ROZWÓJ USŁUG ZWIĄZANYCH Z ROLNICTWEM I LEŚNICTWEM

Pozyskaj z nami dotację dla Twojej działalności!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

od 7 lipca 2022 roku do 21 października 2022 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie.

Koszty kwalifikowane do dofinansowania

zależne są od rodzaju świadczonej lub podejmowanej działalności na rzecz rolnictwa lub leśnictwa.

55%- 65% dofinansowania

mogą uzyskać projekty. Powyższe wynika z rodzaju prowadzonej lub podejmowanej działalności.

Aż 500 000 zł

wynosi maksymalna wysokość możliwej do uzyskania dotacji.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

Koszty kwalifikowane zależne są od rodzaju świadczonej lub planowanej do świadczenia działalności:

Wysokość dotacji w przypadku działalności usługowej, związanej z rolnictwem wynosi 50% następujących kosztów kwalifikowalnych:

 • zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
  • przeznaczonych do:
   • do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin;
   • do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży;
   • do przygotowywania pasz;
   • do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin;
   • do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic);
  • sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych;
  • ciągników w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 • zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane  z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej i kontrolnej;
 • zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających  sterowanie procesem świadczenia usług;
 • wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 • opłaty za patenty i licencje;

koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Wysokość dotacji w przypadku działalności usługowej, związanej z leśnictwem wynosi 50% następujących kosztów kwalifikowalnych:

 • zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:
  • przeznaczonych do:
   • przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia;
   • zalesień i odnowień;
   • pielęgnacji upraw leśnych;
   • ochrony lasu;
   • przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew;
   • pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;
  • ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 • zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 • wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 • opłaty za patenty i licencje;
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Wysokość dotacji w przypadku działalności usługowej, związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji wynosi 50% następujących kosztów kwalifikowalnych:

 • zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:
  • budynków służących gospodarce rolnej:
   • produkcyjnych,
   • gospodarczych,
   • inwentarsko-składowych,
  • urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,
  • urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;
 • zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 • wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 • opłaty za patenty i licencje;

koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Wysokość dotacji w przypadku działalności usługowej, związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych wynosi 65% następujących kosztów kwalifikowalnych:

 • zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:
  • regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych;
  • układania drenażu;
  • kopania stawów oraz zbiorników;
  • utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;
 • zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 • wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 • opłaty za patenty i licencje;
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Wysokość dotacji w przypadku działalności usługowej, związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych wynosi 65% następujących kosztów kwalifikowalnych:

 • zakup:
  • stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan;
  • sensorów;
  • urządzeń i czujników do pomiaru:
   • wilgotności gleby;
   • zasolenia gleby;
   • temperatury;
   • jakości powietrza;
   • jakości wody;
  • urządzeń sterujących;
  • pedometrów i akcelerometrów;
  • dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów;
  • stacji meteo;
  • gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako usługa SaaS w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 • zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;
 • zakup sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 2, w tym laptopa, tabletu, serwera w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 • wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;
 • wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;
 • opłaty za patenty i licencje;
 • koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (osobą fizyczną, prawną, wspólnikiem spółki cywilnej lub jednostką organizacyjną, nieposiadającą osobowości prawnej);

 • Wykonujesz działalność usługową związaną z: rolnictwem (przez min. 2 lata przed złożeniem wniosku), leśnictwem (przez min. 2 lata przed złożeniem wniosku), rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych, rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji i/lub rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych lub

 • Planujesz prowadzić działalność związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych, rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji i/lub rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Dotacja dla rolników i mśp- traktor i pole

CZYNNIKI DECYDUJĄCE O PRZYZNANIU DOTACJI:

 • Innowacyjność projektu,

 • Wykonywanie usług w sposób ograniczający niekorzystne oddziaływanie na środowisko,

 • Brak uzyskania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w wybranych działaniach,

 • Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, posiadanie odpowiednich kompetencji do realizacji projektu oraz wykonywanie działalności odpowiedniej do przedmiotu projektu,

 • Wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych,

 • Realizowanie operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodnych,

 • Realizowanie operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych w następujących obszarach: ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, lub zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, lub nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

Dotacja dla rolników i mśp-dokumenty i biurko
 • Wniosek od dotację,

 • Biznesplan,

 • Tabele finansowe do Biznesplanu,

 • Oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów MŚP,

 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 • Wniosek o numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadawany przez ARiMR (jeśli Wnioskodawca nie posiada niniejszego numeru).

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy o dofinansowanie z Instytucją udzielającą wsparcia.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej