SZYBKA ŚCIEŻKA INNOWACJE CYFROWE

Pozyskaj dofinansowanie na opracowanie i przetestowanie nowych produktów i technologii w obszarze cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu lub cyfrowych technologii kreacyjnych. Dotacja przyznawana jest na realizację badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych.

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Od 19 października 2022 roku do 4 listopada 2022 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie. W ostatnim dniu naboru wnioski można składać do godz.16:00.

Dofinansowaniu podlegają koszty realizacji prac badawczo- rozwojowych

takich jak wynagrodzenia pracowników badawczych, podwykonawstwo prac B+R, koszt zakupu i wynajmu aparatury badawczej i inne.

Od 25 do 90% dofinansowania

mogą uzyskać przedsiębiorstwa a jego intensywność zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju prowadzonych prac. Dla jednostek naukowych dofinansowanie wynosi 100%.

od 5 mln PLN do 50 mln EUR

wynosi wartość wydatków w projekcie. Minimalna wartość tych wydatków wynosi 5 mln PLN.

DOFINANSOWANIE OTRZYMAJĄ PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH
JEDNEGO Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW TEMATYCZNYCH KONKURSU

Cyfryzacja przemysłu

 • oprogramowanie do zarządzania w czasie rzeczywistym obiektami i procesami przemysłowymi przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych (AI, Big Data, IoT, 5G, XR),

 • cyfrowe repliki fizycznych obiektów, procesów i systemów przemysłowych służące do efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwach (digital twin),

 • oprogramowanie do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i podejmowania decyzji na potrzeby IoT,

 • wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych,

 • ICT w Gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ),

 • wykorzystanie inteligentnych czujników na potrzeby procesów przemysłowych

Cyberbezpieczeństwo

 • systemy monitorujące, testujące, analizujące w obszarze cyberbezpieczeństwa,

 • systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję w obszarze Cyberbezpieczeństwa,

 • Cyberbezpieczeństwo jako usługa (z ang. „Cybersecurity-as-a-Service”),

 • kryptografia, uwierzytelnianie i ochrona tożsamości,

 • Cyberbezpieczeństwo instalacji procesowych,

 • Cyberbezpieczeństwo sieci i IoT

Cyfrowe technologie kreacyjne

 • rozwój mechanizmów automatycznego generowania treści w grach,

 • platformy, silniki oraz techniki przetwarzania na potrzeby gier,

 • nowe narzędzia i mechanizmy interakcji wykorzystujące innowacyjne interfejsy i mechanizm interakcji z grą i otoczeniem,

 • opracowanie narzędzi wspierających i automatyzujących procesy wytwórcze gier,

 • cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,

 • projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,

 • opracowanie rozwiązań softwareowych,

 • obszar rozwoju gier poważnych

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEJAGĄ DOFINANSOWANIU?

wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wartość brutto brutto), osób zatrudnionych przy realizacji projektu – pracownicy badawczy, personel techniczny i pomocniczy, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem.

WAŻNE: wynagrodzenie kierownika prac B+R oraz kierownika projektu i kadry zarządzającej projektem jest rozliczane w ramach kosztów pośrednich, których wartość jest naliczana ryczałtem.

Zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem Wykonawcy.
Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych takich jak usługi prawne lub księgowe.

Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów pośrednich projektu oraz są objęte limitami (10% wydatków kwalifikowanych dla jednostek naukowych, 50% wydatków kwalifikowanych dla konsorcjum, 60% w przypadku samodzielnej realizacji projektu przez przedsiębiorstwo).

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są:
– koszty aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym,
– koszty wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. Wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej.

W przypadku aparatury naukowo-badawczej kwalifikowalne są: koszty amortyzacji oraz odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń (wynajem, leasing).

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są m.in. następujące rodzaje kosztów:
– dzierżawa gruntów – raty dzierżawne bez części odsetkowej,
– wieczyste użytkowanie gruntów – raty użytkowania wieczystego bez części odsetkowej,
– amortyzacja budynków.

materiały- np. surowce, półprodukty, odczynniki, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, wynajem powierzchni laboratoryjnej wykorzystywanej do badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, koszty promocji projektu, koszt audytu zewnętrznego, koszty delegacji i inne

Koszty, których wielkości nie można jednoznacznie przyporządkować do projektu lub, których przyporządkowanie do projektu wymaga zastosowania klucza podziału.

W ramach tej kategorii mieszczą się m.in.: koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym: koszty wynajmu, czynszu, sprzątania i ochrony pomieszczeń, koszty utrzymania infrastruktury – koszty mediów (elektryczności, gazu, ogrzewania, wody), utylizacji odpadów, okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń, koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego (w tym kierownika B+R, kierownika projektu oraz pozostałej kadry zarządzającej), administracyjnego, technicznego i pomocniczego związanego ze stałą działalnością jednostki i tylko w pośredni sposób związanego z realizacja Projektu (kierownicy jednostki, księgowość, kadry, BHP), usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie, koszty materiałów biurowych i piśmienniczych, usług drukarskich i ksero, koszty urządzeń i sprzętu biurowego i inne.

Wydatki te naliczane są ryczałtowo, zazwyczaj według wzoru: koszty pośrednie= (koszty bezpośrednie – koszty podwykonawstwa) x 25%

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś przedsiębiorcą prowadzącym działalność na terytorium RP,

 • Planujesz realizację projektu jako członek konsorcjum, w skład których wchodzą jednostki naukowe i/lub przedsiębiorcy, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorca,

 • Planujesz realizcję projektu badawczego w ramach jednego z obszarów tematycznych opisanych powyżej;

 • Planowane do opracowania rozwiązanie będzie charakteryzowało się innowacyjnością minimum w skali kraju.

innowacje cyfrowe

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

raport z audytu zewnętrznego
 • FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE- Dokument należy przygotować na wzorze udostępnionym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, udostępnionym za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.

 • RAPORT Z BADANIA STANU TECHNIKI- Jednym z kluczowych kryteriów wyboru projektu do dofinansowania jest uprawdopodobniono, że brak jest dostępnych i objętych ochroną, rozwiązań / technologii / wyników prac, których istnienie uniemożliwiałoby albo czyniło niezasadnym wdrożenie proponowanego rozwiązania oraz wykazanie, że wnioskodawca dysponuje prawami własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac zaplanowanych w projekcie.
  Z uwagi na powyższe rekomendujemy przeprowadzenie przed złożeniem projektu Badanie stanu techniki wraz z badaniem literaturowym, raport z którego będzie stanowił załącznik przekazany Ekspertom na etapie przygotowania do Panelu Ekspertów (spotkania, stanowiącego jeden z obligatoryjnych elementów oceny).

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz pomożemy w przygotowaniu do Panelu Eskpertów

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • wnętrze restauracji- dotacja dla branży HoReCa
  Czytaj więcej
 • pracownik badawczy w laboratorium, tworzy prototyp
  Czytaj więcej
 • Czytaj więcej