ŚCIEŻKA SMART- MODUŁ B+R

Pozyskaj dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych celem opracowania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej innowacyjnego produktu lub procesu!

WAŻNE: MODUŁ B+R MOŻE BYĆ REALIZOWANY W KONKURSIE ŚCIEŻKA SMART JAKO SAMODZIELNY PROJEKT!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O MODULE B+R

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

do 30 października 2023 roku

będą trwały: II nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka SMART oraz nabór wniosków na rzecz dostępności

MŚP oraz duże przedsiębiorstwa

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie

Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji prac B+R

takie jak wynagrodzenia pracowników, podwykonawstwo, amortyzacja aparatury badawczej i inne

Od 25 do 90% dofinansowania

mogą uzyskać przedsiębiorstwa. Dla jednostek naukowych (jako konsorcjantów) dofinansowanie wynosi 100%.

1 000 000 PLN

wynosi minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu, dla dużych przedsiębiorstw. Limit nie dotyczy MŚP.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU W RAMACH MODUŁU B+R?

W ramach kategorii kwalifikowalne jest wyłącznie wynagrodzenie personelu projektu badawczo-rozwojowego będącego przedmiotem modułu B+R – pracowników kadry naukowo-badawczej, tj. pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych:

 • zatrudnionych na umowę o pracę,
 • zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących Wnioskodawcą,
 • osób współpracujących w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z Wnioskodawcą będącym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Wydatek kwalifikowalny stanowią składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzenia pracowników.

WAŻNE: wynagrodzenie kierownika prac B+R oraz kierownika projektu i kadry zarządzającej projektem jest rozliczane w ramach kosztów pośrednich, których wartość jest naliczana ryczałtem.

W ramach kategorii usługi zewnętrzne (podwykonawstwo) kwalifikowalne są koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego.

Podwykonawstwem nie są czynności pomocnicze niezbędne do wykonania zadań projektowych, takie jak usługi prawne, księgowe, podatkowe lub reklamowe (tego rodzaju koszty pokrywane są w ramach kosztów pośrednich (ogólnych)).

Limit na podwykonawstwo, tzn.: wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych ponoszonych w module B+R.

W ramach kategorii kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne aparatury naukowo-badawczej i sprzętu wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych wyłącznie w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizowanego modułu B+R.

W ramach kategorii kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne budynków odpowiadające okresowi realizacji modułu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku wykorzystywania budynków także w innych celach niż realizacja modułu – kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych w ramach modułu.

Kwalifikowalne są takie koszty gruntów, jak:

 • dzierżawa gruntów – tylko raty czynszu dzierżawnego – kwalifikowalna jest tylko ta część kosztów, która odpowiada proporcji wykorzystania gruntów w celu realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych w ramach modułu;
 • wieczyste użytkowanie gruntów – tylko opłaty za użytkowanie wieczyste – kwalifikowalna jest tylko ta część kosztów, która odpowiada proporcji wykorzystania gruntów w celu realizacji badań przemysłowych, prac rozwojowych w ramach modułu.

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych* nabytych od osób trzecich na warunkach rynkowych – w formie patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, raportów badawczych itp., wykorzystywanych, aby prowadzić badania przemysłowe lub prace rozwojowe.

*Zgodnie z ustawą o rachunkowości: wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

W ramach kategorii kwalifikowalne są wydatki związane z dostawami, czyli koszty zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją prac B+R w module. Kwalifikowalne są koszty:

 • materiałów i środków eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji prac B+R np. koszty surowców, półproduktów, odczynników;
 • sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do prac B+R, tj. koszty zakupów, które nie są środkiem trwałym zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z polityką rachunkowości Wnioskodawcy;
 • utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji, w jakiej są wykorzystywane do prac B+R;
 • eksploatacji aparatury naukowo-badawczej;
 • zakupu elementów służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

Kwalifikowalne są koszty operacyjne dotyczące:

 • pomocniczych usług obcych, które są niezbędne do realizacji projektu, ale nie wpisują się w definicję innych kategorii;
 • opłat związanych z dopuszczeniem do badań;
 • usług transportowych niezbędnych do prawidłowej realizacji prac badawczych;
 • wynajmu/leasingu aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych albo tylko prac rozwojowych wyłącznie w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizowanego projektu;
 • wynajmu powierzchni laboratoryjnej, wykorzystywanej do prac B+R projektu (oznacza wynajęcie przez Wnioskodawcę laboratorium wraz z wyposażeniem do prowadzenia w nim badań przez personel Wnioskodawcy). Powierzchnia laboratoryjna finansowana w ramach tej kategorii to powierzchnia przystosowana do przeprowadzania badań, np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej.

Koszty pośrednie modułu stanowią koszty niezbędne do realizacji modułu B+R, których nie można bezpośrednio przypisać do głównego celu modułu B+R, w szczególności wynagrodzenia kadry zarządzającej, koszty delegacji oraz koszty administracyjne związane z obsługą modułu, które nie wymagają podejmowania merytorycznych działań zmierzających do osiągnięcia celu modułu.

Koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową i stanowią 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem kosztów usług zewnętrznych (podwykonawstwo).

laboratorium badawcze

JAKA JEST DOKŁADNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA WYDATKÓW MODUŁU B+R?

Poziom dofinansowania w module B+R zależy od etapu prowadzonych badań (badania przemysłowe/ eksperymentalne prace rozwojowe) oraz od wielkości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Badania przemysłowe

 • dla mikro- i małych przedsiębiorców: 70 lub 80%

 • dla średnich przedsiębiorców: 60 lub 75 %

 • dla dużych przedsiębiorstw: 50 lub 65%

 • dla jednostek naukowych (jako konsorcjant): 100%

Eksperymentalne prace rozwojowe

 • dla mikro- i małych przedsiębiorców: 45 lub 60%

 • dla średnich przedsiębiorców: 35 lub 50%

 • dla dużych przedsiębiorstw: 25 lub 40%

 • dla jednostek naukowych (jako konsorcjant): 100%

SPRAWDŹ JAKIE JESZCZE MODUŁY MOŻESZ DOFINANSOWAĆ W RAMACH KONKURSU ŚCIEŻKA SMART

WDROŻENIE INNOWACJI
INFRASTRUKTURA B+R
CYFRYZACJA
INTERNACJONALIZACJA
KOMPETENCJE
ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 • FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE- Dokument należy przygotować na wzorze udostępnionym za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.

 • RAPORT Z BADANIA STANU TECHNIKI- dokument nie stanowi bezpośredniego załącznika, natomiast informacje z dokumentu wraz z datą jego utworzenia są uzupełniane w formularzu wniosku

 • MODEL FINANSOWY na wzorze PARP lub na wzorze NCBR

raport z audytu zewnętrznego

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

kalendarz

Nabory dla projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorców:

 • od 21 lutego do 9 maja 2023 roku

 • od 10 maja do 30 października 2023 roku

 • od 06 lipca do 30 października 2023 roku (nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności)

 • od marca do kwietnia 2024 roku

Nabór dla projektów realizowanych w konsorcjum:

 • od 26 października 2023 roku do 09 stycznia 2024 roku

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz pomożemy w przygotowaniu do Panelu Eskpertów

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Instytucją Organizującą Konkurs

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • Czytaj więcej
 • inżynierka w pracy
  Czytaj więcej
 • przemysł 4.0
  Czytaj więcej