Usługi jakie świadczymy przy pozyskiwaniu dotacji unijnych - pmta.pl

Usługi

Usługi jakie świadczymy przy pozyskiwaniu dotacji unijnych - pmta.pl
47,7 mln zł wartość projektu

Jack-Pol sp. z o.o. – producent wyrobów papierniczych. Głównym profilem działalności spółki Jack-Pol sp. z o.o. jest produkcja wyrobów papierniczych, tj. tamborów, które podlegają sprzedaży lub dalszemu przetworzeniu na wyroby gotowe, tj. na papier toaletowy i ręczniki papierowe. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii usuwania nadmiarowej frakcji z masy makulaturowej w celu optymalizacji zdolności papierotwórczej masy papierniczej do produkcji papierów sanitarno-higienicznych wraz z pilotażową instalacją technologiczną w przedsiębiorstwie JACK-POL

4 mln zł wartość projektu

ELASTOLAB Sp. z o.o. – firma, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Dodatkowo spółka oferuje usługi szybkiego prototypowania, drukarki 3D oraz produkuje elastomery. Opis projektu – cele i efekty: Celem nadrzędnym projektu był zakup infrastruktury badawczo- rozwojowej, która jest niezbędna do przeprowadzenia prac nad innowacyjnym kompozytem elastomeru poliuretanowego i wyrobów tworzonych z jego wykorzystaniem. Dzięki dofinansowaniu możliwy będzie remont firmy i wyposażenie jej w niezbędne narzędzia. Całość wpłynie na podniesienie konkurencyjności spółki w branży oraz dywersyfikację produkcji.

10,28 mln zł wartość projektu

Wytwórca zielonej energii  Opis projektu – cele i efekty: Celem projektu jest stworzenie doświadczalnej elektrowni wirtualnej, a następnie analiza jej funkcjonalności. Dzięki tej innowacyjnej platformie klient będzie mógł zaoferować unikalne na polskim rynku usługi regulacyjne. Dofinansowanie realnie wspomoże sprzedaż energii, którą klient wytworzy we własnym zakresie i w ramach współpracy z wytwórcami indywidualnymi. Jednocześnie przełoży się to na znaczny wzrost efektywności działalności i osiąganych wyników finansowych.

3,6 mln zł wartość projektu

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś Sp.J. – największy producent lamp i urządzeń odblaskowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym w Polsce. Spółka korzysta z najnowocześniejszych technologii w branży, dzięki czemu oferuje najwyższej klasy rozwiązania w zakresie oświetlenia samochodowego. Opis projektu – cele i efekty: Celem projektu było wykorzystanie technologii światła laserowego do budowy pierwszego w Polsce prototypu lampy drogowej przedniej oraz opracowania technologii jej produkcji. Dofinansowanie pozwoliło wesprzeć prace badawczo rozwojowe, a tym samym utrzymać spółce pozycję lidera w branży.

4,5 mln zł wartość projektu

Profilogic Sp. z o.o. – młode, wrocławskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją własnych maszyn i urządzeń. Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania: od pomysłu i koncepcji, przez projekt, oprogramowanie i wykonanie komponentów mechanicznych aż po montaż i uruchomienie maszyn w zakładzie klienta. Opis projektu – cele i efekty: Założeniem projektu jest opracowanie prototypowego, innowacyjnego, systemu samorozpoznawalnych urządzeń spawalniczych. Dzięki dofinansowaniu firma będzie mogła przeprowadzić badania, które prowadzą do stworzenia innowacyjnego w skali kraju produktu.

1 mln zł wartość projektu

P.P.H. OLMAR S.C. – firma zajmuje się produkcją akcesoriów meblowych z tworzyw sztucznych. Wyroby charakteryzują się wysoką jakością oraz szeroką gamą kolorystyczną. Opis projektu – cele i efekty: Głównym celem projektu było wyposażenie działu badawczo-rozwojowego firmy w specjalistyczną aparaturę, która umożliwia rozbudowę gamy prototypów innowacyjnych produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki otrzymanej dotacji, spółka zastosuje nową technologię, podnoszącą jakość oferowanych produktów i proekologiczność procesu produkcyjnego.

Zaufali nam:

Dlaczego warto
współpracować z PMTA?

97%

skuteczności
w pozyskiwaniu dotacji* *Na podstawie otrzymanych dofinansowań z programu 4Stocka (PARP - Poddziałanie 3.1.5 wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 stock) zrealizowanych w latach 2016-2017).

723 mln zł

łączna wartość zrealizowanych
projektów z dotacji unijnej

253

napisanych dotacji

154

rozliczonych projektów

425 mln zł

łączna wartość pozyskanych
środków unijnych

72 mln zł

maksymalna wartość
dofinansowania

9 lat

doświadczenia

3,3 mln zł

Średnia wartość dofinansowania

Jak wygląda
proces pozyskania dotacji?

 • Identyfikacja potrzeb

  Pozyskiwanie dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczyna się od identyfikacji potrzeb Klienta i zbudowania koncepcji projektu. Znając stan faktyczny oraz potrzeby rozwojowe i plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, wskazujemy właściwy program unijny i konkurs, w ramach którego warto aplikować o środki UE. Uwzględniamy przy tym możliwość pozyskania alternatywnych źródeł finansowania, które zabezpieczą płynność projektu.

 • Pozyskanie partnerów

  Zapewniamy pozyskanie konsorcjantów do projektu, jeśli realizacja tego wymaga. Dotyczy to najczęściej projektów, w których występują podwykonawcy w postaci uczelni wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych (B+R). Współpracujemy z renomowanymi jednostkami naukowymi i badawczymi, możemy je pozyskać do projektów naszych Klientów.

 • Przygotowanie dokumentów

  Odpowiadamy za dokumentację związaną z pozyskiwaniem dotacji unijnych. Sporządzamy komplet dokumentów wymaganych do pozyskania dotacji – wniosek, biznesplan, analizy opłacalności inwestycji, studium wykonalności oraz szereg załączników w postaci ofert, kosztorysów i innych. Kiedy aplikacja jest założona, pozostajemy w kontakcie z instytucją oceniającą wnioski.

 • Ocena formalna wniosku

  To pierwsza z dwóch ocen dokonywanych przez jednostkę oceniającą projekty. Jej celem jest sprawdzenie, czy złożony wniosek spełnia wymogi formalne do ubiegania się o dotację, czy jest kompletny i czy został poprawnie sporządzony. Negatywna ocena oznacza odrzucenie wniosku i zamyka drogę do pozyskania dotacji unijnych.

 • Ocena merytoryczna wniosku

  Pozytywna ocena formalna kieruje wniosek do oceny merytorycznej, której celem jest ustalenie potencjału projektu. Oceniany i punktowany jest m.in. poziom innowacyjności, model biznesowy, realność projektu, budżet. Na tym etapie instytucja oceniająca może mieć pytania do wnioskodawcy i prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 • Podpisanie umowy

  Dopiero podpisanie umowy daje gwarancję przyznanej dotacji i umożliwia bezpieczne rozpoczęcie realizacji projektu. Do umowy należy sporządzić i zebrać szereg dokumentów, m.in. formularz pomocy de minimis, oświadczenie MSP, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US. Dla naszych Klientów przygotowujemy niezbędne dokumenty i koordynujemy proces ich pozyskiwania od instytucji zewnętrznych.

Skontaktuj się z nami

 • Napisz do nas wiadomość, wraz z opisem:
  - czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
  - jaki projekt chcesz zrealizować,
  - jakie są szacowane wydatki i ich wartość?
 • Przedstawimy jakie są dostępne możliwości
 • Stworzymy wniosek i dokumentację dla Twojej dotacji
 • Pozyskamy dotację oraz zapewnimy wsparcie i poprawne rozliczenie projektu UE.

Skontaktuj się z nami

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy
Piszą o nas: