Serdecznie zapraszamy mazowieckich mikro i małych przedsiębiorców do współpracy celem pozyskania środków unijnych na łagodzenie skutków COVID-19 w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych naboru wniosków o dofinansowanie do kapitału obrotowego.

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od liczby zatrudnionych osób oraz od okresu trwania projektu. Jest ona wyliczana według wzoru:

7 845,11 zł x √(liczba pełnych etatów w przedsiębiorstwie) x 3, gdzie 3 to liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia.

Maksymalna, możliwa do uzyskania kwota wsparcia wynosi 164 747,31 PLN.

Intensywność wsparcia wynosi 100%.

Wnioski można składać do 21 października 2020 roku.

Projekt jest skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw posiadających co najmniej od dnia 31 grudnia 2019 r. siedzibę i prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego (lub dokonujących rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym na terenie Mazowsza w przypadku gdy w dokumentach rejestrowych jako siedziba została wskazana Polska).

Dofinansowanie uzyskają podmioty, prowadzące główną działalność gospodarczą w ramach następujących kodów PKD:

 • 18.12.Z Pozostałe drukowanie,
 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna,
 • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych,
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.Z (93.29.A, 93.29.B) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Powyższe musi posiadać odzwierciedlenie w dokumentach rejestrowych firmy.

Szczegółowe wymogi w zakresie miejsca prowadzonej działalności, spadku obrotów oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej znajdują się w liście weryfikacyjnej

W przypadku zainteresowania konkursem koniecznie prosimy o weryfikację możliwości uzyskania wsparcia poprzez popranie i wypełnienie listy weryfikacyjnej.

LISTA WERYFIKACYJNA DO POBRANIA: Lista weryfikacyjna COVID_Mazowsze

Na Naszą ofertę, w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie składają się następujące czynności:

 • weryfikacja spełnienia warunków umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach konkursu, w tym określenie statusu MŚP oraz wstępna analiza sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku,
 • przygotowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji na podstawie uzupełnionej przez klienta listy pytań oraz przekazanie danych za pośrednictwem generatora,
 • rejestracja wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu,
 • doradztwo na etapie oceny formalno- merytorycznej w zakresie ewentualnych wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień,
 • pośrednictwo w kontaktach i prowadzenie korespondencji pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt!

W przypadku zainteresowania współpracą prześlemy niezbędny pakiet informacyjny na podstawie którego przygotowana zostanie dokumentacja aplikacyjna i złożony zostanie wniosek o dofinansowanie.

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej