30 września 2020 rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów ukierunkowanych na wdrożenie innowacji, opracowanych w ramach finansowanych ze środków unijnych, projektów B+R.

Konkurs dofinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest wsparcie inwestycji w zakresie wdrożenia wyników prac B+R  w działalności przedsiębiorstw (np. uruchomienie masowej produkcji w przedsiębiorstwach) w ramach poddziałania 1.5.1. „Rozwój produktów i usług dla MŚP”.

Wdrożenie wyników prac B+R w projekcie musi być efektem prac B+R przeprowadzonych/ przeprowadzanych przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie w efekcie podpisania umowy przez tego Wnioskodawcę w konkursach ogłoszonych w ramach działania 1.2 RPO WD 2014-2020. O dofinansowanie mogą się ubiegać również Grantobiorcy „Bonu na innowację”, udzielanego również w ramach działania 1.2. RPO WD.

Intensywność uzyskanej pomocy wynosi dla mikro i małych przedsiębiorstw do 45 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, zaś dla średnich przedsiębiorców do 35%. kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wartość projektu może wynosić od 100 000 PLN do 8 000 000 PLN.

Na Naszą ofertę, w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie składają się następujące czynności:

 • weryfikacja spełnienia warunków umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach konkursu, w tym określenie statusu MŚP oraz wstępna analiza sytuacji finansowej,
 • doradztwo w zakresie ustalania koncepcji projektu, możliwości inwestycji zgodnych z warunkami konkursu,
 • przygotowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji na podstawie uzupełnionej przez klienta listy pytań oraz przekazanie danych za pośrednictwem generatora,
 • rejestracja wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu,
 • monitoring oceny projektu,
 • doradztwo na etapie oceny formalno-merytorycznej w zakresie ewentualnych wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień,
 • w przypadku pozytywnej oceny projektu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, w tym oświadczenia o posiadanym statusie MŚP, formularzu pomocy publicznej lub de minimis oraz innych, wymaganych na wzorach instytucji dokumentów, koordynujemy również proces pozyskania pozostałych wymaganych dokumentów (zaświadczenia z ZUS czy US),
 • pośrednictwo w kontaktach i prowadzenie korespondencji pomiędzy Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, lub chcecie uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej