WSPARCIE INWESTYCJI W WIELKOPOLSKICH MŚP

Pozyskaj dofinansowanie na inwestycje produkcyjne w środki trwałe lub WNiP, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych lub rozwój infrastruktury zrównoważonej turystyki!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

 od 01 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie.

do 45% dofinansowania

mogą uzyskać mikro- i małe przedsiębiorstwa, a do 35% średnie przedsiębiorstwa w przypadku aplikowania o pomoc regionalną

do 70% dofinansowania

mogą uzyskać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w przypadku aplikowania o pomoc de minimis.

Do 8 000 000 PLN

wynosi max. wartość dofinansowania w projekcie, w ramach pomocy regionalnej a 200 000 EUR w ramach pomocy de minimis;  min. wartość dofinansowania wynosi 250 000 PLN

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU W KONKURSIE?

Kwalifikowane do dofinansowania są koszty zakupu materiałów i / lub robót budowlanych, w tym prac konserwatorskich. Roboty budowlane, podobnie jak pozostałe koszty ponoszone przez beneficjenta w związku z realizacją projektu są kwalifikowalne pod warunkiem zachowania zgodności z prawem (m.in. Prawo Budowlane).

Instalacja odnawialnego źródła energii jest dopuszczalna wyłącznie jako mikroinstalacja do 50 kW oraz wyłącznie jako element ściśle związany z przedmiotem projektu i maksymalnie do 20% kosztów kwalifikowalnych. Moc instalacji powinna być zwymiarowana i odpowiadać rzeczywistemu i aktualnemu na moment uruchomienia instalacji zapotrzebowaniu energetycznemu przedsiębiorstwa. Instalacja o mocy przekraczającej zapotrzebowanie na energię podmiotu stanowi koszt niekwalifikowalny.

Koszty budowy przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych lub gazowych są kwalifikowalne, jeśli przyłącza te będą stanowiły własność beneficjenta.

Kwalifikowalne są koszty odtworzenia nawierzchni w zakresie wynikającym z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (również koszty odtworzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robót, jeżeli taki obowiązek został nałożony na beneficjenta).

W przypadku gdy z projektu budowlanego wynika konieczność przebudowy urządzeń obcych i jest ona niezbędna dla realizacji projektu, koszty związane z tymi pracami mogą być uznane za kwalifikowalne. Zasada ta ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do prac niezbędnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji projektu oraz w zakresie, w jakim obowiązek poniesienia tych kosztów wynika z przepisów prawa, w tym z warunków technicznych usunięcia kolizji, wydanych przez właścicieli urządzeń obcych.

W przypadku odsprzedaży gestorowi przebudowanej sieci, należne beneficjentowi wynagrodzenie pomniejsza wartość kosztów możliwych do rozliczenia w projekcie za ten zakres robót.

Koszt zakupu (cena nabycia) lub wytworzenia środka trwałego kwalifikuje się do dofinansowania pod warunkiem włączenia go do ewidencji środków trwałych, uznania go za wydatek inwestycyjny (z zastrzeżeniem niskocennych środków trwałych) zgodnie z zasadami rachunkowości.

W dacie oddania do użytkowania środek trwały ma być kompletny i zdatny do użytku, zarówno faktycznie jak i w świetle poszczególnych przepisów prawa regulujących możliwość dopuszczenia poszczególnych urządzeń do użytkowania. Zasada ta ma szczególne znaczenie w przypadku urządzeń podlegających dopuszczeniu do eksploatacji na przykład przez Urząd Dozoru Technicznego, właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i tym podobne. Urządzenia takie nie mogą zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych przed uzyskaniem przez beneficjenta decyzji zezwalającej na ich eksploatację lub innego równoważnego dokumentu.

Instalacja odnawialnego źródła energii jest dopuszczalna wyłącznie jako mikroinstalacja do 50 kW oraz wyłącznie jako element ściśle związany z przedmiotem projektu i maksymalnie do 20% kosztów kwalifikowalnych. Moc instalacji powinna być zwymiarowana i odpowiadać rzeczywistemu i aktualnemu na moment uruchomienia instalacji zapotrzebowaniu energetycznemu przedsiębiorstwa. Instalacja o mocy przekraczającej zapotrzebowanie na energię podmiotu stanowi koszt niekwalifikowalny.

Koszty transportu, montażu, instalacji i uruchomienia środka trwałego mogą być uznane za koszt kwalifikowalny, o ile w ramach tego samego projektu kwalifikowalny jest koszt nabycia lub wytworzenia tego środka trwałego. Koszt montażu, instalacji i uruchomienia środka trwałego winien podwyższać wartość środka trwałego wprowadzoną do ewidencji środków trwałych.

Do dofinansowania kwalifikowane są:

 • koszt zakupu (cena nabycia) wartości niematerialnej i prawnej kwalifikuje się do współfinansowania pod warunkiem włączenia jej do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
 • koszt wdrożenia oprogramowania, który winien zawierać się w wartości początkowej oprogramowania wprowadzonej do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Warunkiem kwalifikowalności wartości niematerialnych i prawnych jest ich wykorzystywanie wyłącznie w jednostce organizacyjnej beneficjenta, która ubiegała się o wsparcie.

Koszty poniesione na udział w targach i misjach są kwalifikowalne, w tym:

 • koszty delegacji krajowych i zagranicznych,
 • koszt projektu i zabudowy stoiska,
 • koszty ustnych lub pisemnych tłumaczeń,
 • koszty produkcji materiałów promocyjnych (na przykład katalogów),
 • koszty zakupu usług opracowania strategii wejścia na rynki zagraniczne lub podobnego dokumentu (w postaci papierowej lub elektronicznej)

wyłącznie jako element projektu, maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym może być koszt wykonania usług doradczych, w tym usług informatycznych i programistycznych (na przykład implementacja ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych, wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji, wdrożenie technologii cyfrowych).

Kwalifikowalne są koszty szkoleń, kursów i podobnych działań (wraz z ewentualnym dojazdem, noclegami i wyżywieniem) na rzecz rozwoju niezbędnych kompetencji związanych z realizacją projektu, wyłącznie jako element tego projektu, maksymalnie do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.

JAKIE INWESTYCJE UZYSKAJĄ WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU?

 • inwestycja celem rozbudowy przedsiębiorstwa (m.in. poprzez zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), w szczególności związaną z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie) i/lub

 • inwestycja realizująca zasadnicze zmiany (nowe lub ulepszone rozwiązania) procesu produkcyjnego, produktowego, organizacyjnego lub marketingowego i/lub

 • inwestycja niezbędna do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych przyjaznych dla klimatu produktów, usług, procesów itp.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą (MŚP),

 • Planujesz realizację projektu na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego słupeckiego i tureckiego.

  W przypadku, gdy przedmiotem projektu będzie przedsięwzięcie niezwiązane trwale z gruntem, za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę Wnioskodawcy, bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej, zgodnie z dokumentem rejestrowym lub odpowiednią deklaracją podatkową.

technologia produkcji- wdrożenie innowacji- woj. podlaskie

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

raport z audytu zewnętrznego
 • Formularz wniosku o dofinansowanie,

 • Studium Wykonalności,

 • Oświadczenie o statusie MŚP,

 • Dokumentacja potwierdzająca zdolność do sfinansowania projektu,

 • Inne, jeśli dotyczy.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej