Co to jest sprawozdanie PNT-01?

Niektórzy przedsiębiorcy są zdziwieni koniecznością załączania do wniosku składanego w ramach konkursowego naboru (szczególnie prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej, tj. wypełnionego i zaakceptowanego przez Główny Urząd Statystyczny sprawozdania PNT-01.

Składanie do GUS formularza PNT-01 jest obowiązkiem ustawowym i nie jest obowiązkiem nowym. Pierwszy raz ten typ formularza pojawił się w 1989 roku i był następcą obowiązującego wcześniej podobnego formularza, który został wdrożony do polskiego porządku prawnego kilkadziesiąt lat wcześniej.

Wypełniony zgodnie z wytycznymi formularz PNT-01 jest sprawozdaniem o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w przedsiębiorstwie i służy do oceny potencjału naukowo-badawczego kraju. Jest elementem programu badań statystycznych statystyki publicznej na określony rok, ogłaszanych w formie rozporządzenia Rady Ministrów.

Zawiera obecnie informacje dostosowane do standardów międzynarodowych, które opisane są w podręczniku Frascati 2015 i które stosowane są w krajach EECD i UE.

Sprawozdanie zawiera informacje na temat prowadzonej w danym roku działalności badawczej i rozwojowej. Działalność ta może mieć charakter ciągły, jak i incydentalny (doraźny). Informacje umieszczane w sprawozdaniu dotyczą prac B+R zarówno prowadzonych wewnątrz podmiotu (na potrzeby własne i zlecane przez podmioty zewnętrzne), jak i zlecanych na zewnątrz.

Obejmują one między innymi:

 • liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie, w tym pracowników B+R;

 • wartość wynagrodzeń;

 • nakłady finansowe na realizację własnej działalności B+R przedsiębiorstwie;

 • nakłady finansowe na realizację zlecanych na zewnątrz firmy działań B+R;

 • liczbę zgłoszeń do Urzędu Patentowego;

 • przychody ze sprzedaży praw własności intelektualnej.

przygotowanie sprawozdania pnt-01

Jaki jest cel składania sprawozdania PNT-01?

Można zadać sobie pytanie, jaki jest cel zbierania tych wszystkich danych?

Odpowiedź na to pytanie można znaleźć między innymi w wydawanym cyklicznie przez GUS Zeszycie Metodologicznym. Badania statystyczne w zakresie działalności badawczej i rozwojowej pozwala na pozyskanie cennych informacji, które umożliwiają określenie potencjału naukowo-badawczego kraju oraz jego zmian i efektów na gospodarkę. Wyniki tych badań pozwalają w konsekwencji na kreowanie polityki publicznej państwa, dzięki temu że dostarczają wskaźników, które umożliwiają ocenę stopnia realizacji przyjętych celów strategicznych. W związku z tym, że badanie prowadzone jest przez GUS w procesie ciągłym, możliwe jest monitorowanie zmian zasobów wiedzy związanej z działalnością B+R i ich wpływ na gospodarkę.

W związku z tym, że wskaźniki dotyczące działalności badawczej i rozwojowej pozyskiwane są w badaniu realizowanym metodą obserwacji pełnej, z roczną częstotliwością, niezbędne jest właśnie składanie sprawozdań PNT-01.

Sprawozdania są jednym z elementów systemu uzupełniania katalogu danych statystycznych dotyczących działalności badawczej i rozwojowej, do którego należą informacje:

 • przesyłane przez jednostki prawne zaklasyfikowane według PKD 2007 do działu 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;

 • przesyłane przez instytuty, do których zalicza się instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz;

 • przesyłane przez uczelnie zaklasyfikowane według PKD 2007 do podklasy 8542Z;

 • przesyłane przez wybrane jednostki rządowe i samorządowe takie jak: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ministerstwa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Państwowa Agencja Atomistyki, urzędy marszałkowskie; wojewódzkie urzędy pracy;

 • przesyłane przez podmioty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w sposób ciągły lub doraźny, jak również podmioty finansujące wykonanie prac badawczych i rozwojowych przez inne jednostki;

 • pozyskiwane ze źródeł administracyjnych.

Kiedy i jak złożyć sprawozdanie PNT-01?

GUS rekomenduje składanie sprawozdania PNT-01 za pomocą Portalu Sprawozdawczego w terminach do tego wyznaczonych – najczęściej jest to okres między początkiem lutego a końcem marca kolejnego roku. Złożone sprawozdania GUS weryfikuje i koryguje każdy wpływający formularz, a po zakończeniu weryfikacji akceptuje je. Można wtedy złożone elektronicznie sprawozdanie zapisać w formacie XML.

Sprawdź najnowsze wpisy:

 • Czytaj więcej
 • laboratorium badawcze
  Czytaj więcej
 • misto
  Czytaj więcej
 • kalkulowanie dotacji
  Czytaj więcej