Dostępne dotacje unijne w 2019 r. 

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój w 2019r. przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie w ramach następujących konkursów:

 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Poddziałanie 1.1.1)

80% dofinansowania można wykorzystać na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Docelowo badania muszą być realizowane przez przedsiębiorców oraz konsorcja. Konkurs skierowany jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów. Tym nie mniej w regionach słabiej rozwiniętych, możliwy jest udział jednostek naukowych. Na ten rok zaplanowano 4 nabory wniosków w ramach alokacji wynoszącej 3,1 mld zł.

 • Sektorowe programy B+R (Działanie 1.2)

Program obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. W ramach trzech istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Zliczamy do nich: tworzenie gier komputerowych (GameINN), innowacje w przemyśle stalowym (INNOSTAL) oraz przemyśle stoczniowym (INNOship).

 • Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (Działanie 2.1)

W ramach działania dostępna dotacja unijna dotyczy przedsiębiorców, którzy planują utworzyć lub rozwinąć inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe. Głównym przeznaczeniem dotacji jest inwestycja w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług w obszarze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Na konkurs przewidziano alokację w wysokości 400 mln zł.

 • Bony na innowacje dla MŚP (Poddziałanie 2.3.2)

Program sfinansuje usługi badawcze dla przedsiębiorstw z MŚP. Wskazane usługi realizowane będą przez jednostki naukowe, w szczególności na rozwój produktów (wyrobów i usług). Dodatkowo wsparcie może obejmować komponent inwestycyjny związany z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi.

 • Ochrona własności przemysłowej (Poddziałanie 2.3.4)

50% dofinansowania dotyczy przedsiębiorców z sektora MŚP. Główny cel dotacji to pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej. W związku z tym możliwe będą zgłoszenia zarówno w trybie krajowym, regionalnym, jaki i unijnym lub międzynarodowym. Dotacja przede wszystkim obejmuje: patenty, prawa ochronny na wzory użytkowe prawa do rejestracji na wzory przemysłowe. Dodatkowo jest możliwość wsparcia procesu komercjalizacji przedmiotów objętych zgłoszeniem.

 • Design dla przedsiębiorców (Poddziałanie 2.3.5)

Konkurs dotyczy przedsiębiorców z sektora MŚP. Wyjątek stanowią  przedsiębiorcy z Makroregionu Polski Wschodniej. Finalnie wparcie dotyczy realizacji projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa. Rozumiany jako opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa).

 • Badania na rynek (Poddziałanie 3.2.1)

Konkurs dotyczy wsparcia projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W tym roku zaplanowano 6 naborów w ramach konkursu z przeznaczoną alokacją minimum 1,5 mld zł.

 • Kredyt na innowacje technologiczne (Poddziałanie 3.2.2)

Konkurs dotyczy wsparcia projektów MŚP polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Alokacja przewidywana na konkurs wynosi 350 mln zł.

 • Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (Poddziałanie 3.3.3)

Dotacja unijna dotyczy przedsiębiorstw z sektora MŚP. Zwłaszcza dla spółek uczestniczących w branżowych programach promocji oraz charakterze ogólnym. 85% dotacji sfinansuje udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. Planowana na konkurs alokacja wynosi 150 mln zł.

 • Badania naukowe i prace rozwojowe (Działanie 4.1)

100% dofinansowania można sfinansować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Wskazane badania mogą być realizowane wyłącznie przez konsorcja złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Planowana alokacja w ramach konkursu wynosi 140 mln zł.

Zapraszamy do kontaktu, pomożemy dobrać najbardziej optymalną formę dotacji dla Państwa.

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej