Usługi jakie świadczymy przy pozyskiwaniu dotacji unijnych - pmta.pl

Usługi

Usługi jakie świadczymy przy pozyskiwaniu dotacji unijnych - pmta.pl
4,2 mln zł wartość projektu

Profilogic Sp. z o.o. – młode, wrocławskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją własnych maszyn i urządzeń. Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania: od pomysłu i koncepcji, przez projekt, oprogramowanie i wykonanie komponentów mechanicznych aż po montaż i uruchomienie maszyn w zakładzie klienta. Opis projektu – cele i efekty: Przedmiotem projektu jest rozwój działalności badawczo-rozwojowej spółki, która przyczyni się do opracowania prototypu innowacyjnej giętarki. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie doposażenie firmy w narzędzia, pozwalające opracować nowy, innowacyjny produkt, którego nie ma w kraju. Projekt sprawi, że spółka będzie w stanie zautomatyzować proces produkcyjny, podnieść jakość produktów, obniżyć materiałochłonność oraz koszty energii.

4,3 mln zł wartość projektu

1450 S.A. – spółka zajmuje się przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi. Firma posiada narzędzie bazujące na chmurze, którego celem jest budowanie wizerunku podmiotów w Internecie poprzez gromadzenie opinii w sieci, przetwarzanie ich celem wyciągnięcia wniosków oraz automatyczne tworzenie treści w wybranych dyskusjach. Opis projektu – cele i efekty: Założeniem projektu są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, mające na celu opracowanie ulepszonego produktu. Dofinansowanie pozwoli stworzyć zaawansowane narzędzie informatyczne, które umożliwia zarządzanie wizerunkiem w Internecie.

1,8 mln zł wartość projektu

Ultranet sp. z o.o. – firma świadczy usługi teleinformatyczne oraz wykonuje sieci strukturalnych na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu. Dodatkowo spółka zajmuje się wykonywaniem instalacji elektrycznych i generalne wykonawstwo w segmencie budynków biurowych i równorzędnych. Łączna powierzchnia realizowanych obecnie przez Ultranet kontraktów to około 20 000 m 2 . Opis projektu – cele i efekty: Głównym założeniem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, które doprowadzą do zaprojektowania i wytworzenia taśmowego wymiennika ciepła II generacji. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie stworzenie urządzenia o znacznie większej sprawności temperaturowej w znacznie niższej cenie. Projekt stanowi innowację produktową na polskim rynku.

4 mln zł wartość projektu

ELASTOLAB Sp. z o.o. – firma, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Dodatkowo spółka oferuje usługi szybkiego prototypowania, drukarki 3D oraz produkuje elastomery. Opis projektu – cele i efekty: Celem nadrzędnym projektu był zakup infrastruktury badawczo- rozwojowej, która jest niezbędna do przeprowadzenia prac nad innowacyjnym kompozytem elastomeru poliuretanowego i wyrobów tworzonych z jego wykorzystaniem. Dzięki dofinansowaniu możliwy będzie remont firmy i wyposażenie jej w niezbędne narzędzia. Całość wpłynie na podniesienie konkurencyjności spółki w branży oraz dywersyfikację produkcji.

4,5 mln zł wartość projektu

Profilogic Sp. z o.o. – młode, wrocławskie przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją własnych maszyn i urządzeń. Spółka dostarcza kompleksowe rozwiązania: od pomysłu i koncepcji, przez projekt, oprogramowanie i wykonanie komponentów mechanicznych aż po montaż i uruchomienie maszyn w zakładzie klienta. Opis projektu – cele i efekty: Założeniem projektu jest opracowanie prototypowego, innowacyjnego, systemu samorozpoznawalnych urządzeń spawalniczych. Dzięki dofinansowaniu firma będzie mogła przeprowadzić badania, które prowadzą do stworzenia innowacyjnego w skali kraju produktu.

975 tys. zł wartość projektu

CDA S.A. to operator największego, niezależnego serwisu VOD w Polsce, działającego pod marką CDA Premium. Serwis oferuje dostęp do wysokiej jakości pełnometrażowych filmów i seriali w płatnym modelu subskrypcyjnym. Równolegle portal działa również jako odrębna hostingowa platforma społecznościowa, w ramach której użytkownicy mogą samodzielnie dodawać różnego rodzaju materiały. Opis projektu – cele i efekty: Przedmiotem projektu jest zakup usług proinnowacyjnych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu oraz środków trwałych, umożliwiających wdrożenie innowacyjnej technologii zarządzania przechowywanymi materiałami wideo, która pozwoli na szybsze i sprawniejsze świadczenie dotychczasowych usług związanych z możliwością oglądania materiałów filmowych z bazy CDA.  

Zaufali nam:

Dlaczego warto
współpracować z PMTA?

97%

skuteczności
w pozyskiwaniu dotacji* *Na podstawie otrzymanych dofinansowań z programu 4Stocka (PARP - Poddziałanie 3.1.5 wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 stock) zrealizowanych w latach 2016-2017).

723 mln zł

łączna wartość zrealizowanych
projektów z dotacji unijnej

273

napisanych dotacji

192

rozliczonych projektów

427 mln zł

łączna wartość pozyskanych
środków unijnych

62 mln zł

maksymalna wartość
dofinansowania

10 lat

doświadczenia

3,3 mln zł

Średnia wartość dofinansowania

Jak wygląda
proces pozyskania dotacji?

 • Identyfikacja potrzeb

  Pozyskiwanie dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczyna się od identyfikacji potrzeb Klienta i zbudowania koncepcji projektu. Znając stan faktyczny oraz potrzeby rozwojowe i plany inwestycyjne przedsiębiorstwa, wskazujemy właściwy program unijny i konkurs, w ramach którego warto aplikować o środki UE. Uwzględniamy przy tym możliwość pozyskania alternatywnych źródeł finansowania, które zabezpieczą płynność projektu.

 • Pozyskanie partnerów

  Zapewniamy pozyskanie konsorcjantów do projektu, jeśli realizacja tego wymaga. Dotyczy to najczęściej projektów, w których występują podwykonawcy w postaci uczelni wyższych lub jednostek badawczo-rozwojowych (B+R). Współpracujemy z renomowanymi jednostkami naukowymi i badawczymi, możemy je pozyskać do projektów naszych Klientów.

 • Przygotowanie dokumentów

  Odpowiadamy za dokumentację związaną z pozyskiwaniem dotacji unijnych. Sporządzamy komplet dokumentów wymaganych do pozyskania dotacji – wniosek, biznesplan, analizy opłacalności inwestycji, studium wykonalności oraz szereg załączników w postaci ofert, kosztorysów i innych. Kiedy aplikacja jest założona, pozostajemy w kontakcie z instytucją oceniającą wnioski.

 • Ocena formalna wniosku

  To pierwsza z dwóch ocen dokonywanych przez jednostkę oceniającą projekty. Jej celem jest sprawdzenie, czy złożony wniosek spełnia wymogi formalne do ubiegania się o dotację, czy jest kompletny i czy został poprawnie sporządzony. Negatywna ocena oznacza odrzucenie wniosku i zamyka drogę do pozyskania dotacji unijnych.

 • Ocena merytoryczna wniosku

  Pozytywna ocena formalna kieruje wniosek do oceny merytorycznej, której celem jest ustalenie potencjału projektu. Oceniany i punktowany jest m.in. poziom innowacyjności, model biznesowy, realność projektu, budżet. Na tym etapie instytucja oceniająca może mieć pytania do wnioskodawcy i prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

 • Podpisanie umowy

  Dopiero podpisanie umowy daje gwarancję przyznanej dotacji i umożliwia bezpieczne rozpoczęcie realizacji projektu. Do umowy należy sporządzić i zebrać szereg dokumentów, m.in. formularz pomocy de minimis, oświadczenie MSP, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i US. Dla naszych Klientów przygotowujemy niezbędne dokumenty i koordynujemy proces ich pozyskiwania od instytucji zewnętrznych.

Skontaktuj się z nami

 • Napisz do nas wiadomość, wraz z opisem:
  - czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
  - jaki projekt chcesz zrealizować,
  - jakie są szacowane wydatki i ich wartość?
 • Przedstawimy jakie są dostępne możliwości
 • Stworzymy wniosek i dokumentację dla Twojej dotacji
 • Pozyskamy dotację oraz zapewnimy wsparcie i poprawne rozliczenie projektu UE.

Skontaktuj się z nami

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy
Piszą o nas: