DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW B+R NA PODKARPACIU

Skorzystaj z funduszy unijnych i skorzystaj z dofinansowania na badania i rozwój, przyspieszając innowacje i kształtując przyszłość Twojego biznesu!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Konkurs nie został dotychczas ogłoszony. Publikacja została przygotowana na podstawie zapisów SZOP oraz archiwalnych regulaminów konkursów. Opisane założenia konkursowe mogą ulec nieznacznej zmianie po ogłoszeniu konkursu.

od września 2024 roku dogrudnia 2024 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

przedsiębiorstwa województwa podkarpackiego

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie.

koszty prac badawczo- rozwojowych, przedwdrożeniowych i wdrożeniowych

stanowią wydatki kwalifikowane w projekcie

od 25 do 80% dofinansowania

Wydatków kwalifikowanych mogą uzyskać przedsiębiorcy

od 500 000 PLN do 35 000 000 PLN

wynosi wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie

JAKIE PROJEKTY UZYSKAJĄ DOFINANSOWANIE?

 • Dofinansowanie w ramach konkursu uzyskają projekty dotyczące badań i rozwoju (B+R).

 • Projekty muszą dotyczyć realizacji minimum jednego spośród obligatoryjnych modułów, tj.: moduł B+R (dotyczący realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych) lub moduł infrastruktura B+R (moduły obligatoryjne przesądzające o badawczym charakterze projektu, stanowiące większość zakresu rzeczowego projektu, tj. koszty kwalifikowane związane z ich realizacją stanowią większość kosztów kwalifikowanych w projekcie).

 • Poza modułami obligatoryjnymi możliwe są do realizacji również moduły: przedwdrożeniowy, wdrożeniowy i doradczy, opisany szczegółowo poniżej.

 • Przedsięwzięcia realizowane w ramach modułu ,,Prace wdrożeniowe’’ muszą spełniać kryteria inwestycji początkowej.

 • Planowane do dofinansowania projekty muszą być zgodne z inteligentnymi specjalizacjami regionu,: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informacja i telekomunikacja. Wszystkie moduły muszą realizować wspólny cel.

 • Wsparcie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

CHARAKTERYSTYKA MODUŁÓW PROJEKTOWYCH

Wsparcie w ramach modułu „Prace B+R” dotyczy projektów polegających na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych.

W przypadku budowy prototypu wykorzystującego już istniejącą na rynku infrastrukturę (urządzenie), prace B+R nie mogą polegać jedynie na dostosowaniu ich do nowych funkcjonalności lub modyfikacji pewnej części ich konstrukcji.

Wsparcie w ramach modułu ,,Prace B+R’’ powinno prowadzić do opracowania innowacyjnych rozwiązań, tj. nowych produktów, usług, procesów lub wprowadzeniu do już oferowanych / stosowanych przez przedsiębiorstwo produktów, usług, procesów znaczących ulepszeń.

Warunkiem wsparcia prac B+R będzie wdrożenie lub komercjalizacja ich wyników, co powinno nastąpić nie później niż w okresie 2 lat od daty złożenia wniosku o płatność zawierającego ostatni wydatek w ramach modułu „Prace B+R”2 (okres ten nie dotyczy wyników prac B+R lub ich części, których wdrożenie realizowane jest w ramach modułu „Prace wdrożeniowe” – w takim wypadku decyduje data zakończenia realizacji projektu).

Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wdrożenia wyników prac B+R (nie dotyczy wdrożeń w zakresie w jakim objęte są wsparciem w ramach modułu „Prace wdrożeniowe”).

W przypadku projektów informatycznych, należy uwzględnić zasady określone w „Podręczniku Frascati 2015”.

Wsparcie inwestycji w ramach modułu dotyczy realizacji kompleksowych inwestycji ukierunkowanych na powstanie lub rozwój w podmiotach objętych wsparciem wyodrębnionych funkcjonalnie i organizacyjne działów badawczo – rozwojowych, w których będą prowadzone w systematyczny i ciągły sposób badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Tego rodzaju inwestycja wymaga przedstawienia oraz realizacji kompleksowego planu prac B+R (planu badawczego), który można objąć, w części lub całości, wsparciem w ramach modułu „Prace B+R”. Plan badawczy powinien stanowić uzasadnienie dla zakresu planowanych inwestycji i obejmować okres co najmniej trwałości projektu.

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R będzie uzależnione od ich trwałej, autentycznej i faktycznej współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w taki sposób, aby MŚP wyraźnie korzystały ze współpracy z dużym przedsiębiorstwem w związku z realizowaną inwestycją, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwa podejmujące taką współpracę muszą być przedsiębiorstwami samodzielnymi w stosunku do siebie. Współpraca pomiędzy dużym przedsiębiorstwem a MŚP, o której mowa powyżej musi dotyczyć wspólnej realizacji prac badawczo – rozwojowych, objętych planem badawczym, z zastrzeżeniem, że MŚP powinien mieć zapewniony proporcjonalny udział w prawach majątkowych do wyników tych prac. Duży przedsiębiorca powinien zapewnić MŚP dostęp do wiedzy, know-how, kadr i zaplecza B+R oraz rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

Warunek współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP nie dotyczy tzw. małych spółek o średniej kapitalizacji.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R jest udzielane pod warunkiem, że będzie ona udostępnienia wszystkim zainteresowanym użytkownikom na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach.

Prace przedwdrożeniowe dotyczą takich działań jak certyfikacja i atestacja oraz prace związane z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R.

Warunkiem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach modułu jest wcześniejsze zrealizowanie prac w ramach modułu ,,Prace B+R’’ i ich pozytywny wynik (powstanie innowacyjnego rozwiązania o takim stopniu zaawansowania, który pozwala na jego urynkowienie).

Wydatki związane z pracami przedwdrożeniowymi nie mogą być przedstawione do rozliczenia przed dniem sporządzenia raportu z przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych potwierdzającego ich pozytywny wynik oraz opłacalność wdrożenia.

Wsparcie w ramach modułu obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie w ramach modułu dotyczy inwestycji mających na celu wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych w ramach modułu „Prace B+R” we własnej działalności gospodarczej (lidera i/lub partnerów) na terenie województwa podkarpackiego.

Warunkiem kwalifikowalności wydatków w ramach modułu jest wcześniejsze zrealizowanie prac w ramach modułu ,,Prace B+R’’ i ich pozytywny wynik (powstanie innowacyjnego rozwiązania o takim stopniu zaawansowania, który pozwala na jego urynkowienie).

Wydatki związane z pracami wdrożeniowymi nie mogą być przedstawione do rozliczenia przed dniem sporządzenia raportu z przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych potwierdzającego ich pozytywny wynik oraz opłacalność wdrożenia.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach modułu muszą być adekwatne i proporcjonalne do skali rozwiązań planowanych do osiągnięcia w ramach modułu ,,Prace B+R’’.

Wsparcie w ramach tego modułu obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie w ramach modułu „Doradztwo” może występować wyłącznie jako element projektu, w związku z realizacją pozostałych modułów projektu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji.

Wsparcie w ramach modułu obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • posiadasz wpis do CEiDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS,

 • prowadzisz działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz uzyskiwałeś przychody z tej działalności przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia 18.07.2023 roku (w tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu),

 • posiadasz siedzibę, oddział albo stałe / dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia 18.07.2023 roku.

dofinansowanie B+R na Podkarpaciu

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI ZOSTANĄ DOFINANSOWANE?

Konkurs nie został dotychczas ogłoszony. Publikacja została przygotowana na podstawie zapisów SZOP oraz archiwalnych regulaminów konkursów. Opisane założenia konkursowe mogą ulec nieznacznej zmianie po ogłoszeniu konkursu.

Rodzaj wydatków objętych wsparciem zależy od realizowanego modułu

1. Koszty związane z wynagrodzeniem osób prowadzących badania (przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe w projekcie (tj. pracowników badawczych, pracowników technicznych) zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Koszty wynagrodzeń pracowników mogą być rozliczane za pomocą metod uproszczonych, tj.

 • stawki jednostkowe

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i składki na FP i FGŚP osób zatrudnionych w zakresie, w jakim wykonują oni czynności związane bezpośrednio z realizacją projektu, rozliczane na podstawie godzinowej stawki wynagrodzenia.

Godzinowa stawka wynagrodzenia powinna zostać obliczona przez beneficjenta na podstawie poniższego wzoru: GSW= (W/1720)

gdzie:

GSW – godzinowa stawka wynagrodzenia;

W – roczne koszty zatrudnienia brutto pracodawcy za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (potwierdzone przez księgowość)

1720 – standardowa roczna liczba efektywnych godzin pracy (roczna liczba godzin pracy pomniejszona o godziny pracy przypadające na urlop wypoczynkowy).

Maksymalne kwalifikowalne koszty wynagrodzenia = GSW (godzinowa stawka wynagrodzenia pracownika) × liczba godzin przepracowanych na rzecz projektu. Rozliczanie kosztów wynagrodzeń następuje według ustalonej stawki godzinowej, w zależności od faktycznie przepracowanych godzin w projekcie.

Uwaga: kosztem kwalifikowalnym w ramach tej kategorii może być wyłącznie wynagrodzenie kadry naukowo-badawczej. Pracownicy rozliczani jako kadra naukowo-badawcza, w ramach kategorii wynagrodzenia, nie mogą posiadać w zakresie obowiązków zadań dotyczących funkcji zarządczych, nadzorczych i koordynujących (np. zarządzanie, nadzór lub koordynacja prac zespołu badawczego). Koszty dotyczące funkcji zarządczych, nadzorczych i koordynujących są pokrywane z ryczałtu kosztów pośrednich. Nie jest możliwe rozliczanie tego samego stanowiska pracy w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich równocześnie, nawet z zastosowaniem proporcjonalnego przyporządkowania zadań do obu kategorii.

 • stawka ryczałtowa do 20% kosztów bezpośrednich w module „Prace B+R” projektu innych niż bezpośrednie koszty personelu, z zastrzeżeniem, że z podstawy naliczania ryczałtu wyłączone są koszty podwykonawstwa.

2. Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania (np. raty kapitałowe z tytułu leasingu finansowego/operacyjnego do wysokości wartości początkowej środka trwałego, wynajem, dzierżawa) z aparatury naukowo – badawczej oraz innego sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R.

3. Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieopatentowanej wiedzy technicznej, patentów lub licencji w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby prac B+R.

4. Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieruchomości w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R.

W przypadku, gdy nieruchomość jest wykorzystywana również w innych celach należy uwzględnić współczynnik używania powierzchni – koszty kwalifikowalne odpowiadają proporcji powierzchni użytkowanej w ramach projektu do powierzchni całkowitej pomniejszonej o części wspólne. Ponadto, należy uwzględnić współczynnik zaangażowania czasowego, jeżeli ww. powierzchnia nie jest w pełni używana do prac związanych z projektem, ale jest wykorzystywana w części do celów niezwiązanych z projektem.

W przypadku wskazanych powyżej kosztów nieruchomości łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

5. Koszty usług badawczych, eksperymentalno – rozwojowych.

6. Koszty związane z nabyciem materiałów wykorzystywanych do prowadzenia prac B+R, tj. na przykład: surowców, półproduktów, odczynników, itp., w tym również służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowane w prototypie.

7. Koszty związane z nabyciem drobnego sprzętu służącego do realizacji prac B+R, który nie stanowi środków trwałych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą przez beneficjenta polityką rachunkowości.

1. Nabycie/wytworzenie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie (module) i związanych z jego realizacją, pod warunkiem że środki te będą włączone w ewidencję środków trwałych beneficjenta.

Dofinansowanie nie może zostać przyznane na następujące środki trwałe:

 • gruntów (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • budynków i lokali, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego prawa do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • środków transportu (innych niż z podgrupy nr 76 i 78 Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • wyposażenia technicznego dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia pozostałego (nr 809 według Klasyfikacji Środków Trwałych).

Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia przyjęcia do używania.

2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich pod warunkiem, że będą związane z realizacją projektu (modułu) oraz będą włączone w ewidencję wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta.

3. Roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane.

1. Koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych będących wynikiem przeprowadzonych w ramach projektu badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych.

Między innymi: opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy / przemysłowy, konieczne do poniesienia koszty zawodowego pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentację przed organem, koszty tłumaczenia – do momentu dokonania zgłoszenia do właściwego urzędu ochrony własności przemysłowej.

2. Koszty usług wsparcia innowacji

Do usług wsparcia innowacji należą: udostępnianie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

1. Nabycie / wytworzenie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu (modułu) pod warunkiem, że środki te będą włączone w ewidencję środków trwałych beneficjenta.

Dofinansowanie nie może zostać przyznane na następujące środki trwałe:

 • gruntów (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • budynków i lokali, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego prawa do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • środków transportu (innych niż z podgrupy nr 76 i 78 Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • wyposażenia technicznego dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia pozostałego (nr 809 według Klasyfikacji Środków Trwałych).

Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia przyjęcia do używania.

2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem że będą ściśle związane z realizacją projektu (modułu) i będą włączone w ewidencję wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta.

3. Roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane.

Nabycie usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, ściśle związanych z realizacją projektu, za wyjątkiem:

 • usług, które mają charakter ciągły lub okresowy,
 • usług, które są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, księgowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

W ramach projektu koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie metodami uproszczonymi, tj.:

 • stawką ryczałtową w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu projektu występującego w module „Prace B+R” (tj. pracowników badawczych, pracowników technicznych) albo
 • stawką ryczałtową do 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w module „Prace B+R” projektu z zastrzeżeniem, że z podstawy naliczania ryczałtu wyłączone są koszty podwykonawstwa.

Wnioskodawca wybiera jedną z dwóch w/w metod z zastrzeżeniem, że wybór metody obliczania kosztów pośrednich dokonany w złożonym wniosku o dofinansowanie nie podlega zmianie.

Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą.

Do kosztów pośrednich zalicza się:

 • koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby;
 • koszty zarządu w projekcie (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownika jednostki);
 • koszty personelu obsługowego w projekcie (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki;
 • koszty obsługi księgowej w projekcie (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu przez biuro rachunkowe);
 • koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu;
 • wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego;
 • odpisy amortyzacyjne, koszty najmu lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w pkt 1-4;
 • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu;
 • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą projektu;
 • koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą projektu;
 • koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą projektu;
 • koszty ochrony;
 • koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą projektu, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń;
 • opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych) związanych z projektem.

Wydatkami niekwalifikowalnymi są wydatki niespełniające warunków kwalifikowalności oraz nieujęte w katalogu wydatków kwalifikowanych, w tym na przykład:

 • podatek VAT;
 • nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej),
 • nabycie robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych z remontem;
 • części zamienne do maszyn i urządzeń;
 • roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym;
 • roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające;
 • nabycie używanych środków trwałych;
 • zamówienia dodatkowe i uzupełniające;
 • wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy);
 • wkład niepieniężny;
 • amortyzacja jednorazowa.

POZIOM DOFINANSOWANIA WYDATKÓW

Poziom dofinansowania wydatków w projekcie zależy od rodzaju realizowanego modułu oraz wielkości przedsiębiorstwa.

MODUŁ „PRACE B+R”– zgodnie z tabelą poniżej:

Status przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Mikro i małe 70% – 80% 45%- 60%
Średnie 60% – 75% 35%- 50%
Duże 50% – 65% 25%- 40%

 

MODUŁ „INFRASTRUKTURA B+R” – 50% wydatków kwalifikowanych.

MODUŁ „PRACE PRZEDWDROŻENIOWE” – 70% wydatków kwalifikowanych.

MODUŁ „PRACE WDROŻENIOWE”– w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,
 • średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych.

MODUŁ „DORADZTWO” – 70% wydatków kwalifikowanych.

W ramach modułu „Prace wdrożeniowe” wsparcie jest udzielane w formie dotacji warunkowej. Dotacja warunkowa składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej w proporcji: część bezzwrotna – 50%, część zwrotna – 50%. Zwrot części zwrotnej dofinansowania uzależniony od wielkości przychodów wygenerowanych w wyniku wdrożenia wyników prac B+R (od 5 do 100% części bezzwrotnej).

DOTACJA WARUNKOWA- CO TO OZNACZA?

W ramach modułu „Prace wdrożeniowe” wsparcie jest udzielane w formie dotacji warunkowej, która podlega pełnemu lub częściowemu zwrotowi.

Dotacja warunkowa składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej w proporcji:

 • część bezzwrotna – 50%,
 • część zwrotna – 50%.

Zwrot części zwrotnej dofinansowania uzależniony od wielkości przychodów wygenerowanych w wyniku wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej podmiotu (tj. lidera i/lub partnerów) w okresie referencyjnym wynoszącym 2 lata od zakończenia realizacji projektu.

dofinansowanie B+R na Podkarpaciu

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o dofinansowanie oraz ile punktów może uzyskać Twój projekt.

POBIERZ KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

dofinansowanie B+R na Podkarpaciu
 • formularz wniosku o dofinansowanie,

 • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis i/lub pomoc inną niż de minimis,

 • informacja dotycząca wielkości przedsiębiorstwa,

 • plan prac B+R,

 • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością,

 • dokumenty finansowe,

 • inne dokumenty, w zależności od wybranych modułów projektu.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy, czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej