ŚCIEŻKA SMART- MODUŁ „CYFRYZACJA”

Pozyskaj dofinansowanie na transformację cyfrową oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa, prowadzących do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O MODULE B+R

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

do października 2024 roku

będą trwały nabory wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka SMART oraz nabór wniosków na rzecz dostępności

MŚP oraz duże przedsiębiorstwa

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie.

Dofinansowaniu podlegają koszty cyfryzacji

takie jak środki trwałe, WNiP czy usługi i inne.

 do 70% dofinansowania

mogą uzyskać przedsiębiorstwa, a poziom dofinansowania zależy od kategorii wydatku.

Realizacja modułu wymaga uwzględnienia modułu obligatoryjnego

tj. modułu B+R lub wdrożeniowego dla MŚP oraz modułu B+R dla dużych przedsiębiorców

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI I W JAKIEJ WYSOKOŚCI PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU W RAMACH MODUŁU „CYFRYZACJA”?

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów, jeżeli jest on niezbędny do realizacji modułu i kwalifikowany wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystany do celów realizacji modułu.

Ponadto kwalifikowalne są raty spłaty kapitału gruntów, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji modułu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału nieruchomości niezabudowanych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem, że we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji modułu, a w przypadku MŚP – okres co najmniej 3 lat.

Dofinansowanie będzie przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, jeżeli: nieruchomość jest niezbędna do realizacji modułu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji modułu.

Ponadto kwalifikowalne są raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji modułu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem że, we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji modułu, a w przypadku MŚP – okres co najmniej 3 lat.

Suma kwalifikowalnych kosztów gruntów oraz nieruchomości zabudowanych nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Dofinansowanie będzie przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing środków trwałych innych niż nieruchomości.

Kwalifikowalne są raty spłaty kapitału środków trwałych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji modułu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału środków trwałych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem, że we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP.

Nowe aktywa oznaczają aktywa, które zostały nabyte po cenie rynkowej przez Wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz które nie były nigdy wcześniej wykorzystywane w procesie produkcji.

Dofinansowanie będzie przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia robót i materiałów budowlanych.

Dofinansowanie będzie przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej.

Dofinansowanie będzie przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC), znakowania,

testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Koszty w ramach kategorii w przypadku dużych przedsiębiorców są objęte pomocą de minimis.

Poziom dofinansowania dla kategorii wydatków wynosi 50%.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty usług doradczych niezbędnych do realizacji modułu Cyfryzacja świadczonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez doradców zewnętrznych (tj. innych niż pracownicy Wnioskodawcy lub podmioty z nim powiązane).

Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP.

Wnioskodawca szacuje liczbę godzin doradztwa świadczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezbędną do realizacji modułu Cyfryzacja. Koszt kwalifikowalny Wnioskodawca wylicza jako iloczyn stawki jednostkowej za godzinę zegarową doradztwa w obszarze cyfryzacji wynoszącej 249,00 zł netto, oraz oszacowanej liczby godzin doradztwa.

Koszt ten jest rozliczany metodą uproszczoną na podstawie stawek jednostkowych.

Koszty w ramach kategorii w przypadku dużych przedsiębiorców są objęte pomocą de minimis.

Poziom dofinansowania dla kategorii wydatków wynosi 50%.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty usług doradczych niezbędnych do realizacji modułu Cyfryzacja świadczonych przez doradców zewnętrznych (tj. innych niż pracownicy Wnioskodawcy lub podmioty z nim powiązane) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP.

Koszty w ramach kategorii w przypadku dużych przedsiębiorców są objęte pomocą de minimis.

Poziom dofinansowania dla kategorii wydatków wynosi 50%.

innowacje cyfrowe

SPRAWDŹ JAKIE JESZCZE MODUŁY MOŻESZ DOFINANSOWAĆ W RAMACH KONKURSU ŚCIEŻKA SMART

MODUŁ B+R
WDROŻENIE INNOWACJI
INFRASTRUKTURA B+R
INTERNACJONALIZACJA
KOMPETENCJE
ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 • FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE- Dokument należy przygotować na wzorze udostępnionym za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.

 • MODEL FINANSOWY na wzorze PARP lub na wzorze NCBR

 • INNE (ewentualne załączniki dodatkowe)

raport z audytu zewnętrznego

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

kalendarz

Nabory dla projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorców:

 • od 21 lutego do 09 maja 2023 roku

 • od 10 maja do 30 października 2023 roku

 • od 06 lipca do 30 października 2023 roku (nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności)

 • od marca do kwietnia 2024 roku

Nabór dla projektów realizowanych w konsorcjum:

 • od 26 października 2023 roku do 09 stycznia 2024 roku

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz pomożemy w przygotowaniu do Panelu Eskpertów

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Instytucją Organizującą Konkurs

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej