GWARANCJA BIZNSESMAX Z DOTACJĄ

Skorzystaj z bezpłatnej gwarancji spłaty kredytu na rozwój działalności gospodarczej lub kredytu płynnościowego tj. obrotowego odnawialnego lub nieodnawialnego i otrzymaj dopłatę do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w formie dotacji!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją, która jest formą dotacji refundującej zapłacone odsetki.

Dopłata do oprocentowania kredytu objętego gwarancją może być udzielona przedsiębiorcy, jeśli kredyt został objęty gwarancją do dnia 31 grudnia 2023 r. Aby przedsiębiorca mógł otrzymać dotację, projekt finansowany ze środków kredytu objętego gwarancją musi być zrealizowany zgodnie z planem projektu inwestycyjnego oraz kredyt na dzień składania wniosku o dopłatę musi być spłacony lub w sytuacji regularnej.

Gwarancja Biznesmax jest udzielana przy współpracy z bankiem kredytującym. Gwarancja ta może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projekty z efektem ekologicznym.

ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI:
 • zakres gwarancji – 80 proc. kwoty kredytu

 • brak prowizji za udzielenie gwarancji

 • maksymalna kwota gwarancji – 2,5 mln EURO

 • zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK – weksel in blanco

 • okres gwarancji: do 20 lat, z zastrzeżeniem kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu obrotowego w rachunku bieżącym): do 39 miesięcy

 • forma pomocy publicznej – pomoc de minimis (każdy kredyt) albo regionalna pomoc inwestycyjna (tylko kredyty inwestycyjne)

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Do 31 grudnia 2027 roku

można składać wnioski o dopłatę do oprocentowania kredytów objętych gwarancją Biznesmax (lub do wyczerpania środków). Wnioski o samą gwarancję można składać w dowolnym terminie.

Dofinansowaniu podlegają odsetki

zapłacone przez Wnioskodawcę za okres objęty dopłatą. Dopłata do oprocentowania kredytu może obejmować okres nie dłuższy niż 3 lata liczony od daty uruchomienia kredytu.

Wysokość dofinansowania liczona jest ze wzoru:
DO=(t*SR)/365 *KW

gdzie: t – okres objęty dopłatą (w dniach); SR – stawka roczna dopłaty (5% lub 3,33%); KW – wypłacona kwota kapitału kredytu

Maksymalna wartość dofinansowania

do odsetek kapitałowych wynika ze wskazanego wzoru oraz wykorzystanej dotychczas przez przedstiębiorstwo pomocy de minimis.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

Dla kredytów obrotowych nie określono katalogu kosztów kwalifikowanych- wydatki muszą być ukierunkowane na osiągnięcie określonego we wniosku kredytowym celu.

W przypadku kredytów inwestycyjnych, do kosztów kwalifikowalnych projektu, które mogą być finansowane kredytem zabezpieczonym gwarancją Biznesmax zalicza się koszty dotyczące następujących kategorii:
− Koszty inwestycyjne – roboty i materiały budowlane, zakup nieruchomości lub gruntów (do 10 proc. sumy kosztów kwalifikowalnych)1, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, leasing;
− Koszty towarzyszące (do 20 proc. sumy kosztów kwalifikowalnych) – usługi doradcze, uzyskanie zdolności patentowej, uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, internacjonalizacja wdrożeń wyników prac B+R;
− Koszty finansujące kapitał obrotowy (do 50 proc. sumy kosztów kwalifikowalnych)– wynagrodzenia, pozapłacowe koszty zatrudnienia, materiały, produkty i towary, usługi obce, podatki i opłaty, amortyzacja, reprezentacja i reklama.

Kosztem kwalifikowalnym, objętym dofinansowaniem, są odsetki zapłacone przez Przedsiębiorcę za okres objęty dopłatą.
Dopłata do oprocentowania kredytu może obejmować okres nie dłuższy niż 3 lata liczony od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją Biznesmax. W przypadku gdy okres od daty uruchomienia kredytu do dnia jego spłaty jest krótszy niż 3 lata, dopłata do oprocentowania tego kredytu obejmuje maksymalnie ten okres.

Bank Kredytujący, udzielając kredytu, który może być objęty dopłatą, określa warunki tego kredytu w taki sposób, aby korzyść wynikająca z przyznania dopłaty została na przedsiębiorcę przez Bank Kredytujący, w tym aby warunki tego kredytu nie były dla przedsiębiorcy mniej korzystne od warunków dostępnych bez wykorzystania dopłaty do oprocentowania kredytu- dla kredytu objętego gwarancją udzieloną od dnia 1 stycznia 2022 r. stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu wynosi 3,33 proc.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą.

 • Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem w odpowiednim rejestrze.

 • Planujesz uzyskać kredyt na rozwój działalności gospodarczej (w tym projekt z efektem ekologicznym) lub planujesz uzyskać kredyt płynnościowy tj. obrotowy odnawialny (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialny niezwiązany z inwestycją.

 • Twoja firma posiada możliwość aplikowania o pomoc de minimis lub pomoc regionalną.

ISTNIEJĄ DWA WARIANTY GWARANCJI, ZALEŻNE OD RODZAJU REALIZOWANEGO PROJEKTU ORAZ WARUNKUJĄCE KRYTERIA UDZIAŁU W KONKURSIE:

DLA WARIANTU 1- firma realizująca projekt objęty kredytem z gwarancją Biznesmax spełnia przynajmniej 1 z 17 kryteriów innowacyjnego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy który:

1. Zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji lub topografii układu scalonego objętego prawem z rejestracji.

2. Będąc lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną.

3. Posiada status centrum badawczo-rozwojowego.

4. Posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy, w którym w ramach personelu badawczego zatrudnia co najmniej jedną osobę w wymiarze pełnego etatu.

5. Jest inwestorem prowadzącym działalność innowacyjną na terenie parku technologicznego.

6. Jest podmiotem należącym do Krajowego Klastra Kluczowego.

7. Środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na realizację projektu polegającego na wprowadzeniu na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, w tym w postaci wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) i w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu planuje osiągnąć wzrost przychodów o 30 proc.

8. W ciągu ostatnich 5 lat pozyskał inwestora typu venture capital lub „anioła biznesu” finansującego działalność innowacyjną.

9. W ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10 proc. sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym;

10. W ciągu ostatnich 5 lat wprowadził na rynek nowy/ulepszony towar, proces lub usługę i odnotował w tym czasie wzrost przychodów o 30 proc.

11. W ciągu ostatnich 3 lat skorzystał z usługi proinnowacyjnej świadczonej przez akredytowaną instytucję otoczenia biznesu lub brał udział w procesie akceleracyjnym.

12. W ciągu ostatnich 5 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał wsparcie w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym zakresie prac B+R lub innowacji.

13. W ciągu ostatnich 5 lat ubiegając się o dofinansowanie w ramach programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym w zakresie prac B+R lub innowacji, spełnił kryteria wyboru projektów, czego potwierdzeniem jest wynik oceny merytorycznej.

14. W ciągu ostatnich 5 lat został laureatem co najmniej jednej z ogólnopolskich lub międzynarodowych nagród z dziedziny innowacyjności.

15. W ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15 proc. rocznie.

16. W ciągu ostatnich 3 lat został biorcą lub dawcą technologii za pośrednictwem Platformy Transferu Technologii.

17. W ciągu ostatnich 5 lat zrealizował inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym.

DLA WARIANTU 2- firma realizuje ze środków kredytu objętego gwarancją Biznesmax projekt o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym, w ramach jednej z poniższych kategorii:

1. Gospodarka obiegu zamkniętego, w tym:

a. zmniejszenie zużycia surowca pierwotnego – w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu,

b. technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji,

c. technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu) lub systemy zamkniętych obiegów wody,

d. infrastruktura do selektywnej zbiórki odpadów,

e. instalacje do recyklingu odpadów.

2. Elektromobilność (pełen zakres pojazdów, z uwzględnieniem jednośladów i komunikacji zbiorowej oraz produkcja komponentów typowych dla pojazdów elektrycznych).

3. Odnawialne źródła energii.

4. Magazynowanie energii.

5. Instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, substancji chemicznych, olejów i paliw oraz mas celulozowych.

6. Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych.

7. Technologie służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej (w wartościach bezwzględnych lub na jednostkę produktu).

8. Termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych.

9. Inwestycje w kogeneracje.

10. Rozwój sieci ciepłowniczych.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 • Wniosek o udzielenie gwarancji Biznesmax składany jest wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu w Banku Kredytującym.

 • W przypadku ubiegania się o pomoc inwestycyjną niezbędne jest dołączenie Planu projektu inwestycyjnego.

 • W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis niezbędne jest dołączenie Informacji o spełnieniu kryteriów.

 • Szczegółowe kryteria w zakresie udzielanych kredytów określają każdorazowo Banki Kredytujące.

 • Wniosek o dofinansowanie odsetek składany jest niezależnie od wniosku o Gwarancję Biznesmax.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej