DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW B+R NA PODKARPACIU

Skorzystaj z funduszy unijnych i skorzystaj z dofinansowania na badania i rozwój, przyspieszając innowacje i kształtując przyszłość Twojego biznesu!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

od 31 sierpnia 2023 roku do 30 listopada 2023 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

przedsiębiorstwa województwa podkarpackiego

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie.

koszty prac badawczo- rozwojowych, przedwdrożeniowych i wdrożeniowych

stanowią wydatki kwalifikowane w projekcie

od 25 do 80% dofinansowania

Wydatków kwalifikowanych mogą uzyskać przedsiębiorcy

od 500 000 PLN do 35 000 000 PLN

wynosi wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie

POBIERZ KARTĘ PROJEKTU

JAKIE PROJEKTY UZYSKAJĄ DOFINANSOWANIE?

 • Dofinansowanie w ramach konkursu uzyskają projekty dotyczące badań i rozwoju (B+R).

 • Projekty muszą dotyczyć realizacji minimum jednego spośród obligatoryjnych modułów, tj.: moduł B+R (dotyczący realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych) lub moduł infrastruktura B+R (moduły obligatoryjne przesądzające o badawczym charakterze projektu, stanowiące większość zakresu rzeczowego projektu, tj. koszty kwalifikowane związane z ich realizacją stanowią większość kosztów kwalifikowanych w projekcie).

 • Poza modułami obligatoryjnymi możliwe są do realizacji również moduły: przedwdrożeniowy, wdrożeniowy i doradczy, opisany szczegółowo poniżej.

 • Przedsięwzięcia realizowane w ramach modułu ,,Prace wdrożeniowe’’ muszą spełniać kryteria inwestycji początkowej.

 • Planowane do dofinansowania projekty muszą być zgodne z inteligentnymi specjalizacjami regionu,: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informacja i telekomunikacja. Wszystkie moduły muszą realizować wspólny cel.

 • Wsparcie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

CHARAKTERYSTYKA MODUŁÓW PROJEKTOWYCH

Wsparcie w ramach modułu „Prace B+R” dotyczy projektów polegających na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych.

W przypadku budowy prototypu wykorzystującego już istniejącą na rynku infrastrukturę (urządzenie), prace B+R nie mogą polegać jedynie na dostosowaniu ich do nowych funkcjonalności lub modyfikacji pewnej części ich konstrukcji.

Wsparcie w ramach modułu ,,Prace B+R’’ powinno prowadzić do opracowania innowacyjnych rozwiązań, tj. nowych produktów, usług, procesów lub wprowadzeniu do już oferowanych / stosowanych przez przedsiębiorstwo produktów, usług, procesów znaczących ulepszeń.

Warunkiem wsparcia prac B+R będzie wdrożenie lub komercjalizacja ich wyników, co powinno nastąpić nie później niż w okresie 2 lat od daty złożenia wniosku o płatność zawierającego ostatni wydatek w ramach modułu „Prace B+R”2 (okres ten nie dotyczy wyników prac B+R lub ich części, których wdrożenie realizowane jest w ramach modułu „Prace wdrożeniowe” – w takim wypadku decyduje data zakończenia realizacji projektu).

Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z wdrożenia wyników prac B+R (nie dotyczy wdrożeń w zakresie w jakim objęte są wsparciem w ramach modułu „Prace wdrożeniowe”).

W przypadku projektów informatycznych, należy uwzględnić zasady określone w „Podręczniku Frascati 2015”.

Wsparcie inwestycji w ramach modułu dotyczy realizacji kompleksowych inwestycji ukierunkowanych na powstanie lub rozwój w podmiotach objętych wsparciem wyodrębnionych funkcjonalnie i organizacyjne działów badawczo – rozwojowych, w których będą prowadzone w systematyczny i ciągły sposób badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Tego rodzaju inwestycja wymaga przedstawienia oraz realizacji kompleksowego planu prac B+R (planu badawczego), który można objąć, w części lub całości, wsparciem w ramach modułu „Prace B+R”. Plan badawczy powinien stanowić uzasadnienie dla zakresu planowanych inwestycji i obejmować okres co najmniej trwałości projektu.

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R będzie uzależnione od ich trwałej, autentycznej i faktycznej współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w taki sposób, aby MŚP wyraźnie korzystały ze współpracy z dużym przedsiębiorstwem w związku z realizowaną inwestycją, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorstwa podejmujące taką współpracę muszą być przedsiębiorstwami samodzielnymi w stosunku do siebie. Współpraca pomiędzy dużym przedsiębiorstwem a MŚP, o której mowa powyżej musi dotyczyć wspólnej realizacji prac badawczo – rozwojowych, objętych planem badawczym, z zastrzeżeniem, że MŚP powinien mieć zapewniony proporcjonalny udział w prawach majątkowych do wyników tych prac. Duży przedsiębiorca powinien zapewnić MŚP dostęp do wiedzy, know-how, kadr i zaplecza B+R oraz rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

Warunek współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP nie dotyczy tzw. małych spółek o średniej kapitalizacji.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R jest udzielane pod warunkiem, że będzie ona udostępnienia wszystkim zainteresowanym użytkownikom na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach.

Prace przedwdrożeniowe dotyczą takich działań jak certyfikacja i atestacja oraz prace związane z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej dla wyników przeprowadzonych prac B+R.

Warunkiem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach modułu jest wcześniejsze zrealizowanie prac w ramach modułu ,,Prace B+R’’ i ich pozytywny wynik (powstanie innowacyjnego rozwiązania o takim stopniu zaawansowania, który pozwala na jego urynkowienie).

Wydatki związane z pracami przedwdrożeniowymi nie mogą być przedstawione do rozliczenia przed dniem sporządzenia raportu z przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych potwierdzającego ich pozytywny wynik oraz opłacalność wdrożenia.

Wsparcie w ramach modułu obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie w ramach modułu dotyczy inwestycji mających na celu wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych przeprowadzonych w ramach modułu „Prace B+R” we własnej działalności gospodarczej (lidera i/lub partnerów) na terenie województwa podkarpackiego.

Warunkiem kwalifikowalności wydatków w ramach modułu jest wcześniejsze zrealizowanie prac w ramach modułu ,,Prace B+R’’ i ich pozytywny wynik (powstanie innowacyjnego rozwiązania o takim stopniu zaawansowania, który pozwala na jego urynkowienie).

Wydatki związane z pracami wdrożeniowymi nie mogą być przedstawione do rozliczenia przed dniem sporządzenia raportu z przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych potwierdzającego ich pozytywny wynik oraz opłacalność wdrożenia.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach modułu muszą być adekwatne i proporcjonalne do skali rozwiązań planowanych do osiągnięcia w ramach modułu ,,Prace B+R’’.

Wsparcie w ramach tego modułu obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie w ramach modułu „Doradztwo” może występować wyłącznie jako element projektu, w związku z realizacją pozostałych modułów projektu oraz w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej realizacji.

Wsparcie w ramach modułu obejmuje wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • posiadasz wpis do CEiDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS,

 • prowadzisz działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz uzyskiwałeś przychody z tej działalności przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia 18.07.2023 roku (w tym okresie działalność wnioskodawcy nie może podlegać zawieszeniu),

 • posiadasz siedzibę, oddział albo stałe / dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia 18.07.2023 roku.

dofinansowanie B+R na Podkarpaciu

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI ZOSTANĄ DOFINANSOWANE?

Rodzaj wydatków objętych wsparciem zależy od realizowanego modułu

1. Koszty związane z wynagrodzeniem osób prowadzących badania (przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe w projekcie (tj. pracowników badawczych, pracowników technicznych) zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Koszty wynagrodzeń pracowników mogą być rozliczane za pomocą metod uproszczonych, tj.

 • stawki jednostkowe

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i składki na FP i FGŚP osób zatrudnionych w zakresie, w jakim wykonują oni czynności związane bezpośrednio z realizacją projektu, rozliczane na podstawie godzinowej stawki wynagrodzenia.

Godzinowa stawka wynagrodzenia powinna zostać obliczona przez beneficjenta na podstawie poniższego wzoru: GSW= (W/1720)

gdzie:

GSW – godzinowa stawka wynagrodzenia;

W – roczne koszty zatrudnienia brutto pracodawcy za rok poprzedzający rok złożenia wniosku (potwierdzone przez księgowość)

1720 – standardowa roczna liczba efektywnych godzin pracy (roczna liczba godzin pracy pomniejszona o godziny pracy przypadające na urlop wypoczynkowy).

Maksymalne kwalifikowalne koszty wynagrodzenia = GSW (godzinowa stawka wynagrodzenia pracownika) × liczba godzin przepracowanych na rzecz projektu. Rozliczanie kosztów wynagrodzeń następuje według ustalonej stawki godzinowej, w zależności od faktycznie przepracowanych godzin w projekcie.

Uwaga: kosztem kwalifikowalnym w ramach tej kategorii może być wyłącznie wynagrodzenie kadry naukowo-badawczej. Pracownicy rozliczani jako kadra naukowo-badawcza, w ramach kategorii wynagrodzenia, nie mogą posiadać w zakresie obowiązków zadań dotyczących funkcji zarządczych, nadzorczych i koordynujących (np. zarządzanie, nadzór lub koordynacja prac zespołu badawczego). Koszty dotyczące funkcji zarządczych, nadzorczych i koordynujących są pokrywane z ryczałtu kosztów pośrednich. Nie jest możliwe rozliczanie tego samego stanowiska pracy w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich równocześnie, nawet z zastosowaniem proporcjonalnego przyporządkowania zadań do obu kategorii.

 • stawka ryczałtowa do 20% kosztów bezpośrednich w module „Prace B+R” projektu innych niż bezpośrednie koszty personelu, z zastrzeżeniem, że z podstawy naliczania ryczałtu wyłączone są koszty podwykonawstwa.

2. Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania (np. raty kapitałowe z tytułu leasingu finansowego/operacyjnego do wysokości wartości początkowej środka trwałego, wynajem, dzierżawa) z aparatury naukowo – badawczej oraz innego sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R.

3. Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieopatentowanej wiedzy technicznej, patentów lub licencji w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby prac B+R.

4. Koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieruchomości w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R.

W przypadku, gdy nieruchomość jest wykorzystywana również w innych celach należy uwzględnić współczynnik używania powierzchni – koszty kwalifikowalne odpowiadają proporcji powierzchni użytkowanej w ramach projektu do powierzchni całkowitej pomniejszonej o części wspólne. Ponadto, należy uwzględnić współczynnik zaangażowania czasowego, jeżeli ww. powierzchnia nie jest w pełni używana do prac związanych z projektem, ale jest wykorzystywana w części do celów niezwiązanych z projektem.

W przypadku wskazanych powyżej kosztów nieruchomości łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

5. Koszty usług badawczych, eksperymentalno – rozwojowych.

6. Koszty związane z nabyciem materiałów wykorzystywanych do prowadzenia prac B+R, tj. na przykład: surowców, półproduktów, odczynników, itp., w tym również służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowane w prototypie.

7. Koszty związane z nabyciem drobnego sprzętu służącego do realizacji prac B+R, który nie stanowi środków trwałych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą przez beneficjenta polityką rachunkowości.

1. Nabycie/wytworzenie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie (module) i związanych z jego realizacją, pod warunkiem że środki te będą włączone w ewidencję środków trwałych beneficjenta.

Dofinansowanie nie może zostać przyznane na następujące środki trwałe:

 • gruntów (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • budynków i lokali, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego prawa do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • środków transportu (innych niż z podgrupy nr 76 i 78 Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • wyposażenia technicznego dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia pozostałego (nr 809 według Klasyfikacji Środków Trwałych).

Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia przyjęcia do używania.

2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich pod warunkiem, że będą związane z realizacją projektu (modułu) oraz będą włączone w ewidencję wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta.

3. Roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane.

1. Koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych będących wynikiem przeprowadzonych w ramach projektu badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych.

Między innymi: opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy / przemysłowy, konieczne do poniesienia koszty zawodowego pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentację przed organem, koszty tłumaczenia – do momentu dokonania zgłoszenia do właściwego urzędu ochrony własności przemysłowej.

2. Koszty usług wsparcia innowacji

Do usług wsparcia innowacji należą: udostępnianie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

1. Nabycie / wytworzenie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu (modułu) pod warunkiem, że środki te będą włączone w ewidencję środków trwałych beneficjenta.

Dofinansowanie nie może zostać przyznane na następujące środki trwałe:

 • gruntów (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • budynków i lokali, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego prawa do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);
 • środków transportu (innych niż z podgrupy nr 76 i 78 Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (nr 58 według Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i gospodarki leśnej (nr 59 według Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • wyposażenia technicznego dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych),
 • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia pozostałego (nr 809 według Klasyfikacji Środków Trwałych).

Za koszt wytworzenia uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia przyjęcia do używania.

2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem że będą ściśle związane z realizacją projektu (modułu) i będą włączone w ewidencję wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta.

3. Roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane.

Nabycie usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, ściśle związanych z realizacją projektu, za wyjątkiem:

 • usług, które mają charakter ciągły lub okresowy,
 • usług, które są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, księgowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

W ramach projektu koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie metodami uproszczonymi, tj.:

 • stawką ryczałtową w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu projektu występującego w module „Prace B+R” (tj. pracowników badawczych, pracowników technicznych) albo
 • stawką ryczałtową do 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w module „Prace B+R” projektu z zastrzeżeniem, że z podstawy naliczania ryczałtu wyłączone są koszty podwykonawstwa.

Wnioskodawca wybiera jedną z dwóch w/w metod z zastrzeżeniem, że wybór metody obliczania kosztów pośrednich dokonany w złożonym wniosku o dofinansowanie nie podlega zmianie.

Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione. Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną metodą.

Do kosztów pośrednich zalicza się:

 • koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby;
 • koszty zarządu w projekcie (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownika jednostki);
 • koszty personelu obsługowego w projekcie (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki;
 • koszty obsługi księgowej w projekcie (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu przez biuro rachunkowe);
 • koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu;
 • wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego;
 • odpisy amortyzacyjne, koszty najmu lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w pkt 1-4;
 • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu;
 • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą projektu;
 • koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą projektu;
 • koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą projektu;
 • koszty ochrony;
 • koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą projektu, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń;
 • opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych) związanych z projektem.

Wydatkami niekwalifikowalnymi są wydatki niespełniające warunków kwalifikowalności oraz nieujęte w katalogu wydatków kwalifikowanych, w tym na przykład:

 • podatek VAT;
 • nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej),
 • nabycie robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych z remontem;
 • części zamienne do maszyn i urządzeń;
 • roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym;
 • roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające;
 • nabycie używanych środków trwałych;
 • zamówienia dodatkowe i uzupełniające;
 • wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy);
 • wkład niepieniężny;
 • amortyzacja jednorazowa.

POZIOM DOFINANSOWANIA WYDATKÓW

Poziom dofinansowania wydatków w projekcie zależy od rodzaju realizowanego modułu oraz wielkości przedsiębiorstwa.

MODUŁ „PRACE B+R”– zgodnie z tabelą poniżej:

Status przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Mikro i małe 70% – 80% 45%- 60%
Średnie 60% – 75% 35%- 50%
Duże 50% – 65% 25%- 40%

 

MODUŁ „INFRASTRUKTURA B+R” – 50% wydatków kwalifikowanych.

MODUŁ „PRACE PRZEDWDROŻENIOWE” – 70% wydatków kwalifikowanych.

MODUŁ „PRACE WDROŻENIOWE”– w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,
 • średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych.

MODUŁ „DORADZTWO” – 70% wydatków kwalifikowanych.

W ramach modułu „Prace wdrożeniowe” wsparcie jest udzielane w formie dotacji warunkowej. Dotacja warunkowa składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej w proporcji: część bezzwrotna – 50%, część zwrotna – 50%. Zwrot części zwrotnej dofinansowania uzależniony od wielkości przychodów wygenerowanych w wyniku wdrożenia wyników prac B+R (od 5 do 100% części bezzwrotnej).

DOTACJA WARUNKOWA- CO TO OZNACZA?

W ramach modułu „Prace wdrożeniowe” wsparcie jest udzielane w formie dotacji warunkowej, która podlega pełnemu lub częściowemu zwrotowi.

Dotacja warunkowa składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej w proporcji:

 • część bezzwrotna – 50%,
 • część zwrotna – 50%.

Zwrot części zwrotnej dofinansowania uzależniony od wielkości przychodów wygenerowanych w wyniku wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej podmiotu (tj. lidera i/lub partnerów) w okresie referencyjnym wynoszącym 2 lata od zakończenia realizacji projektu.

dofinansowanie B+R na Podkarpaciu

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o dofinansowanie oraz ile punktów może uzyskać Twój projekt.

POBIERZ KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

dofinansowanie B+R na Podkarpaciu
 • formularz wniosku o dofinansowanie,

 • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis i/lub pomoc inną niż de minimis,

 • informacja dotycząca wielkości przedsiębiorstwa,

 • plan prac B+R,

 • dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością,

 • dokumenty finansowe,

 • inne dokumenty, w zależności od wybranych modułów projektu.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy, czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • Czytaj więcej
 • inżynierka w pracy
  Czytaj więcej
 • przemysł 4.0
  Czytaj więcej