WSPARCIE INWESTYCJI WDROŻENIOWYCH NA PODLASIU

Pozyskaj dofinansowanie na wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

 od 30 marca 2023 roku 13 kwietnia 2023 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie.

Dofinansowaniu podlegają koszty niezbędne do przeprowadzenia wdrożenia

takie jak środki trwałe, roboty budowlane i inne.

70% dofinansowania

mogą uzyskać mikro- i małe przedsiębiorstwa, 60% uzyskają średnie przedsiębiorstwa

od 100 000 PLN do 8 000 000 PLN

wynosi wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU W KONKURSIE?

o ile wynika z przepisów prawa

Wydatki na materiały i roboty budowlane są kwalifikowalne pod warunkiem, iż dotyczą budynku wykorzystywanego tylko do celów działalności gospodarczej objętej wnioskiem o dofinansowanie projektu. Przez roboty budowlane rozumie się budowę, a także prace polegające na przebudowie, rozbudowie, montażu, rozbiórce obiektu budowlanego, tj.:

 • wydatki na prace: ziemne, budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe, dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego projektu; wydatki na budowę przyłączy do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych lub gazowych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli przyłącza będą stanowiły własność Beneficjenta;
 • wydatki na adaptację pomieszczeń do specyficznych wymogów technicznych dla danego rodzaju działalności;
 • wydatek związany z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku, o ile jest to wydatek niezbędny i integralnie związany z przedmiotem projektu.

Nabycie nieruchomości związanej z realizacją projektu (maksymalnie 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu). Wartość nieruchomości musi zostać potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu zgodnie z art. 156 ust. 3 tej ustawy. Dokument ten należy przedłożyć na etapie rozliczania wydatku. Komisja Oceny Projektów może jednak poprosić o przedłożenie operatu szacunkowego w trakcie oceny projektu.

Koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.

Do kategorii wydatków należy między innymi nabycie, walidacja i obrona patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej, z zakresu organizacji i zarządzania itp.,spełniające wszystkie poniższe warunki:

 • będą niezbędnym elementem projektu, koniecznym do osiągnięcia założonych celów,
 • będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,
 • muszą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych od osób niepowiązanych z nabywcą, oraz
 • będą włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, w okresie jego trwałości.

Przedmiotem projektu nie może być zakup jedynie wartości niematerialnych i prawnych.

Mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy zostanie wykazany ich nierozerwalny związek z procesem produkcyjnym i niezbędność do realizacji celów projektu.

Wydatek kwalifikowany pod warunkiem, że środek transportu nabywany jest przez przedsiębiorcę, którego przedmiotem działalności gospodarczej nie są usługi w sektorze transportu (w tym takiego, którego działalność transportowa nie jest działalnością główną). Wydatki na zakup środków transportu mogą być kwalifikowalne jedynie w przypadku, gdy środek transportu wpisuje się w rodzaje Klasyfikacji Środków Trwałych nr 743 i 76 (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)).

Koszt podatku VAT, jeśli wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania. Koszt ten jest kwalifikowalny w ramach tego samego rodzaju pomocy co wydatek, którego dotyczy.

 • Wydatki na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu, w tym: niezbędna dokumentacja techniczna; niezbędne decyzje administracyjne (np. w związku z oceną oddziaływania na środowisko), mapy lub szkice sytuujące projekt.
 • Wydatki związane z energetyką odnawialną – przy czym mogą one stanowić maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.
 • Wydatki związane z cross-financingiem (usługi doradczo-szkoleniowe, świadczone przez podmioty zewnętrzne, o charakterze specjalistycznym, ściśle związanym z realizowanym projektem) – mogą stanowić maksymalnie 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP),

 • Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium województwa podlaskiego, potwierdzoną wpisem oddziału lub siedziby w odpowiednim rejestrze (najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie).

technologia produkcji- wdrożenie innowacji- woj. podlaskie

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

raport z audytu zewnętrznego
 • formularz wniosku o dofinansowanie,

 • biznesplan,

 • analiza środowiskowa

 • kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenie budowy/dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego (dokument zalecany, nie niezbędny),

 • wyciąg z dokumentacji technicznej,

 • kosztorys inwestorski,

 • potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem lub obiektami,

 • formularz informacji pomoce de minimis oraz pomocy innej niż de minimis,

 • inne, jeśli dotyczy.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej