Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca opublikowała listę rankingową naboru 1.5., dotyczącego zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kolejnym krokiem, z jakim będą musieli zmierzyć się dolnośląscy przedsiębiorcy, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania jest realizacja oraz rozliczenie projektu.

Proces rozliczania projektu jest procesem skomplikowanym, wymaga znajomości między innymi przepisów prawa unijnego, wytycznych kwalifikowalności oraz dokumentacji konkursowej. 

Obejmuje następujące, kluczowe działania, podlegające weryfikacji przez pracowników Instytucji Pośredniczącej:

 1. Wybór i przeprowadzenie odpowiedniej, zgodnej z Wytycznymi kwalifikowalności metody wyboru wykonawcy/ dostawcy.
 2. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przedstawienia wraz z wnioskiem o płatność (umowy, dokumenty potwierdzające odbiór, dokumenty potwierdzające płatność) oraz zgodne z wytycznymi opisanie oraz zaksięgowanie dokumentów finansowych.
 3. Składanie wniosków o zaliczkę/ wniosków o refundację wraz z załącznikami oraz nanoszenie wymaganych przez Instytucję Pośredniczącą uzupełnień oraz dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonych wniosków.
 4. Nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem zaliczki zgodnie z przypadającymi terminami i limitami.
 5. Realizacja działań promocyjnych zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie.
 6. Wnioskowanie o zgody na zmiany w projekcie.
 7. Raportowanie o prowadzonych działaniach oraz statusie realizacji wskaźników projektu.

 

Po zakończeniu realizacji projektu, przed wypłatą ostatniej transzy dofinansowania w większości przypadków projekty poddawane są kontroli.

Jako specjaliści w rozliczaniu projektów unijnych stałą pieczę nad finansami, rozliczamy projekty, sporządzamy wnioski o płatność. Niekiedy wniosek stanowi obszerny dokument, który wymaga dużej uwagi oraz zaangażowania, dlatego bierzemy jego przygotowanie na siebie.  Sprawujemy nadzór nad prawidłową realizacją całości procesu rozliczania opisanego powyżej.

Oferujemy również (lub przeprowadzamy) audyt, który przygotuje projekt do kontroli z urzędu.

Zapraszamy do kontaktu a pośrednictwem formularza kontaktowego!

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej