.1.5 wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 stock) zrealizowanych w latach 2016-2017).

Skontaktuj się z nami

  • Napisz do nas wiadomość, wraz z opisem:
    - czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
    - jaki projekt chcesz zrealizować,
    - jakie są szacowane wydatki i ich wartość?
  • Przedstawimy jakie są dostępne możliwości
  • Stworzymy wniosek i dokumentację dla Twojej dotacji
  • Pozyskamy dotację oraz zapewnimy wsparcie i poprawne rozliczenie projektu UE.
Pozyskiwanie dotacji UE - Prometeia

Maciej Olszowy

Członek Zarządu

Skontaktuj się z nami

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy
Zaufali nam: