Bank Gospodarki Krajowej od czerwca 2020 roku prowadzi nabór wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

Dofinansowaniu podlegają projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu.

Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznejktóre umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, produktów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

W ramach poddziałania o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Planowany do wytwarzania/uruchomienia w wyniku realizacji projektu produkt/proces/usługa musi być nowy lub znacząco ulepszony i musi być wynikiem wdrożenia przedstawionej w projekcie technologii.

W ramach konkursu możliwe jest sfinansowanie następujących wydatków:

 • zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego (wydatek kwalifikowany w części stanowiącej max 10% wartości projektu),
 • zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,
 • zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych,
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 • pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej (wydatek kwalifikowany w części stanowiącej max 10% wartości projektu),
 • wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej,
 • koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000 euro.

Poziom dofinansowania jest zgodny z mapą pomocy regionalnej, dostępną pod adresem:

https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-na-lata-2014-2020-dla-polski.

Nabór wniosków trwa do 30.12.2020 roku.

W skład oferty wchodzi:

 • doradztwo w zakresie ustalenia koncepcji projektu, możliwości inwestycji zgodnych z warunkami konkursu,
 • przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej zgodnej z warunkami konkursu, w tym przeprowadzenie zapytań ofertowych,
 • monitoring oceny projektu,
 • doradztwo w zakresie uzupełnień w trakcie oceny formalnej i merytorycznej,
 • doradztwo w zakresie przygotowania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej