RE- OPEN- DOTACJE DLA FIRM NA ŁAGODZENIE SKUTKÓW BREXIT

Pozyskaj dofinansowanie na dywersyfikację rynków zbytu i dopasowanie się do nowych warunków wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, w tym dofinansowanie do wydatków już poniesionych!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

do 30 czerwca 2023 roku

będą trwały nabory wniosków o dofinansowanie

Koszty bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem skutkom Brexitu

stanowią wydatki kwalifikowane w projekcie

MŚP i duże przedsiębiorstwa

mogą być beneficjentami dotacji

od 10 000 EURO do 500 000 EURO

wynosi wysokość możliwego do pozyskania dofinansowania

od 15 do 100% wynosi poziom dofinansowania

w zależności od typu realizowanego projektu

JAKIE TYPY PROJEKTÓW PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU?

Typ 1. Nowe kierunki eksportu

Udział w międzynarodowych imprezach targowych lub wystawienniczych oraz organizacja i udział w misjach gospodarczych, celem wprowadzenia oferty przedsiębiorstwa na wybrane rynki docelowe.

Typ 2. Re_start inwestycyjny

Działania inwestycyjne, ukierunkowane na stworzenie nowej lub poszerzenie/uaktualnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstw, których funkcjonowanie na rynkach Zjednoczonego Królestwa zostało ograniczone lub utrudnione w wyniku Brexit.

Typ 3. Akcja adaptacja do zmian

Dostosowanie przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wynikających z Brexit- działania związane z adaptacją do nowych warunków wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem lub poszukiwanie nowych rynków dla produktów.

Typ 4. Brexit bez straty

Pokrycie strat w związku z poniesieniem negatywnych skutków Brexit- refinansowanie wydatków poniesionych przez przedsiębiorstwa w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 14 lipca 2022 roku.

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

kalendarz

Terminy naborów dla wszystkich typów projektów:

 • od 02.12.2022 do 23.12.2022 r.

 • od 10.01.2023 do 31.01.2023 r.

 • od 07.02.2023 do 28.02.2023 r.

 • od 06.03.2023 do 14.04.2023 r.

 • od 16.03.2023 do 14.04.2023 (Typ 5 Brexit bez straty – rekompensaty)

 • od 17.04.2023 do 31.05.2023

 • od 05.06.2023 do 30.06.2023

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

Rodzaj możliwych do dofinansowania kosztów kwalifikowalnych jest zależny od typu projektu

Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy na udział MŚP w targach:

 1. koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w targach lub wystawie w kraju i za granicą (wynajem powierzchni, zakup i zabudowa stoiska, organizacja i obsługa techniczna stoiska)
 2. koszty podróży służbowych 3 pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy (diety, noclegi, transport, przejazdy, uzyskanie wiz i inne)
 3. transport i ubezpieczenie eksponatów w związku z udziałem w targach

Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis:

 1. koszty podróży służbowych 3 pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem (jeden dzień w przypadku misji gospodarczych) i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej/wystawy/ misji gospodarczej oraz w okresie trwania przedsięwzięcia (diety, noclegi, transport, przejazdy, uzyskanie wiz i inne)
 2. transport i ubezpieczenie eksponatów w związku z udziałem w targach lub misji gospodarczej
 3. rezerwacja miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjne za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych, dodatkowa opłata za wstęp na imprezy targowe i wystawiennicze
 4. koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa w targach lub wystawie wynajem powierzchni, zakup i zabudowa stoiska, organizacja i obsługa techniczna stoiska)
 5. usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi
 6. przygotowanie projektu i produkcja indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi na potrzeby imprezy targowej lub wystawienniczej (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur inne).
 7. organizacja i udział w spotkaniach z potencjalnymi kontrahentami, w tym spotkaniach typu „biznes dla biznesu” (ang. B2B) i spotkaniach matchmakingowych- w przypadku udziału w misji gospodarczej.

Koszty kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de minimis:

 1. koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, w tym nabycie używanych środków trwałych;
 2. koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;
 3. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Koszty kwalifikowane dla odbiorców GRUPY 1:

 1. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (np. produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie (koszty inwestycyjne).
 2. Dofinansowanie dotyczące szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem.
 3. Dofinansowanie dotyczące zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku brexit w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa, np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń́, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

Koszty kwalifikowane dla odbiorców GRUPY 2:

 1. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, w celu opracowania nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego/strategii rozwoju przedsiębiorstwa, w tym również̇ koszty wyszukiwania potencjalnych partnerów zagranicznych i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych (z wyłączeniem usług pośrednictwa handlowego oraz doradztwa związanego z bezpośrednim uczestnictwem doradcy w negocjacjach)

LUB

 1. doradztwo w zakresie projektowania dopasowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym);
 2. doradztwo w zakresie projektowania kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno- prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek;
 3. doradztwo w zakresie uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej/sprzedaży produktów na docelowym rynku (z wyłączeniem kosztów finalnego uzyskania dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów na wybranym rynku docelowym);
 4. koszty projektowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej (w tym kampanii w Internecie);
 5. koszty projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych oraz stron internetowych przeznaczonych do promocji i sprzedaży 12 produktów, których dotyczy projekt;
 6. koszty projektowania wzornictwa opakowań́, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i projektowania innych dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktu na nowy rynek;

Za koszty kwalifikowalne uznaje się:

 1. koszty udziału w międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych oraz organizacji i udziału w misjach gospodarczych, 14 o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla typu 1 Nowe kierunki eksportu,
 2. koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych, robót i materiałów budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla typu 2 Re_start inwestycyjny,
 3. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, w celu opracowania nowego/zaktualizowanego modelu biznesowego/strategii/planu rozwoju przedsiębiorstwa oraz pozostałych usług doradczych, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla typu 3 Akcja adaptacja do zmian,
 4. koszty zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych usprawniających procesy (na przykład produkcyjne, organizacyjne) w przedsiębiorstwie, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla typu 3 Akcja adaptacja do zmian,
 5. koszty szkoleń pracowników, którzy zajęli się nowymi obszarami działania firmy wynikającymi ze zmienionych okoliczności wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla typu 3 Akcja adaptacja do zmian,
 6. koszty zakupu usług doradczych dotyczących adaptacji do zmian, jakie zaszły w wyniku brexit w handlu z rynkiem Zjednoczonego Królestwa np. w zakresie: dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczeń, badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów, projektowania procesów technologicznych lub logistycznych, o których mowa w opisie kosztów kwalifikowalnych dla typu 3 Akcja adaptacja do zmian.

W ramach jednego projektu można łączyć typy projektów 1, 2 oraz 3. Typu 4 projektu nie można łączyć z innymi typami projektów.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą,

 • Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem w odpowiednim rejestrze,

 • Twoje przedsiębiorstwo prowadziło wymianę towarów lub usług ze Zjednoczonym Królestwem od roku 2018 albo 2019

 • Twoja firma została dotknięta negatywnymi skutkami brexit- odnotowała spadek obrotów w handlu ze Zjednoczonym Królestwem i/lub odnotowała wzrost kosztów wywołany brexit

brexit

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy o dofinansowanie

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • wnętrze restauracji- dotacja dla branży HoReCa
  Czytaj więcej
 • pracownik badawczy w laboratorium, tworzy prototyp
  Czytaj więcej
 • Czytaj więcej