INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW POLSKI WSCHODNIEJ

KONKURS 1.2. INTERNACJONALIZACJA MŚP
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

do 22 grudnia 2021 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie. Projekty mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków LSI PARP.

Koszty internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa

podlegają dofinansowaniu w ramach konkursu

Aż 800 000,00 zł

wynosi maksymalna wartość dofinansowania, możliwa do wnioskowania w przypadku wybrania co min. jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza EOG i Szwajcarii), w innym wypadku wartość ta wynosi maksymalnie 550 000,00 zł.

Od 50 do 85% dofinansowania

można uzyskać na wydatki kwalifikowane w projekcie. Poziom dofinansowania zależy od rodzaju wydatków oraz wykorzystanego limitu pomocy de minimis.

Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, przy czym rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności, z którego wynikają działania zaplanowane w projekcie, stanowi wymagany załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszty usług doradczych dotyczących opracowania tego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP mogą zostać zakwalifikowane do dofinansowania, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Do tego rodzaju kosztów zalicza się: wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych, szkolenia, dostęp do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczenia, badania i testy (techniczne, fizyczne, chemiczne lub biologiczne) produktów przeznaczonych do internacjonalizacji, projektowanie procesów technologicznych lub logistycznych.

Dofinansowane zostaną wydatki poniesione w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy w związku z przygotowaniem i nawiązaniem współpracy na rynkach zagranicznych.

Do wydatków tych należą między innymi koszty:  wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych, pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe, przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym), przygotowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek, uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym, przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, wzornictwa opakowań, projektowania logotypów i marek produktowych, tworzenia regulaminów i gwarancji, uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą, zabezpieczenie cyberbezpieczeństwa i inne.

Do kosztów tych zalicza się:

a) wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,

b) zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,

c) zakup usług w zakresie transportu osób, eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji

d) podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawienniczej lub misji, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

e) opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz dla osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach,

f) reklamę w mediach targowych,

g) rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,

h) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach.

i) koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych.

Koszty, o których mowa w lit. g, uważa się za kwalifikowalne jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą

 • Posiadasz siedzibę lub oddział na terytorium Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko- mazurskie)

 • Posiadasz w ofercie produkty i/lub usługi, które wytwarzasz na terenie Polski Wschodniej i chciałbyś wprowadzić je na rynkach zagranicznych

 • Posiadasz zdolność finansową do realizacji projektu.

 • W okresie ostatnich 3 lat obrachunkowych Twoja firma uzyskała minimum w jednym okresie obrachunkowym  200 tys. przychodów ze sprzedaży ogółem oraz nie mniej niż 100 tys. przychodów w wyniku sprzedaży produktu/ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji;

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 • FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

 • MODEL FINANSOWY– załącznik obligatoryjny, przygotowywany na opublikowanym przez Instytucję Organizującą Konkurs wzorze, uzupełniony na podstawie przeprowadzonej, kompleksowej analizy finansowej projektu.

 • MODEL BIZNESOWY– załącznik obligatoryjny, przygotowywany na opublikowanym przez Instytucję Organizującą Konkurs wzorze. WAŻNE: koszt przygotowania dokumentu może stanowić wydatek kwalifikowany (możliwy do dofinansowania) w ramach projektu.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej