Mid-caps – co to jest i jak to wyglądało dotychczas?

Mid-caps to nowy gracz na mapie przedsiębiorstw, opanowanej do tej pory przez MSP i duże przedsiębiorstwa.

W perspektywie finansowej 2014-2020 o finansowanie w postaci dotacji lub innych narzędzi finansowych mogły się ubiegać dwie główne kategorie przedsiębiorstw:

 • MSP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa);

 • duże przedsiębiorstwa.

Jakie czynniki stosuje się do określenia statusu przedsiębiorstwa?

Dla przypomnienia, do ustalenia określonej kategorii przedsiębiorstwa wykorzystuje się trzy kryteria (Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu):

 • liczba osób zatrudnionych;

 • roczny obrót (wyrażony w EUR);

 • całkowity bilans roczny (wyrażony w EUR).

Jak określano wielkość przedsiębiorstwa w perspektywie unijnej 2014-2020?

Zastosowanie powyższych kryteriów ekonomicznych oraz dotyczących zatrudnienia pozwalało do tej pory na podzielenie wszystkich przedsiębiorstw na 4 grupy:

 • przedsiębiorstwa mikro – przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób, wykazujące obroty roczne i/lub roczną sumę bilansową nie wyższą niż 2 mln EUR;

 • przedsiębiorstwa małe – przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób, wykazujące obroty roczne i/lub roczną sumę bilansową nie wyższą niż 10 mln EUR;

 • przedsiębiorstwa średnie – przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 osób, wykazujące obroty roczne nie wyższe niż 50 mln EUR i/lub roczną sumę bilansową nie wyższą niż 43 mln EUR;

 • przedsiębiorstwa duże – zatrudniające więcej niż 250 osób oraz wykazujące obroty roczne wyższe niż 50 mln EUR i/lub roczną sumę bilansową wyższą niż 43 mln EUR.

wykres msp mid cups

Mid-caps – spółki o średniej kapitalizacji

W nowej perspektywie finansowej Funduszy Europejskich 2012-2027 przewidziano możliwość pozyskiwania środków przez kolejną kategorię przedsiębiorstw wydzieloną z grupy przedsiębiorstw dużych. Jest to kategoria spółek o średniej kapitalizacji „mid-caps”, która została podzielona na dwie podkategorie:

 • small mid-caps – małych spółek o średniej kapitalizacji;

 • mid-caps – spółek o średniej kapitalizacji.

 • small mid-caps to podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników i wykazują obroty roczne nie wyższe niż 50 mln EUR i/lub roczną sumę bilansową nie wyższą niż 43 mln EUR (osiągają wartości progowe parametrów finansowych ustalone dla średnich przedsiębiorstw);

 • mid-caps to podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, wykazujące obroty roczne nie wyższe niż 50 mln EUR i/lub roczną sumę bilansową nie wyższą niż 43 mln EUR.

Mid-caps – po co i dlaczego?

Komisja Europejska w wyniku przeprowadzonych analiz zauważyła, że bardzo wiele przedsiębiorstw (szczególnie w tzw. nowych krajach Unii Europejskiej), mimo że zatrudniała duże ilości pracowników, wykraczające poza limity ustalone dla przedsiębiorstw średnich, a więc z automatu przyporządkowujące je do kategorii dużych przedsiębiorstw, nie przekraczają limitów finansowych ustalonych dla tych przedsiębiorstw (rocznych obrotów i całkowitego bilansu rocznego), co powodowało, że musiały konkurować o środki przeznaczone tylko dla przedsiębiorstw o dużym potencjale finansowym.

W 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie 2015/1017 Komisji Europejskiej, którego celami były między innymi:

 • poprawa dostępu do dofinansowania dla przedsiębiorców;

 • poprawa konkurencyjności.

Osiągnięcie tych celów miało wpłynąć na obniżenie stóp bezrobocia oraz pobudzenie wzrostu w całej Unii Europejskiej.

Jednym z narzędzi pozwalających na osiągnięcie tych celów było zdefiniowanie nowej kategorii przedsiębiorstw, co miało na celu zwiększenie dostępu do finansowania dla podmiotów zatrudniających nie więcej niż 3.000 pracowników i charakteryzujących się średnim poziomem kapitalizacji. Podmioty takie wyłączono z grupy dużych przedsiębiorstw, otwierając przed nimi potencjał ubiegania się o środki, które były dla nich zablokowane (z racji przynależności do kategorii dużych przedsiębiorstw).

W założeniach perspektywy finansowej 2021-2027, przedsiębiorstwa zaliczane do kategorii mid-caps uzyskały zwiększony dostęp do różnych źródeł finansowania. Dotyczyć to ma między innymi programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który ma wspierać polskich przedsiębiorców poprzez dofinansowanie inwestycji w obszarach B+R, innowacji, internacjonalizacji oraz cyfryzacji.

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej