Zbliża się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców- Dostępność Plus”, organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedmiot dofinansowania stanowi zakup usługi doradczej, polegającej na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego, mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt nakierowany na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Profesjonalny proces projektowy  jest to proces składający się co najmniej z następujących faz:

 • diagnoza – przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy, obejmującego co najmniej: przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy, w tym określenie możliwej perspektywy zmian pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego, określenie wariantowych rozwiązań, określenie możliwych do przewidzenia skutków wyboru każdego z nich oraz warunków wdrożenia (faza przeprowadzana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie),
 • synteza i analiza – określenie strategii dalszych działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych,
 • tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie – opracowanie projektów oraz prototypów nowego lub znacząco ulepszonego produktu i przeprowadzenie niezbędnych testów.

Komponentem uzupełniającym projektu może być zakup dodatkowych usług doradczych związanych z wdrożeniem innowacyjności oraz sfinansowanie wdrożenia, obejmujące zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Wnioski będzie można składać od 24 listopada 2020 do 28 lipca 2021 roku.

Konkurs skierowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

UWAGA: Wszelkie ewentualne wykluczenia, związane z miejscem realizacji projektu zostaną określone w dniu ogłoszenia naboru- 26 października 2020 roku.

Poziom dofinansowania na usługi doradcze wynosi 85% a udzielona pomoc będzie stanowiła limitowaną do kwoty 200 tys. EURO pomoc de minimis. Maksymalna wartość zakupionych usług doradczych może wynieść do 500 000 PLN.

Poziom dofinansowania na zakup środków trwałych oraz WNiP jest zgodny z mapą pomocy regionalnej, dostępną pod adresem:

https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-na-lata-2014-2020-dla-polski.

Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych wynosi 1 000 000 PLN.

W skład oferty wchodzi:

 • doradztwo w zakresie ustalenia koncepcji projektu, możliwości inwestycji zgodnych z warunkami konkursu,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z warunkami konkursu, w tym przeprowadzenie zapytań ofertowych,
 • monitoring oceny projektu,
 • doradztwo w zakresie uzupełnień w trakcie oceny formalnej i merytorycznej,
 • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej