Odwołania i protesty

Przeprowadzamy przez procedurę odwoławczą Wnioskodawców, których projekty zostały negatywnie ocenione lub nie zostały wybrane do dofinansowania

Negatywna ocena projektu nie oznacza, że dany projekt nie ma już szans na pozyskanie dofinansowania. Ustawa wdrożeniowa przewiduje zasady i tryb, zgodnie z którymi każdemu Wnioskodawcy przysługuje prawdo do wniesienia protestu od negatywnej oceny projektu lub niewybrania projektu do dofinansowania.

Protest musi zostać złożony w odpowiednim terminie, na odpowiedni adres. Musi on zawierać z góry narzucone wymagane informacje a nierzadko niezbędne jest jego przygotowanie na wzorze udostępnionym przez Instytucję organizującą konkurs.

W przypadku nieuwzględnienia protestu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia Wnioskodawca posiada możliwość wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jak pomagamy?
  • przeprowadzamy analizę kryteriów oceny projektu, konfrontując stanowisko ekspertów z zapisami dokumentacji aplikacyjnej,

  • przy udziale Wnioskodawcy oraz radcy prawnego, który przeprowadza szczegółową analizę orzecznictwa sądów, przygotowujemy zgodny z wytycznymi protest,

  • nadzorujemy prawidłowe i terminowe złożenie dokumentu,

  • w razie konieczności przygotowujemy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz pomagamy w przeprowadzeniu całości procesu sądowego.