Na wrzesień 2021 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach działania 6.2 „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”.

Dofinansowanie będzie przeznaczone na wprowadzenie przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę innowacji (nowego lub znacząco ulepszonego procesu wprowadzanego w przedsiębiorstwie lub dodatkowo produktu wprowadzanego na rynek) poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych. W wyniku realizacji projektów musi nastąpić zmiana sposobu działania przedsiębiorstwa lub dodatkowo – zmiana produktów.

Elementem obligatoryjnym realizacji projektu jest zakup usług programistycznych lub/i zakupu oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego.

Dodatkowo, zakupić można: środki trwałe, w tym maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy lub związany z przesyłem lub magazynowaniem danych, środki niskocenne, lub/i usługi doradcze (w tym branżowe, technologiczne, biznesowe, prawne) lub/i szkoleniowe w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego. Powyższe stanowi element fakultatywny projektu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, preferowane będą jednak branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię. W przypadku uzyskania przez kilka podmiotów takiej samej ilości punktów, kryterium rozstrzygające będzie stanowiła wysokość spadku średniorocznych obrotów w roku 2020 w stosunku do obrotów w roku 2019.

Wnioski będzie można składać w terminie od 20 września 2021 do 20 października 2021 roku.

Ulotka informacyjna 6.2 Bon na cyfryzację- POBIERZ

Finansowanie:

 • minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 60 000,00 PLN
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 300 000,00 PLN,
 • intensywność wsparcia wyniesie 85% wartości kosztów kwalifikowanych a pomoc będzie udzielana w ramach pomocy de minimis,
 • rozliczenie projektu nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu,
 • PARP przewiduje możliwość wypłaty zaliczek.

Na Naszą ofertę, w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie składają się następujące czynności:

 • weryfikacja spełnienia warunków umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach konkursu, w tym określenie statusu MŚP oraz wstępna analiza sytuacji finansowej,
 • doradztwo w zakresie ustalania koncepcji projektu, możliwości inwestycji zgodnych z warunkami konkursu,
 • przygotowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji na podstawie uzupełnionej przez klienta listy pytań oraz przekazanie danych za pośrednictwem generatora,
 • rejestracja wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu,
 • monitoring oceny projektu,
 • doradztwo na etapie oceny formalno-merytorycznej w zakresie ewentualnych wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień.

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej