18 października 2021 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów związanych internacjonalizacją, przygotowaniem przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnym poszukiwaniem partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

Nabór będzie trwał do 22 grudnia 2021 roku a o dofinansowanie będą mogły ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (na obszarze województw warmińskomazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wydatków takich jak:

– koszty usług doradczych dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP (załącznik do wniosku o dofinansowanie na wzorze PARP),

– koszty innych usług świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego (wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych, szkolenia, dostęp do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji, tłumaczenia i inne),

– koszty nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (wydatki objęte limitami kwotowymi),

– koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, między innymi: wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenia do etapu negocjacji handlowych, uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym i inne,

– koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

– 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub

– 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

Intensywność wsparcia wynosi od 50 do 85% w zależności od rodzaju wydatków kwalifikowanych oraz wybranego źródła pomocy (pomoc de minimis/ pomoc publiczna na usługi doradcze na rzecz MŚP/ pomoc na udział MŚP w targach). Całość projektu może zostać sfinansowana z pomocy de minimis dla której dofinansowanie wynosi 85%.

Inne istotne informacje/ limity/ograniczenia:

– o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które w okresie ostatnich 3 lat obrachunkowych, minimum w jednym okresie obrachunkowym uzyskały 200 tys. przychodów ze sprzedaży oraz nie mniej niż 100 tys. przychodów w jednym zamkniętym roku osiągnięto w wyniku sprzedaży produktu/ów zgłoszonych w projekcie do internacjonalizacji;

– okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu, przy czym rozpoczęcie realizacji projektu nie może zostać zaplanowane później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie projektu;

– projekt w całości musi być realizowany na terytorium Polski Wschodniej;

– projekt nie może dotyczyć działań internacjonalizacji, których przedmiot i kierunek był objęty wsparciem ze środków publicznych,

– Wnioskodawca musi posiadać zdolność finansową do realizacji projektu (konieczne jest zabezpieczenie minimum wkładu własnego realizacji projektu, ponadto analiza finansowa obejmuje analizę wskaźnika EBITDA oraz jego stosunku do wydatków kwalifikowanych projektu w 3 zamkniętych okresach obrachunkowych),

– dodatkowe punkty uzyskają podmioty, które odnotowały spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim zamkniętym okresie obrachunkowym oraz projekty które wpisują się w inteligentne specjalizacje wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Na Naszą ofertę, w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie składają się następujące czynności:

– weryfikacja spełnienia warunków umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach konkursu, w tym określenie statusu MŚP oraz wstępna analiza sytuacji finansowej,

– doradztwo w zakresie ustalania koncepcji projektu, możliwości inwestycji zgodnych z warunkami konkursu,

– przygotowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji na podstawie uzupełnionej przez klienta listy pytań oraz przekazanie danych za pośrednictwem generatora,

– rejestracja wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu,

– monitoring oceny projektu,

– doradztwo na etapie oceny formalno-merytorycznej w zakresie ewentualnych wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień.

W razie dodatkowych pytań lub chęci nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu.

Sprawdź najnowsze wpisy:

  • Czytaj więcej
  • laboratorium badawcze
    Czytaj więcej
  • misto
    Czytaj więcej
  • kalkulowanie dotacji
    Czytaj więcej