Kolejne województwo ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie kapitału obrotowego dla przedsiębiorstw, które borykają się z trudnościami finansowymi, zaistniałymi wskutek epidemii COVID-19.

Wsparcie skierowane jest do mikro i małych przedsiębiorstw, posiadających siedzibę/ główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa wielkopolskiego, w ramach dwóch typów projektów:

 • typ A – przedsiębiorcy prowadzący przeważającą działalność gospodarcza z branży turystycznej i gastronomicznej oraz związanych z kulturą i rozrywką, sportem i rekreacją,
 • typ B – przeważająca działalność w pozostałych obszarach.

Bezzwrotna dotacja będzie udzielana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014-2020. Intensywność wsparcia wyniesie 100%.

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od liczby zatrudnionych osób oraz od okresu trwania projektu. Maksymalna, możliwa do uzyskania kwota wsparcia wynosi 164 747,31 PLN.

Nabór zostanie przeprowadzony 24 sierpnia 2020 r.

Wprowadzanie wniosków w generatorze będzie możliwe od dnia 19 sierpnia 2020 r.

Poniżej przedstawiamy listę weryfikacyjną. W przypadku spełnienia wszystkich wskazanych warunków podmiot kwalifikuje się do objęcia wsparciem:

LISTA WERYFIKACYJNA- DO POBRANIA

Na Naszą ofertę, w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie składają się następujące czynności:

 • weryfikacja spełnienia warunków umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach konkursu, w tym określenie statusu MŚP oraz wstępna analiza sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku,
 • przygotowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji na podstawie uzupełnionej przez klienta listy pytań oraz przekazanie danych za pośrednictwem generatora,
 • rejestracja wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu,
 • doradztwo na etapie oceny formalno- merytorycznej w zakresie ewentualnych wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień,
 • w przypadku pozytywnej oceny projektu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w tym oświadczenia o posiadanym statusie MŚP, formularzu pomocy publicznej lub de minimis oraz innych, wymaganych na wzorach instytucji dokumentów, koordynujemy również proces pozyskania pozostałych wymaganych dokumentów (zaświadczenia z ZUS czy US),
 • pośrednictwo w kontaktach i prowadzenie korespondencji pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do kontaktu!

W przypadku zainteresowania współpracą prześlemy niezbędny pakiet informacyjny na podstawie którego przygotowana zostanie dokumentacja aplikacyjna i złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej