Czym jest sprawozdanie PNT 01?

Przedsiębiorcy chcący uczestniczyć w konkursach na realizację projektów badawczo-rozwojowych coraz częściej muszą w procesie składania wniosków przedstawiać sprawozdania z prowadzonej w przedsiębiorstwie działalności badawczej i rozwojowej, tj. sprawozdanie GUS PNT-01. Jest to procedura standardowa w przypadku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, coraz powszechniej stosowana przez regionalne instytucje pośredniczące.

Więcej informacji na temat samego sprawozdania PNT-01 znajduje się w publikacji: Czym jest Sprawozdanie PNT-01.

przygotowanie sprawozdania pnt-01

Kogo dotyczy obowiązek złożenia sprawozdania PNT-01?

Obowiązki sprawozdawcze wobec urzędu statystycznego dotyczą wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, tzn. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wszystkie te podmioty zobowiązane są posiadać numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, tzw. numer REGON. Numerem tym posługują się przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych dla celów statystycznych.

W jaki sposób należy złożyć sprawozdanie PNT-01?

Od 1 stycznia 2009 r. Główny Urząd Statystyczny wprowadził jako obowiązującą elektroniczną formę przekazywania danych statystycznych w sprawozdaniach GUS. W związku z tym, przedsiębiorcy przekazują swoje sprawozdania do urzędu statystycznego drogą elektroniczną poprzez Portal Sprawozdawczy. W przypadku sprawozdania PNT-01, powinno być ono złożone corocznie w terminie do około 20 lutego bieżącego roku za działalność prowadzona w roku poprzednim.

Co można zrobić w przypadku nieterminowego złożenia sprawozdania PNT- 01?

W przypadku, gdy minie określony termin składania sprawozdań, a nieświadomy ciążącego na nim obowiązku przedsiębiorca, który prowadził działalność podlegającą obowiązkowi sprawozdawczemu, do tej pory nie przesłał takiego sprawozdania, a chce móc uczestniczyć w określonym konkursie, gdzie jednym z wymagań formalnych jest przedstawienie złożonego do GUS sprawozdania istnieje możliwość złożenia sprawozdania alternatywnym sposobem.

GUS dopuszcza możliwość złożenia sprawozdania za pomocą formularza przesyłanego drogą mailową. Sprawozdanie należy wysłać do Ośrodka Statystyki Nauki, Techniki, Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego (ONTI), który jest wyspecjalizowaną, wyodrębnioną komórką Urzędu Statystycznego w Szczecinie, która jest jednym z ośrodków utworzonych w urzędach statystycznych, w celu zapewnienia oficjalnej informacji statystycznej z określonego tematu o zasięgu ogólnopolskim. Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie systemu statystyki nauki, techniki, innowacji i społeczeństwa informacyjnego w tym organizowanie badań, przygotowanie rozwiązań metodologicznych, opracowywanie i publikowanie wyników badań i analiz statystycznych współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie zadań Ośrodka oraz promocja statystyki z danego zakresu.

Po wysłaniu do ONTI wypełnionego formularza sprawozdania PNT-01, podlega on procesowi weryfikacji formalno-rachunkowej, który zakończony zostaje przesłaniem do przedsiębiorcy potwierdzenia złożenia w GUS kompletnego i bezbłędnego sprawozdania. Pozwala to przedsiębiorcy, będącemu wnioskodawcą, na załączenie wymaganego formularza do dokumentacji wniosku w ramach określonego konkursu.

Sprawdź najnowsze wpisy:

  • Czytaj więcej
  • laboratorium badawcze
    Czytaj więcej
  • misto
    Czytaj więcej
  • kalkulowanie dotacji
    Czytaj więcej