PRACE B+R I INFRASTRUKTURA MŚP W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Pozyskaj dofinansowanie do kosztów infrastruktury B+R oraz kosztów realizacji projektów badawczo rozwojowych w województwie opolskim.

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

od 12 kwietnia 2023 roku do 11 maja 2023 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

koszty infrastruktury B+R oraz koszty realizacji prac B+R

stanowią wydatki kwalifikowane w projekcie

od 50% do 80% wydatków kwalifikowanych

wynosi poziom dofinansowania w projekcie

minimum 300 000PLN i maksimum 1 000 000 PLN

wynosi możliwa do wnioskowania w projekcie wartość dofinansowania

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU W RAMACH KONKURSU?

infrastruktura badawcza” oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach, i obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy, takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub wszelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych.

Koszty kwalifikowalne poniesione na tworzenie infrastruktury B+R nie mogą przekraczać 50%  kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Powyższe potwierdzone powinno być poprzez załączenie rocznych kart przychodów pracownika. W przypadku osób nowozatrudnionych należy przyjąć uśrednione ostatnie roczne udokumentowane koszty zatrudnienia brutto pracowników jednostki na takim samym lub zbliżonym stanowisku służbowym (wykonujących zadania o zbliżonym charakterze i zakresie obowiązków). Zatrudniony personel musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu.

Wydatki są kwalifikowalne wyłącznie w zakresie i przez okres zaangażowania personelu projektu w realizację projektu badawczego, będącego przedmiotem projektu, zgodnie z faktycznym wymiarem czasu pracy kadry naukowo – badawczej zaangażowanej w projekcie.

Koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe.

W przypadku, gdy budynki wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą. W przypadku wskazanych powyżej kosztów budynków i gruntów łączna kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych nabytych od osób trzecich na warunkach rynkowych – w formie patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz, raportów badawczych itp., wykorzystywanych, aby prowadzić badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Wnioskodawca może zlecić realizację części prac B+R podwykonawcy. Podwykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem kadrowym i technicznym do realizacji zleconych prac. Podwykonawstwo w projekcie może zostać zlecone jedynie do max. 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Jako koszty podwykonawstwa należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe. Podwykonawcą w projekcie może być wyłącznie jednostka z sektora B+R, tj.:

 1. uczelnie;
 2. federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zwane dalej „federacjami”;
 3. Polska Akademia Nauk, działająca na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796), zwana dalej „PAN”;
 4. instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 3, zwane dalej „instytutami PAN”;
 5. instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498);
 6. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „instytutami międzynarodowymi”;
  1. Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098);
  2. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej „instytutami Sieci Łukasiewicz”;
 1. Polska Akademia Umiejętności, zwana dalej „PAU”;
 2. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły*.

*Jednocześnie w przypadku tych podmiotów konieczna jest ich zakończona pozytywna ewaluacja w oparciu o szczegółowe kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub dla laboratoriów badawczych nadana przez PCA akredytacja.

Dopuszczalna jest współpraca z polską lub analogiczną, zagraniczną jednostką naukową.

Podwykonawca nie może być podmiotem partnerskim lub powiązanym w stosunku do Wnioskodawcy.

W ramach tej kategorii kwalifikowane są następujące rodzaje kosztów:

 • koszty materiałów, np. surowców, półproduktów, odczynników;
 • koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości);
 • eksploatacji aparatury naukowo-badawczej;
 • koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej, , wykorzystywanej do prac B+R projektu (oznacza wynajęcie przez Wnioskodawcę laboratorium wraz z wyposażeniem do prowadzenia w nim badań przez personel Wnioskodawcy). Powierzchnia laboratoryjna finansowana w ramach tej kategorii to powierzchnia przystosowana do przeprowadzania badań, np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej;
 • wynajmu/leasingu aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo tylko eksperymentalnych prac rozwojowych wyłącznie w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizowanego projektu;
 • usług transportowych niezbędnych do prawidłowej realizacji prac badawczych;
 • opłat związanych z dopuszczeniem do badań;

Dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu nie mogą stanowić więcej niż 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP),

 • Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium województwa opolskiego, potwierdzoną wpisem oddziału lub siedziby w odpowiednim rejestrze (najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie).

Probówki w laboratorium- sprzęt B+R woj. opolskie

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

dokumentacja w ramach dotacji/ dofinansowania
 • formularz  wniosku o dofinansowanie

 • biznesplan projektu

 • analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska

 • dokumentacja dla projektów infrastrukturalnych

 • oświadczenie MŚP

 • opinia o innowacyjności

 • badanie stanu techniki

 • agenda badawcza

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz pomożemy w przygotowaniu do Panelu Eskpertów.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej