Organizacja procesu przetargowego

Wybór podwykonawcy w projekcie unijnym wymaga dopełnienia formalnych procedur. Zapewniamy ich właściwą realizację.

W przypadku projektów dofinansowanych ze środków publicznych niezbędne jest, aby ich realizacja odbyła się przy zachowaniu obowiązujących przepisów unijnych, w tym szczególności zasady uczciwej konkurencji i konkurencyjności.

Pomagamy zorganizować przetarg, dopełnić obowiązki informacyjne, skompletować dokumenty i wyłonić najlepszych oferentów. Cały proces musi być transparenty i publiczny, a jego organizacja i dokumenty będą kontrolowane przez instytucję przyznającą dotację. Niedotrzymanie wymagań formalnych lub jakiekolwiek błędy mogą skutkować nałożeniem korekt finansowych bądź zwrotem przyznanego dofinansowania.

Jak pomagamy?

  • zapewniamy profesjonalną organizację procesu ofertowego zgodnego z obowiązującymi przepisami,

  • opracowujemy dokumentację,

  • publikujemy zapytanie,

  • pomagamy w wyłonieniu podwykonawców bądź dostawców,

  • edukujemy Klientów z procedur i nadzoru nad przebiegiem postępowania ofertowego.