Audyt zewnętrzny projektu

Przeprowadzamy audyty zewnętrzne projektów, w tym audyty obligatoryjne

Spis treści

Czym jest audyt zewnętrzny projektu i kiedy należy go przeprowadzić?

Przedsiębiorcy, którzy realizują projekty badawczo-rozwojowe, dofinansowane z programów unijnych są zobligowani do przeprowadzenia w trakcie realizacji projektu, zewnętrznego audytu. Przeprowadzenie audytu projektu ma na celu weryfikację zgodności realizacji projektu z wnioskiem, umową o dofinansowanie, ale również z zasadami kwalifikowalności wydatku, co jest kluczowe dla uzyskania refundacji poniesionych wydatków.

Obowiązek przeprowadzenia audytu wynika z umowy o dofinansowanie i jest uwzględniany między innymi we wszystkich projektach zarządzanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kluczowe wytyczne w zakresie realizacji audytu, zgodnie z umową o dofinansowanie z NCBR

 • Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest w projektach, których wartość dofinansowania przekracza 3 mln zł.

 • Audyt powinien zostać rozpoczęty po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków związanych z realizacją Projektu, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z Projektem.

 • Podmiotem przeprowadzającym audyt musi być audytor spełniający warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa powyżej.

 • Podmiotem przeprowadzającym audyt lub audytorem nie może być podmiot lub audytor zależni od audytowanego podmiotu, jak również podmiot lub audytor dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

Kiedy koszt audytu może podlegać dofinansowaniu?

Koszt audytu może podlegać dofinansowaniu, jeżeli spełnia wymieniony powyżej warunki określone w umowie o dofinansowanie oraz, jeżeli wydatek ten został uwzględniony jako pozycja kosztowa we wniosku o dofinansowanie projektu. Kluczowe jest zatem aby już na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej pamiętać o uwzględnieniu kosztów audytu w projekcie.

Niezależnie od tego, czy w projekcie uwzględniono koszt audytu czy nie, przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu jest obligatoryjne i wynika z umowy o dofinansowanie.

Kto może być audytorem zewnętrznym?

Zgodnie z art. 286. Ustawy o finansach publicznych audytorem może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie oraz następujące kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:

 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
 • złożyła, w latach 2003–2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub

 • dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

wykres

Nasza wiedza, kompetencje oraz doświadczenie pozwalają nam przeprowadzać audyty zewnętrzne, zgodnie z wymaganiami i metodologią instytucji przyznających dotację.

Oferowany przez PMTA zakres audytu zewnętrznego projektu

Sposób przeprowadzania audytu zewnętrznego projektu przez PMTA

W celu stwierdzenia, że projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o dofinansowanie projektu, a wydatki są kwalifikowalne, przeprowadzone czynności audytowe obejmują analizę:

 • Dokumentacji dotyczącej projektu;
 • Realizacji zakresu rzeczowego projektu;
 • Dokumentów pozwalających prześledzić ścieżkę każdego wydatku od jego poniesienia (wraz z dowodami zapłaty) do planowanego udokumentowania do wniosku o płatność;
 • Faktycznego i rzeczywistego poniesienia zadeklarowanych wydatków w ramach projektu (w oparciu o dokumentację);
 • Kwalifikowalności poniesionych wydatków, sposobu ich udokumentowania i ujęcia na rachunku bankowym wyszczególnionym w ewidencji księgowej Beneficjenta;
 • Spełnienie zasad dotyczących informacji i promocji projektu;
 • Sposobu monitorowania projektu (osiągania celu projektu), raportowania o postępach wdrażania projektu oraz dotrzymywania harmonogramu realizacji zadań w ramach projektu;
 • Poprawności stosowanych przez Beneficjenta procedur ws. wyboru dostawców/wykonawców w projekcie.

dokumentacja projektu unijnego
raport z audytu zewnętrznego

Wyniki audytu zewnętrznego projektu

W wyniku audytu dotacyjnego powstaje sprawozdanie, które będzie zawierać:

 • zakres i sposób realizacji kontroli,
 • wskazanie błędów i uchybień w dokumentacji,
 • sposób ich usunięcia,
 • jeśli są niemożliwe do usunięcia – informacje o ich konsekwencjach

Potrzebujesz audytora zewnętrznego?

Napisz do nas!

Aby oszacować koszt audytu zewnętrznego projektu niezbędne jest przekazanie następujących informacji:

 • Kto jest zlecającym audyt: przedsiębiorstwo Państwowe czy prywatne?
 • Ile zostało złożonych wniosków o płatność od początku realizacji projektu, w tym zaliczkowych, o płatność pośrednią, sprawozdawczych?
 • Ile zostało przeprowadzonych postępowań ws. wyboru dostawców/wykonawców?

 • Ile zostało zawartych umów z dostawcami/wykonawcami oraz czy zawierane były aneksy do umów (jeśli tak to ile ich było)?
 • Struktura budżetu z wniosku o dofinansowanie, tj. jakie są kategorie wydatków (np. wynagrodzenia, podwykonawstwo, itp.) i ile jest pozycji w ramach danej kategorii wydatku lub przesłanie wniosku o dofinansowanie bądź budżetu projektu.
 • Ile dokumentów księgowych liczy dany wniosek o płatność (faktur, list płac).