WSPARCIE INFRASTRUKTURY B+R W LUBELSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Pozyskaj dofinansowanie na zakup infrastruktury wspomagającej rozwój technologiczny Twojego przedsiębiorstwa!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

 od 30 czerwca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

Przedsiębiorstwa i ich konsorcja

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie.

Dofinansowaniu podlegają środki trwałe, w tym infrastruktura badawcza oraz WNiP

bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

do 70% dofinansowania

mogą uzyskać mikro- i małe przedsiębiorstwa, 60% średnie przedsiębiorstwa a 50% duże przedsiębiorstwa.

Do 3 000 000 PLN

wynosi maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowanych w projekcie

POBIERZ KARTĘ PROJEKTU

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU W KONKURSIE?

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty:

 • nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • nabycia gruntów,
 • nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych oraz budynków usługowo-mieszkalnych).

Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych dotyczących nieruchomości nie może przekraczać 10% wartości łącznych kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowalnego nieruchomości), a w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Zakup nieruchomości musi być uzasadniony oraz niezbędny do realizacji projektu, a koszty są kwalifikowalne wyłącznie w zakresie, w jakim te nieruchomości są wykorzystane do celów projektu, w przypadku gdy nieruchomość służy również do celów innych niż realizacja projektu.

Dopuszcza się kwalifikowalność kosztów zakupu gruntu, jeżeli koszt został poniesiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. W zakresie pozostałych kosztów dotyczących nieruchomości wydatek jest kwalifikowalny wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Koszty zakupu nieruchomości muszą zostać należycie udokumentowane na etapie rozliczania wydatku, a wartość musi być potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu zgodnie z art. 156 ust. 3 tej ustawy.

Nieruchomość może być kwalifikowalna wyłącznie jeżeli została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą (bez zaistnienia konfliktu interesów) i nie była współfinansowana ze środków publicznych.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących materiałów i robót budowlanych (wraz z kosztami ujętymi w kategorii „Nieruchomości”– jeżeli występują w projekcie) nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowalny, pod warunkiem że:

 • są niezbędnym elementem projektu,
 • zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

W ramach materiałów i robót budowlanych może być kwalifikowalna infrastruktura do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (finansowana pomocą de minimis), przy czym:

 • produkcja energii ze wspieranej infrastruktury może być wyłącznie na potrzeby własne laboratorium/działu badawczego wspieranego w ramach projektu,
 • projekt swoim zakresem musi obejmować budowę, rozbudowę, przebudowę, remont laboratorium/działu badawczego, wyposażanego w ramach projektu w infrastrukturę B+R,
 • koszty muszą być uzasadnione i niezbędne z punktu widzenia realizacji celów projektu.

Koszty materiałów i robót budowlanych mogą być kwalifikowalne wyłącznie jeżeli zostały nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą (bez zaistnienia konfliktu interesów).

Kwalifikowalny jest zakup nowych środków trwałych oraz ulepszenia w środkach trwałych (jeżeli stanowią nakłady inwestycyjne, a środek trwały jest włączany do ewidencji środków trwałych i amortyzowany).

Ulepszenia w obcych środkach trwałych oznaczają nakłady poniesione na obcy środek trwały, który nie jest własnością wnioskodawcy, ale jest przez wnioskodawcę użytkowany na podstawie zawartej umowy najmu, dzierżawy czy innej o podobnym charakterze. Ulepszenie obcego środka trwałego nastąpi, gdy suma wydatków poniesionych przez wnioskodawcę na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację obcego środka trwałego przekroczy w danym roku podatkowym 10 000 zł, a wydatki te spowodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania. Na wykonanie tych prac zgodę powinien wyrazić właściciel danego środka trwałego. W powyższym przypadku obcy środek trwały podlegający ulepszeniu musi być najmowany/dzierżawiony przynajmniej przez okres realizacji i trwałości projektu.

Możliwe jest finansowanie zakupu leasingiem, przy czym wyłącznie finansowym. W przypadku zastosowania leasingu finansowego wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest kwota przypadająca na część rat leasingowych wystawionych na rzecz wnioskodawcy/beneficjenta związanych ze spłatą kapitału (raty kapitałowe) przedmiotu umowy leasingu. W przypadku gdy okres obowiązywania umowy leasingu wykracza poza końcową datę kwalifikowalności wydatków, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są raty leasingowe, zapłacone w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu.

W ramach zakupu nowych środków trwałych może być kwalifikowalny zakup urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (finansowany pomocą de minimis), przy czym:

 • produkcja energii może być wyłącznie na potrzeby własne laboratorium/działu badawczego wspieranego w ramach projektu,
 • projekt swoim zakresem musi obejmować budowę, rozbudowę, przebudowę, remont laboratorium/działu badawczego, wyposażanego w ramach projektu w infrastrukturę B+R,
 • zakup musi być uzasadniony, a urządzenia muszą być niezbędne z punktu widzenia realizacji celów projektu.

Nowe środki trwałe mogą być kwalifikowalne wyłącznie, gdy spełniają następujące warunki:

 • będą włączone do aktywów przedsiębiorstwa oraz będą podlegać amortyzacji,
 • będą związane z projektem przez co najmniej 5 lat lub 3 lata (w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta,
 • wnioskodawca/beneficjent nie dysponuje środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie (posiada takie cechy/parametry/funkcje dzięki, którym mógłby zastąpić planowany do zakupu w ramach projektu środek trwały),
 • będą wykorzystywane w działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę na terenie województwa lubelskiego.

Koszty uboczne zakupu nowego środka trwałego tj. koszty ubezpieczenia, koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowalny projektu, jeżeli nie zostały wkalkulowane w cenę danego środka trwałego.

Zakup nowego środka trwałego oraz koszty ulepszenia w obcych środkach trwałych muszą być przeprowadzane na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą (bez zaistnienia konfliktu interesów).

Niekwalifikowalne są nowe środki transportu.

Kwalifikowalny jest zakup używanych środków trwałych, przy czym wyłącznie przez przedsiębiorstwo MŚP (duże przedsiębiorstwa nie mogą w ramach wydatków kwalifikowalnych nabywać używanych środków trwałych).

W ramach zakupu używanych środków trwałych niekwalifikowalny jest zakup używanych urządzeń i infrastruktury do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Zakup używanych środków trwałych może stanowić koszty kwalifikowalne wyłącznie, gdy spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,
 • sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był współfinansowany z udziałem środków publicznych,
 • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu,
 • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy (używany sprzęt powinien poprawiać standard poziomu technologicznego, a zakup używanych środków trwałych nie powinien ograniczać się do zastąpienia urządzeń wycofywanych przez urządzenia o identycznych parametrach i osiągach),
 • używany środek trwały zostanie zakupiony wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego,
 • środki trwałe będą włączone do aktywów przedsiębiorstwa oraz będą podlegać amortyzacji,
 • środki trwałe będą związane z projektem przez co najmniej 5 lat lub 3 lata (w przypadku MŚP), od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta,
 • wnioskodawca/beneficjent nie dysponuje środkiem trwałym, który mógłby zostać użyty zamiennie (posiada takie cechy/parametry/funkcje dzięki, którym mógłby zastąpić planowany do zakupu w ramach projektu środek trwały).

Koszty uboczne zakupu używanego środka trwałego tj. koszty ubezpieczenia, koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowalny projektu, jeżeli nie zostały wkalkulowane w cenę danego środka trwałego.

Zakup używanego środka trwałego musi być przeprowadzany na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą (bez zaistnienia konfliktu interesów).

Niekwalifikowalne są używane środki transportu.

W ramach kategorii kwalifikowalne są wartości niematerialne i prawne, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wartości niematerialne i prawne są kwalifikowalne wyłącznie do wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartości niematerialne i prawne mogą stanowić koszty kwalifikowalne wyłącznie, gdy spełniają następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie w miejscu lokalizacji projektu;
 • będą włączone do aktywów przedsiębiorstwa oraz będą podlegać amortyzacji,
 • będą związane z projektem przez co najmniej 5 lat lub 3 lata (w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych musi być przeprowadzany na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą (bez zaistnienia konfliktu interesów).

W ramach kategorii kwalifikowalne są koszty zakupu usług szkoleniowych związanych z wykorzystaniem nabywanej w ramach projektu infrastruktury B+R, służącej do prowadzenia działalności badawczej.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących usług zewnętrznych nie może przekraczać 5% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Zakup usług szkoleniowych jest możliwy wyłącznie na podstawie umowy zlecenia. Na etapie rozliczenia projektu, wnioskodawca zobligowany będzie do przedstawienia informacji na temat faktycznej ilości przepracowanych godzin przez zleceniobiorcę (w ramach zleconej usługi szkoleniowej) udokumentowanej kartami czasu pracy.

Zakup usług szkoleniowych musi być przeprowadzony na warunkach rynkowych i możliwy jest od osób trzecich, niepowiązanych z wnioskodawcą (bez zaistnienia konfliktu interesów). Koszty usług zewnętrznych w całości finansowane są pomocą de miminis.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą (MŚP) lub dużym przedsiębiorcą,

 • Prowadzisz działalność gospodarczą na terytorium RP, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru,

 • Planujesz realizację projektu samodzielnie, w konsorcjum lub partnerstwie,

 • Planujesz realizację projektu na terytorium województwa lubelskiego.

technologia produkcji- wdrożenie innowacji- woj. podlaskie

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

raport z audytu zewnętrznego
 • Formularz wniosku o dofinansowanie,

 • Biznes Plan część opisowa,

 • Biznes Plan część finansowa,

 • Oświadczenie o statusie MŚP,

 • Dokumentacja potwierdzająca zdolność do sfinansowania projektu,

 • Inne, jeśli dotyczy.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z LAWP.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej