Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca w grudniu 2021 wybrała Grantodawców kolejnej edycji dolnośląskiego konkursu „Bon na Innowacje”.

Dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych (kwoty netto usługi) będzie wypłacane w formule bonów (granów), w wysokości do 200 tysięcy PLN a podmiotami upoważnionymi do pozyskania dofinansowania będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Dolnego Śląska.

o dofinansowanie zakupu usług badawczo- rozwojowych, które mogą dotyczyć:

 • opracowania nowej lub udoskonalonej usługi lub wyrobu,
 • wykonania testów wdrożeniowych,
 • wykonania analiz przedwdrożeniowych,
 • prowadzenia badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu,

Przedmiotem bonu może być także audyt technologiczny.

Projekty podlegające dofinansowaniu będą musiały przyczynić się do powstania innowacji produktowej lub procesowej, a także projektom wpisującym się w specjalizacje i podobszary dolnośląskich regionalnych specjalizacji określonych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.

Wykonawcą usługi badawczo-rozwojowej, objętej projektem, mogą być wyłącznie jednostki naukowe (organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę posiadające kategorię naukową A+, A albo B, spółki celowe uczelni, centra transferu technologii uczelni, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, akredytowane lub notyfikowane laboratoria, Sieć Badawcza Łukasiewicz).

Wybrani Grantodawcy, do których należą:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.,
 • Dolnośląscy Pracodawcy,
 • Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA.

będą prowadzili nabór wniosków o dofinansowanie od II kwartału 2022 roku nabór wniosków.

Szczegółowe informacje na temat dokładnego terminu naboru, termonu realizacji projektów oraz ewentualnych dodatkowych obostrzeń będą publikowane każdorazowo przez powyższe instytucje wraz ogłoszeniem o naborze.

Jak możemy pomóc?

Na Naszą ofertę, w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie składają się następujące czynności:

 • weryfikacja spełnienia warunków umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach konkursu, w tym określenie statusu MŚP oraz wstępna analiza sytuacji finansowej,
 • doradztwo w zakresie ustalania koncepcji projektu, możliwości inwestycji zgodnych z warunkami konkursu,
 • przygotowanie i skompletowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania dotacji na podstawie uzupełnionej przez klienta listy pytań,
 • nadzór nad złożeniem wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem konkursu,
 • monitoring oceny projektu,
 • doradztwo na etapie oceny formalno-merytorycznej w zakresie ewentualnych wymaganych uzupełnień lub wyjaśnień,
 • w przypadku pozytywnej oceny projektu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

W przypadku zainteresowania dofinansowaniem zapraszamy do kontaktu!

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej