Czym jest procedura odwoławcza i jak wygląda?

Negatywna ocena wniosku nie musi ostatecznie oznaczać, że projekt nie otrzyma dofinansowania. Większość regulaminów konkursów uwzględnia zabezpieczenie środków przypadających na procedurę odwoławczą.

Każdemu Wnioskodawcy, który uzyskał negatywną ocenę formalną, merytoryczną lub którego projekt nie został wybrany do dofinansowania przysługuje prawo do złożenia pisemnego protestu od tej oceny.

Informacja o niewybraniu projektu do dofinansowania przesyłana jest w większości przypadków pisemnie, na adres wskazany we wniosku o dofinansowanie do kontaktu. Rzadziej, informacja ta wpływa za pośrednictwem skrzynki e-puap. Sposób przekazania informacji zależy od zapisów regulaminu konkursu. Przesyłane pismo informacyjne zawiera między innymi:

 • wykaz kryteriów projektu wraz z uzyskaną punktacją oraz uzasadnieniem ilości przyznanych punktów,
 • regulacje dotyczące terminu przysługującego na odwołanie (14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia pisma), sposobu, trybu oraz warunków jego wniesienia,
 • regulacje dotyczące sposobu i oceny protestu.

Odwołanie może dotyczyć aspektów zarówno proceduralnych i/ lub merytorycznych.

Wnoszony protest musi posiadać niezbędne, określone procedurą konkursową elementy, takie jak odpowiednie oznaczenie instytucji, Wnioskodawcy, konkursu, projektu, opis kryteriów i zarzutów i inne kluczowe elementy.

Kiedy warto przygotować protest?

Przed podjęciem decyzji o złożeniu odwołania należy przede wszystkim przeanalizować z jakiego powodu projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Jeżeli w przesłanym uzasadnieniu widzimy:

 • błędy wynikające z merytorycznego braku zrozumienia projektu lub ewidentne błędy i niedopatrzenia eksperta/ osoby oceniającej projekt;
 • uchybienia proceduralne w ocenie projektu;
 • powołanie się na zapisy dokumentacji niespójne lub niejasne i/lub
 • zbyt lakoniczne lub niejasne uzasadnienie negatywnej oceny danego kryterium lub całego projektu

istnieją podstawy do sporządzenia skutecznego odwołania.

Kiedy złożenie protestu nie jest zasadne?

Złożenie odwołania nie będzie miało za to uzasadnienia w między innymi w przypadkach:

 • popełnienia błędów po stronie Wnioskodawcy, takich jak niedochowanie wymogów formalnych dotyczących terminów czy zapisów regulaminu, niedopatrzenia merytoryczne;
 • uzyskania zbyt niskiej ilości punktów za kryteria oceniane zerojedynkowo takie jak posiadanie siedziby w danym województwie, punktacja za wysokość wydatków w projekcie.

Dlaczego warto skorzystać z Naszej pomocy?

Nie wszystkie błędy i uchybienia w ocenie będą dla Wnioskodawcy widoczne na pierwszy rzut oka. Jako specjaliści w pozyskiwaniu dotacji oraz rozliczaniu projektów unijnych doskonale znamy procedury oceny projektów oraz przepisy prawa co pozwala Nam szybko i sprawnie:

 • przeanalizować ocenę ekspertów oraz zidentyfikować wszystkie ewentualne uchybienia,
 • ocenić zasadność złożenia protestu oraz szanse na jego pozytywną ocenę,
 • sporządzić we współpracy z klientem, zgodny z procedurą i odpowiednimi wzorami protest oraz złożyć protest zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu.

Wszystkich przedsiębiorców, którzy pragną złożyć protest lub zastanawiają się nad zasadnością jego złożenia, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego!

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej