DOFINANSOWANIE PRAC B+R I WDROŻENIA- MAŁOPOLSKA

Skorzystaj z funduszy unijnych na dofinansowanie prac B+R i wdrożenia w Małopolsce i wzmocnij konkurencyjną pozycję Twojego przedsiębiorstwa!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PRAC B+R I WDOŻENIA

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Konkurs nie został dotychczas ogłoszony. Publikacja została przygotowana na podstawie zapisów SZOP oraz archiwalnych regulaminów konkursów. Opisane założenia konkursowe mogą ulec nieznacznej zmianie po ogłoszeniu konkursu.

od 26 lipca 2024 roku do 25 października 2024 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

przedsiębiorstwa posiadające lub planujące rejestrację siedziby/ oddziału w Małopolsce

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie.

koszty prac badawczo- rozwojowych, przedwdrożeniowych i wdrożeniowych

stanowią wydatki kwalifikowane w projekcie

od 25 do 80% dofinansowania

wydatków kwalifikowanych mogą uzyskać przedsiębiorcy

od 300 000 PLN do 30 000 000 PLN

wynosi wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie

JAKIE PROJEKTY UZYSKAJĄ DOFINANSOWANIE?

 • W ramach naboru możliwa będzie realizacja przedsięwzięć kompleksowych obejmujących łącznie: komponent B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe) oraz wdrożenie wyników prac B+R, zrealizowanych w komponencie B+R.

 • Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

 • Elementem uzupełniającym w komponencie B+R, może być przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

 • Wartość wydatków kwalifikowanych komponentu wdrożeniowego nie może przekraczać 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 • Wsparcie w komponencie wdrożeniowym jest udzielane wyłącznie Wnioskodawcy w formie dotacji warunkowej, w podziale na część bezzwrotną oraz część zwrotną oraz udzielane jest na tzw. inwestycję początkową.

 • Wsparcie otrzymają przedsięwzięcia zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją (Nauki o życiu; Energia zrównoważona; Technologie informacyjne i komunikacyjne; Chemia; Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych; Elektrotechnika i przemysł maszynowy; Przemysły kreatywne i czasu wolnego) i uzupełniająco na specjalizacje wyłaniające się z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

CZYM JEST INWESTYCJA POCZĄTKOWA?

Inwestycja początkowa jest to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu;

 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;

 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;

 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • posiadasz wpis do CEiDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS,

 • posiadasz status MŚP lub small mid-cap,

 • prowadzisz działalność na terytorium województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze (siedziba/oddział/miejsce prowadzenia działalności) lub oświadczysz, że ww. warunek zostanie spełniony przed podpisaniem umowy o dofinansowanie,

 • planujesz realizację projektu samodzielnie lub w partnerstwie/ konsorcjum.

dofinansowanie prac B+R i wdrożenia w Małopolsce- badacz w laboratorium

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI ZOSTANĄ DOFINANSOWANE?

Konkurs nie został dotychczas ogłoszony. Publikacja została przygotowana na podstawie zapisów SZOP oraz archiwalnych regulaminów konkursów. Opisane założenia konkursowe mogą ulec nieznacznej zmianie po ogłoszeniu konkursu.

Wydatki kwalifikowane komponentu B+R (minimum 40% całkowitej wartości projektu):

Wynagrodzenia pracowników kwalifikowane w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie, z zastrzeżeniem, że przez personel projektu rozumie się personel, zatrudniony w ramach umowy o pracę.

W ramach kategorii obejmującej koszty personelu kwalifikowane są wyłącznie koszty wynagrodzenia personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych objętych projektem.

Koszty dotyczące funkcji zarządczych, nadzorczych i koordynujących są rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

Wynagrodzenie personelu badawczego rozliczane jest metodą uproszczoną- z zastosowaniem obligatoryjnej stawki jednostkowej (stawki godzinowej personelu projektu).

Wydatki w ramach kategori finansowane są w ramach  pomocy na realizację projektów badawczo-rozwojowych lub pomocy de minimis.

Koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu.

Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

Wydatki w ramach kategori finansowane są w ramach  pomocy na realizację projektów badawczo-rozwojowych lub pomocy de minimis.

Koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu.

Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe.

Wydatki w ramach kategori finansowane są w ramach  pomocy na realizację projektów badawczo-rozwojowych lub pomocy de minimis.

Wydatek kwalifikowany pod warunkiem, że:

 • celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa;
 • wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od organizacji badawczej (w rozumieniu Zasad ramowych pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, pkt 16 ppkt ff)), przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego, na podstawie ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, nadany przez ministra właściwego ds. Gospodarki.

Wydatki w ramach kategori finansowane są w ramach  pomocy na realizację projektów badawczo-rozwojowych lub pomocy de minimis.

Wydatek kwalifikowany z zastrzeżeniem, że prace te można zlecić w szczególności:

 • organizacji badawczej – w rozumieniu Zasad ramowych pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, pkt 16 ppkt ff);
 • przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego, na podstawie ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, nadany przez ministra właściwego ds. Gospodarki.

Zlecenie wykonania części merytorycznych prac w ramach projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wskazane powyżej jest dopuszczalne pod warunkiem, że wnioskodawca prawidłowo określił wymagania dotyczące potencjału kadrowego i technicznego (jeśli dotyczy) stawiane potencjalnemu podwykonawcy, któremu zostanie powierzona realizacja części prac B+R w projekcie, co podlega ocenie w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, na etapie oceny projektu w kryterium merytorycznym pn. Potencjał do realizacji projektu.

Wydatki w ramach kategori finansowane są w ramach  pomocy na realizację projektów badawczo-rozwojowych lub pomocy de minimis.

Wnioskodawca zobowiązany jest do określenia wymagań, jakie obowiązują na danym stanowisku (tj. wskazanie wykształcenia, doświadczenia, umiejętności). Koszty te wyłączone są z podstawy naliczania kosztów pośrednich w projekcie.

Wydatki w ramach kategori finansowane są w ramach  pomocy na realizację projektów badawczo-rozwojowych lub pomocy de minimis.

Wydatki, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, rozliczane metodą uproszczoną, z zastosowaniem limitu 15% stawki ryczałtowej na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia: koszty bezpośrednie personelu).

Wydatki w ramach kategori finansowane są w ramach  pomocy na realizację projektów badawczo-rozwojowych lub pomocy de minimis.

Limit kosztów przedwdrożenioweych- do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Koszty przedwdrożeniowe mogą być finansowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

Na koszty przedwdrożeniowe składają się:

a) przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej:

 • usługi w zakresie wzornictwa polegające na wykonaniu nowego projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu;
 • usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu;
 • usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

b) koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i wzorów użytkowych w zakresie:

 • przygotowania zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;
 • zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku lub wzoru użytkowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz koszty opłat związanych ze zgłoszeniem.

Limit wydatków- do 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki finansowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis.

Szkolenia personelu badawczego zatrudnionego bezpośrednio do realizacji projektu w zakresie dotyczącym projektu w szczególności: transferu technologii, nowych modeli biznesowych, ochrony własności intelektualnej, zarządzania innowacjami.

Wydatki kwalifikowane komponentu wdrożeniowego (maksimum 60% całkowitej wartości projektu):

Wydatki w ramach kategorii finansowane są z regionalnej pomocy inwestycyjnej lub w ramach pomocy de minimis.

Wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez jednostkę, zaliczanych do aktywów trwałych, praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonych do używania na potrzeby jednostki.

Wydatki w ramach kategorii finansowane są z regionalnej pomocy inwestycyjnej lub w ramach pomocy de minimis.

POZIOM DOFINANSOWANIA WYDATKÓW

Status przedsiębiorstwa

Komponent B+R-

Badania przemysłowe

Komponent B+R-

Prace rozwojowe

Komponent

wdrożeniowy

Pomoc

de minimis

Mikro i małe 70% – 80% 45%- 60% 60% 80%
Średnie 60% – 75% 35%- 50% 50% 80%
Duże 50% – 65% 25%- 40% 40% 80%

DOTACJA WARUNKOWA- CO TO OZNACZA?

Wsparcie w komponencie wdrożeniowym jest udzielane wyłącznie w formie dotacji warunkowej, w podziale na część bezzwrotną (nieulegającą zwrotowi) oraz część zwrotną, wynoszącą dla przedsiębiorstw:

 • mikro i małych: 30%,
 • średnich: 40%,
 • pozostałych: 50%.

Podstawą określenia wartości części zwrotnej podlegającej zwrotowi będzie suma przychodów netto ze sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu lub produktów wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji projektu, wygenerowanych w wyniku realizacji komponentu wdrożeniowego w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu.

Minimalna wartość podlegająca zwrotowi wynosi 10% części zwrotnej dotacji warunkowej.

dofinansowanie prac B+R i wdrożenia w Małopolsce- zespół pracujący nad projektem

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o dofinansowanie oraz ile punktów może uzyskać Twój projekt.

POBIERZ KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

dofinansowanie prac B+R i wdrożenia w Małopolsce- dokumentacja
 • formularz wniosku o dofinansowanie,

 • analiza finansowa w postaci arkusza kalkulacyjnego,

 • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis i/lub pomoc inną niż de minimis,

 • informacja potwierdzająca posiadanie wkładu własnego do projektu,

 • inne dokumenty, jeśli dotyczy.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy, czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości (MCP).

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej