Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Wstęp – dane podstawowe

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka”) zawiera informacje dotyczące używania (przetwarzania) przez PMTA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „PMTA”), danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez PMTA poprzez stronę internetową (domena: www.pmta.pl), której administratorem jest PMTA oraz danych osobowych osób, z którymi PMTA nawiązuje lub które nawiązują z PMTA kontakt w drodze korespondencji e-mailowej, bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego na ww. stronie internetowej (dalej łącznie „Użytkownicy”).

Szanujemy prywatność naszych Użytkowników, w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę, aby każdy Użytkownik wiedział, w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane oraz aby samodzielnie, świadomie i swobodnie decydował o tym, czy skorzysta z naszej strony internetowej, formularza kontaktowego oraz korespondencji e-mail.

W niniejszej Polityce wskazaliśmy ogólnie, w jaki sposób, na jakiej podstawie i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Użytkowników, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie prawa mu przysługują, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Polityka ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług: np. subskrypcji newslettera, formularzy kontaktowych (prośba o kontakt, zapytanie ofertowe), konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń.

Dodatkowe lub uzupełniające informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez PMTA znajdują się także w dokumentacji kontraktowej lub klauzulach informacyjnych przekazywanych naszym klientom.

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszej stronie internetowej pliki cookies lub inne technologie zbierające dane, więcej informacji podajemy w Polityce cookies.

Administrator – dane kontaktowe PMTA:

PMTA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000353292; NIP: 6912460562; REGON: 021224499. Strona internetowa: pmta.pl, e-mail: dotacje@pmta.pl.

§2. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności PMTA ma podstawę w następujących przepisach prawa:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”),

2) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

3) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

4) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Użytkownicy. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Użytkownika.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

1) Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane;

2) Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami;

3) Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych;

4) Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania;

5) Realizujemy prawo Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu;

6) Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych;

7) Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania;

8) Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§4. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

PMTA realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Uprawnienia te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

1) Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych;

2) Prawo do informacji, jak PMTA przetwarza jego dane osobowe;

3) Dostępu do danych: otrzymania od PMTA potwierdzenia czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez PMTA oraz dostępu do nich, w zakresie wynikającym z art. 15 RODO;

4) Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne;

5) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoimi interesami lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (np. cele dowodowe, bądź w przypadku dochodzenia roszczeń przez/od PMTA). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy nasz uzasadniony interes; w każdym przypadku Twój sprzeciw lub cofnięcie zgody w tym zakresie spowoduje, iż zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach);

6) Niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa (chyba, że jest dozwolone prawem, lub jest to niezbędne do wykonania umowy, lub opiera się na wyraźnej zgodzie; w dwóch ostatnich przypadkach Użytkownik ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska lub zakwestionowania tej decyzji);

7) Usunięcia danych osobowych przez PMTA („prawo do bycia zapomnianym”) – polega co do zasady na żądaniu od PMTA niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych; zgodnie z art. 17 RODO istnieją jednak wyjątki od tego prawa (m.in. do celów ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami);

8) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do Twoich danych czy przeniesieniu danych do innego systemu,

9) Przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, tylko w sposób zautomatyzowany.

10) Złożenia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać e-mailowo na adres: dotacje@pmta.pl , lub pisemnie na adres: PMTA sp. z o.o. ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław.

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Cię poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę lub wyrażając swój sprzeciw.

W zakresie w jakim Użytkownik kieruje do PMTA swoje wnioski, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (numeru telefonu lub adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych także adresu do korespondencji). Jeżeli wnioski dotyczą korzystania ze stron internetowych prosimy o podanie adresu strony internetowej lub informacji o usłudze świadczonej poprzez naszą stronę oraz dodatkowych wyjaśnień zgłaszanego wniosku (w celu sprawniejszej obsługi wniosku). W celu realizacji niektórych wniosków możemy potrzebować potwierdzenia tożsamości Użytkownika.

§5. Bezpieczeństwo danych osobowych

PMTA podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych Użytkownika przed bezprawnym i nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa, analizę ryzyka.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,

b) integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją,

c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik PMTA lub podmiot współpracujący z nami, mający dostęp do danych osobowych, dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

§6. Przetwarzanie danych osobowych

PMTA przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, PMTA każdorazowo informuje Użytkownika w ramach osobnego komunikatu lub przez odesłanie do niniejszej Polityki.

Poniżej przedstawiamy różne podstawy prawne oraz różne cele, w których możemy wykorzystywać dane osobowe (zwracamy uwagę na możliwość, że w ramach jednego procesu przetwarzania danych, dane Użytkownika będą przetwarzane w różnych celach i na różnych podstawach prawnych):

Zgoda jako podstawa prawna (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Zgoda może być wyrażona w wyniku inicjatywy Użytkownika (m. in. przez podanie danych i wysłanie formularza).

W każdym przypadku Użytkownik może cofnąć swoją zgodę, w sposób wskazany w informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także w § 7. Zgoda stanowi podstawę prawną m.in., w sytuacji, gdy Użytkownik:

1) zostawia nam dobrowolnie swoje dane i kieruje do nas zapytanie o ofertę, prośbę o kontakt,

2) subskrybuje newsletter,

3) wyraża dodatkowe zgody w celu marketingu przyszłego, polegającego na: przesyłaniu ofert usług lub informacji handlowych, w tym profilowaniu dla celów tego marketingu oraz prowadzeniu i analizowaniu badań: satysfakcji klienta, zainteresowania usługami,

4) bierze udział w badaniu zadowolenia obsługi,

5) bierze udział w konkursach.

Wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Podstawa prawna w postaci zawartej umowy lub działań zmierzających do jej zawarcia ma zastosowanie m. in., gdy realizujemy dostęp do naszych serwisów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną lub za ich pośrednictwem (np. formularze kontaktowe) lub gdy prowadzimy korespondencję e-mailową.

Wskazujemy też, że w przypadku przygotowania i przesłania konkretnej oferty danej usługi lub informacji ofertowych albo informacji o usłudze, zmienia się podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na działania zmierzające do zawarcia umowy lub na umowę (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Prawnie uzasadnione interesy (z wyjątkiem przypadków, gdy twoje interesy lub twoje podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo przed naszymi interesami) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów polegających m.in. na:

1) obsłudze zapytań innych niż informacje marketingowe;

2) badaniu jakości obsługi;

3) realizacji celów dowodowych, archiwalnych oraz celem zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4) realizacji celów analitycznych i statystycznych, żeby zapewnić dbałość o jakość usług dokonywać lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji naszych usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, dokonywania analiz sprzedażowych i rynkowych, opracowywania strategii marketingowych lub biznesowych. W tym przypadku wynikiem przetwarzania są dane zbiorcze;

5) w związku z realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zapewnieniem ich bezpieczeństwa, obsługą reklamacji, PMTA może przetwarzać dane Użytkowników;

6) realizacji praw Użytkowników, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę;

7) zarządzaniu procesem świadczenia usług i obsługi klienta, ustalaniu standardów obsługi, zapewnienia dbałości o jakość usług, prowadzeniu bazy klientów, w tym klientów potencjalnych.

Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z PMTA jako pracownik klientów w bieżących sprawach, w tym w sprawie korzystania z usług PMTA, zainteresowania ofertą dla klientów, dane osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionych interesów polegających na możliwości bieżącego kontaktu w ramach takiej relacji biznesowej.

Ochrona żywotnych interesów osoby (art. 6 ust 1 lit. d RODO) lub spełnienie obowiązku prawnego leżącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO).

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być ochrona żywotnych interesów osoby lub spełnienie obowiązku prawnego leżącego na administratorze. Dotyczy to szczególnie obowiązków ciążących na PMTA w z związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności na podstawie przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.

W zakresie w jakim wykorzystujemy na naszych stronach internetowych pliki cookies lub inne technologie oraz przetwarzamy za ich pomocą dane osobowe (więcej informacji podajemy w Polityce cookies).

PMTA zbiera dane osobowe Użytkowników, kiedy wypełniają formularze na naszych stronach internetowych, kontaktują się z telefonicznie lub e-mailowo, kierują pytania lub wiadomości za pomocą naszych serwisów społecznościowych (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się z PMTA oraz automatycznie dane zawarte w logach systemowych oraz plikach cookies (więcej w tym zakresie w Polityce cookies).

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi usługami, a także celu, dla którego dane są zbierane. Jeżeli jesteś już naszym Klientem, poza danymi pozostawionymi przez Ciebie na formularzu lub w trakcie rozmowy lub korespondencji, możemy wykorzystać także dane na Twój temat wcześniej zebrane przez PMTA, w zakresie niezbędnym do realizacji celu. Za każdym razem będziemy przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

Możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane lokalizacyjne (tylko jeśli wyrazisz zgodę przez specjalnie przeznaczoną do tego funkcję strony internetowej), dane dot. Twoich zapytań, zamówień, zleceń, reklamacji, dane dot. usług, którymi jesteś zainteresowany, informacje przekazane w trakcie rozmowy lub zawarte w korespondencji kierowanej od lub do PMTA (także w ramach serwisów społecznościowych), w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP, dane osoby kontaktowej (stanowisko); nagrania rozmów, dane związane z korzystaniem z chatów.

W ramach korzystania z serwisu internetowego PMTA podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz często niezbędne, żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika (takie elementy danych oznaczamy symbolem * np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa firmy; niezależnie od tego Użytkownik może pozostawić dobrowolnie dodatkowe dane.

Jeżeli Użytkownik nie chce pozostawić swoich danych osobowych poprzez strony internetowe, wówczas może skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailowo lub też na miejscu w naszej siedzibie.

W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, zbieramy także dane w ramach plików cookies lub innych podobnych technologii internetowych (np. kody, pixele, tagi, wtyczki). Zakres danych zapisanych w związku z wykorzystywaniem plików cookies opisany jest szczegółowo w Polityce cookies.

W ramach korzystania z naszej strony internetowej, dane osobowe zostały nam udostępnione przez Ciebie. W przypadku podmiotów gospodarczych dane mogą pochodzić z publicznie dostępnych rejestrów (m. in. z CEIDG, KRS), a dane osobowe osób kontaktowych u klienta korporacyjnego także ze stron internetowych.

Formularze zbierające dane osobowe w ramach serwisu skierowane są do osób pełnoletnich. W związku z tym PMTA nie przetwarza świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Wyrażone przez Użytkowników zgody są wiążące dla osób powyżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, nie powinieneś udzielać nam żadnych informacji. Jeśli poweźmiemy informację, iż osoba poniżej 16 roku życia przekazała nam dane osobowe bez możliwej do zweryfikowania zgody rodzicielskiej, nie będziemy przetwarzać takich danych.

§7. Zgoda i jej cofnięcie

W relacji z Użytkownikiem, także w ramach usług oferowanych za pośrednictwem strony internetowej polegających na udzielaniu informacji handlowych i marketingowych, Użytkownik może być poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dotyczących usług PMTA, w tym na marketing elektroniczny, jeśli to właśnie Twoja zgoda może stanowić właściwą podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody może też nastąpić przez tzw. „wyraźnie działanie” np. wynikające z faktu dobrowolnego pozostawienia przez Ciebie swoich danych i zwrócenie się z prośbą o kontakt lub wysłaniem zapytania w zakresie określonym w zgodzie.

W przypadku przetwarzania danych Użytkowników w związku z przekazaniem danych w ramach zapytania o ofertę, Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie informując nas o rezygnacji z dalszego kontaktu w tym zakresie (utrata zainteresowania ofertą będzie dla nas jednoznaczna z cofnięciem Twojej zgody).

Dla Użytkowników oraz Klientów lub potencjalnych klientów PMTA wycofanie zgód w celach marketingu przyszłego może nastąpić w każdym momencie poprzez kontakt telefoniczny, e-mailowy lub bezpośredni z PMTA (podane wyżej dane kontaktowe). W przypadku subskrypcji newslettera zgoda może być cofnięta poprzez po przez wysłanie informacji o cofnięciu zgody na podany w korespondencji adres e-mail.

W innych przypadkach pozyskanych przez PMTA zgód należy postępować zgodnie z informacjami wskazanymi w stosownych klauzulach informacyjnych lub w korespondencji marketingowej. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, musisz jednak wiedzieć, że jej wycofanie może pociągać za sobą brak możliwości korzystania z takich usług, jak np. otrzymywanie newslettera, otrzymanie odpowiedzi, otrzymywanie ofert lub reklam, zaproszeń na wydarzenia i innych, dla których świadczenia przepisy prawa wymagają od nas uzyskania Twojej zgody.

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek o cofnięcie zgody zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać dane osobowe w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik otrzyma od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę, z uwagi na czas potrzebny do realizacji wniosku w naszych systemach.

Jeżeli posiadamy dane Użytkowników na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

W zakresie zarządzania zgodą na instalację i wykorzystanie plików cookies więcej informacji znajduje się w Polityce cookies.

§8. Przechowywanie danych

Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Tam gdzie to możliwe, staramy się podać skonkretyzowany okres przechowywania danych.

W przypadku procesów przetwarzania danych opartych na zgodzie, dane przechowywane będą przez okres jej ważności, nie dłużej niż 5 lat (chyba że ustalono krótszy okres) od daty jej udzielenia lub do czasu jej cofnięcia.

W każdym jednak przypadku okres przechowywania może ulec zmianie, tj. dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń możemy przechowywać dowód udzielonej przez Użytkownika zgody), bądź krócej np. w przypadku zrealizowana żądania usunięcia danych.

Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest planowany i prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.

Poniżej wskazujemy przyjęte dla wskazanych procesów podstawowe okresy retencji:

1) zapytanie o ofertę – przez okres niezbędny do obsługi Twojego zapytania o ofertę, nie dłużej niż 6 miesięcy, jeśli stracisz zainteresowanie ofertą i nie dojdzie do realizacji usługi, bądź wcześniej, jeśli cofniesz zgodę. Jeśli dokonasz zamówienia usługi, okres retencji ulegnie wydłużeniu na czas właściwy dla trwania dalszej relacji biznesowej i trwania dalszego procesu przetwarzania danych osobowych, w związku z umową i przedawnieniem roszczeń z niej wynikających;

2) zgłoszenie prośby o kontakt – okres niezbędny do jego obsługi (nie dłużej niż 6 miesięcy, jeśli zrezygnujesz z rozmowy, stracisz zainteresowanie ofertą, bądź wcześniej, jeśli cofniesz zgodę; w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do jej realizacji i przedawnienia roszczeń);

3) zapis na newsletter – do czasu rezygnacji z subskrypcji;

4) marketing przyszły (zgody dodatkowe) – przez okres, w jakim cele, wynikające ze zgody pozostają ważne, ale nie dłużej niż 5 lat od ostatniego kontaktu z Tobą, a jeśli cofniesz zgodę to do momentu cofnięcia zgody;

5) świadczenie usług drogą elektroniczną – przez czas trwania umowy;

6) Pozostałe cele oparte na uzasadnionym interesie – przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

§9. Współadministrowanie danymi oraz odbiorcy danych

PMTA nie współadministruje danymi osobowymi.

§10. Przetwarzanie danych poza EOG

Jeśli w ramach przetwarzania dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody.

§11. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies oraz innych technologii internetowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony internetowej, PMTA gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, plikach cookies lub wykorzystuje inne podobne technologie internetowe (np. kody, pixele, tagi, wtyczki). Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookies i innych technologii internetowych znajdziesz w Polityce cookies.

§12. Zmiany w Polityce

PMTA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, obowiązujących standardów prywatności lub rozszerzenia oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach PMTA będzie informował stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

§13. Informacje zawarte na stronie

Informacje zawarte na stronach internetowych, w tym podane ceny lub akcje promocyjne nie stanowią oferty handlowej. Wszelkie wiążące ustalenia dotyczące ofert i umów następują każdorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez jej strony.

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2022 r.

POLITYKA COOKIES

§1

Niniejsza Polityka cookies (dalej „Polityka cookies”) dotyczy wykorzystywania plików cookies i stosowania innych technologii internetowych oraz przetwarzania danych osobowych za ich pomocą, używanych na stronach internetowych PMTA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000353292; NIP: 6912460562; REGON: 021224499 (dalej „PMTA”), pod adresem strony internetowej: www.pmta.pl

Polityka cookies stanowi uzupełnienie Polityki prywatności, którą znajdziesz na naszej stronie internetowej.

§2

Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartphonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Przeczytaj więcej o plikach cookies tutaj: HTML Cookies.

Cookies są nieszkodliwe dla Ciebie ani Twoich urządzeń i nie wpływają na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani na zainstalowanym na nich oprogramowaniu.

Na naszych stronach internetowych stosowane są pliki cookies sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Spośród nich stosujemy następujące pliki:

– pliki cookies funkcyjne, czyli niezbędne, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej funkcji; bez tych cookies, strona może nie wyświetlać się poprawnie; nie możesz wyłączyć tych plików cookies, ponieważ są one niezbędne, by strona działała prawidłowo;

– pliki cookies wydajnościowe, czyli zbierające informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej, jakie podstrony odwiedzasz najczęściej oraz czy otrzymujesz komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania;

– pliki cookies funkcjonalne, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka, czcionki, wyglądu strony internetowej i in.;

– pliki cookies flash, przechowujące na komputerze pliki danych obsługiwane przez wtyczkę Adobe Flash;

– pliki cookies reklamowe, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do Twoich zainteresowań, odwiedzin na stronach internetowych, też w celach remarketingowu z użyciem ciasteczek stron trzecich (third party cookies).

Pliki cookies identyfikują dane Twoich urządzeń i przeglądarek, używanych do przeglądania stron internetowych. Pozwalają one np. dowiedzieć się czy dane urządzenie już odwiedzało stronę internetową. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach naszej strony internetowej możemy przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z niej za pomocą komputera, tabletu czy smartphona lub innego urządzenia, do którego uzyskujesz dostęp do stron internetowych.

Przy wykorzystaniu plików cookies i podobnych technologii internetowych, możemy przetwarzać m.in. następujące dane:

– dane urządzenia (model sprzętu, unikalne identyfikatory urządzeń, adres MAC, adres IP, wersja systemu operacyjnego i ustawienia urządzenia i in.);

– dziennik (czas korzystania z naszej strony internetowej, dane wyszukiwania oraz inne informacje przechowywane w plikach cookie, które jednoznacznie identyfikują przeglądarkę lub urządzenie);

– dane dotyczące lokalizacji (dane o Twojej lokalizacji uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, takich jak GPS, punkty dostępu Wi-Fi lub inne czujniki, które mogą dostarczać dane w pobliżu urządzenia – po wyrażeniu zgody na lokalizację);

– inne dane (dane na temat korzystania z naszej strony internetowej, które możemy przetwarzać, jeśli odwiedzasz lub korzystasz z naszych stron internetowych).

§3

Korzystanie z plików cookies i podobnych technologii na naszych stronach internetowych odbywa się za Twoją zgodą, wyrażoną poprzez korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w celach analitycznych, statystycznych, dostosowywania strony do Twoich indywidualnych potrzeb oraz w celach reklamowych – tj. pozostanie na stronie internetowej. W ten sposób zgadzasz się na to, że cookies lub inne podobne technologie będą umieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, tablecie, smartphonie itp.) oraz na używanie informacji, zapisanych w plikach cookies przez PMTA oraz dostawców zewnętrznych, wskazanych w niniejszej Polityce. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub skorzystać z dodatkowych możliwości zarządzania plikami cookies.

Domyślnym ustawieniem większości przeglądarek stron internetowych jest akceptacja wszystkich plików cookies. Możesz zmienić ustawienia w przeglądarce stron internetowych, tak, że będzie ona żądać akceptacji plików cookies, albo że będzie akceptować lub odrzucać tylko niektóre rodzaje plików cookies albo odrzucać wszystkie pliki cookies.

Niektóre pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania naszych stron internetowych, a ich usunięcie lub wyłączenie może obniżyć ich funkcjonalność lub utrudnić korzystanie z nich.

Pliki cookies i inne technologie wykorzystywane są automatycznie. Nie oznacza to, że na naszych stronach internetowych wykorzystywane są z zamiarem automatycznego podejmowania decyzji lub w celu wywołania podobnego skutku prawnego, mogącego godzić w interesy lub prywatność.

Pliki cookies mogą być przez Ciebie usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi, dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz.

§4

Stosowane pliki cookies i podobne technologie internetowe wykorzystujemy do:

– dostosowania zawartości stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;

– zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności naszych stron internetowych;

– analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymania Twojego stanu sesji na stronie internetowej, przez zapisywanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania stanu sesji pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron internetowych;

– wyświetlania reklamy behawioralnej mającej dostarczać Użytkownikom treści reklamowej dostosowanego do ich zainteresowań lub profili, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami naszych stron internetowych (także z wykorzystaniem tzw. third party cookies).

Na naszych stronach internetowych korzystamy z poniższych narzędzi podmiotów trzecich dotyczących analityki, reklamy behawioralnej (opartej na zainteresowaniach), remarketingu, pomiarze rezultatów reklam.

W zakresie w jakim na podstawie Twojej aktywności na naszych stronach internetowych, w tym podstronach, tj. tego co klikasz, odwiedzasz, wyświetlasz, co Cię interesuje przebywając w Internecie (historia wyszukiwania i in.), które zapisują się np. w plikach cookies lub innych technologiach, z których korzystamy na naszych stronach internetowych, tworzony jest zanonimizowany lub spseudonimizowany profil użytkownika dla celów reklamy behawioralnej. W efekcie pseudonimizacji, dane lub cechy identyfikacyjne są zastępowane przez sztuczne identyfikatory – pseudonimy.

Na podstawie tak zebranych danych i utworzonego profilu, możesz otrzymywać automatycznie informacje marketingowe dostosowane do preferencji, zachowań lub profilu, w formie reklamy behawioralnej tj. reklamy wyświetlonej na Twoim urządzeniu w oparciu o swoje zainteresowania. Dane związane z historią wyszukiwania gromadzone są i analizowane anonimowo. W ramach reklamy behawioralnej PMTA nie wykorzystuje danych osobowych, które wskazywałyby na konkretnego i zindywidualizowanego użytkownika.

§5

Na naszych stronach internetowych korzystamy z poniższych usług dostawców:

– Google Analytics – są to narzędzia, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin na naszych stronach internetowych, takie jak podstrony, które wyświetlisz, czas, jaki spędzasz na nich, przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami, w celu generowania anonimowych statystyk, dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb użytkowników. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics;

– Google AdWords – są to narzędzia, dzięki czemu możemy prezentować naszą ofertę w obrębie wyszukiwarki Google oraz na witrynach, które są częścią sieci reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone hasła w wyszukiwarce Google, wyświetlona może zostać nasza reklama. W ramach Google AdWords analizujemy skuteczność reklam publikowanych na stronach Google, co pozwala lepiej dopasować naszą ofertę do Twoich oczekiwań. Po kliknięciu na baner ogłoszenia publikowanego przez Google na Twoim urządzeniu, zapisywane są pliki cookies w ramach AdWords. Pozyskiwane są jedynie informacje statystyczne służące identyfikacji banera reklamowego;

– Adobe Analytics – korzystamy z internetowej usługi analitycznej Adobe Analytics, która umożliwia analizowanie Twoich wizyt na naszych stronach. Na potrzeby tej analizy na Twoim urządzeniu zapisywane są pliki cookie, które zbierają informacje przechowywane następnie na serwerach firmy Adobe Systems Software Ireland Limited (dalej „Adobe”).

Na naszych stronach internetowych możemy również wykorzystywać wtyczki lub plug-iny sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Linkedin i in., oznaczone za pomocą znanych ikon tych portali. W tym celu na odpowiednich stronach internetowych umieszczany jest kod, odwołujący się do powyższych sieci. Treść z naszych stron internetowych może zostać przesłana na tę stronę lub do tej usługi. W zależności od ustawień domyślnych tych stron lub Twoich ustawień prywatności, może ona być widoczna publicznie lub prywatnie (np. tylko dla znajomych).

Na naszych stronach internetowych znajdują się też zewnętrzne linki, np. do naszej strony na Facebooku. W razie skorzystania z jednego z takich linków, opuszczasz naszą stronę internetową.

PMTA nie ma kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek, plug-inów lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Ci praw oraz możliwości ustawień ochrony prywatności tych dostawców, możesz zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy.

Poniżej znajdziesz szczegółowe dane o naszych dostawcach zewnętrznych:

– Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

– Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

– LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszych dostawców zewnętrznych, niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Google LLC, Facebook i Linkedin posiadają certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

§6

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies możesz kierować na nasz adres e-mail dotacje@pmta.pl lub pocztą na adres wskazany na wstępie.

PMTA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa, obowiązujących standardów prywatności lub rozszerzenia oferty.

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2022 r.