WSPARCIE INWESTYCJI W DOLNOŚLĄSKICH MŚP

Pozyskaj dofinansowanie na inwestycje produkcyjne w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

 od 05 lipca 2023 roku do 17 sierpnia 2023 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa subregionu wałbrzyskiego

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie.

do 45% dofinansowania

mogą uzyskać mikro- i małe przedsiębiorstwa, a do 35% średnie przedsiębiorstwa

do 40 000 000 PLN

wynosi max. wartość wydatków kwalifikowanych, natomiast min. wartość projektu wynosi 918 000 PLN

POBIERZ KARTĘ PROJEKTU

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU W KONKURSIE?

W szczególności są to kwalifikowalne koszty bezpośrednie, niezbędne dla osiągnięcia celu głównego projektu, takie jak: zakup środków trwałych, zakup wartości niematerialnych i prawnych etc. a także koszt prac przygotowawczych takich jak uzyskanie zezwoleń bezpośrednio związanych z realizacją projektu i wynikających z przepisów prawa.

W naborze zastosowanie ma stawka ryczałtowa na pokrycie kosztów pośrednich projektu w wysokości 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu. Koszty pośrednie finansowane są w ramach pomocy de minimis. W przypadku wykorzystania limitu pomocy de minimis przez Wnioskodawcę, koszty pośrednie nie są kwalifikowane do dofinansowania.

1. koszty koordynatora/menadżera/kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem, monitorowanie i jego rozliczanie lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, o ile ich zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby, a także koszty usług zewnętrznych w zakresie opisanym w tym punkcie,

2. koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownika jednostki),

3. koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna w tym dotycząca zamówień) zatrudnionego na potrzeby funkcjonowania jednostki,

4. koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),

5. koszty utrzymania powierzchni biurowych, magazynowych oraz archiwów (czynsz, najem, dzierżawa, użyczenie, opłaty administracyjne, media),

6. wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego,

7. amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w pkt 1-4 oraz inne nie przeznaczone w 100% do realizacji działań bezpośrednich,

8. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,

9. koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,

10. koszty usług powielania dokumentów,

11. koszty materiałów biurowych i artykułów,

12. koszty ochrony mienia związanego z projektem, z wyłączeniem ubezpieczeń osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

13. koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków do utrzymania ich czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń,

14. opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych).

15. koszty obsługi technicznej/personelu technicznego (np. informatyka) nie stanowiące wydatków bezpośrednich/kosztów osobowych kadry merytorycznej,

16. koszty ubezpieczeń majątkowych związanych z projektem i innych,

17. koszty związane z konserwacją i naprawą urządzeń biurowych/koszt zakupu urządzeń i sprzętu biurowego niebędących środkiem trwałym, na potrzeby zarządzania projektem,

18. koszty utylizacji odpadów powstałych w związku z zarządzeniem projektem,

19. hosting na potrzeby funkcjonowania projektu,

20. koszty opłat skarbowych i notarialnych związanych z realizacją projektu,

21. koszty usług tłumaczenia dokumentów niezbędnych do przedłożenia instytucji zarządzającej na potrzeby rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji projektu,

22. koszty ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu,

23. koszty związane z ustanowieniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania dokumentów w projekcie oraz koszty związane z odnowieniem w okresie realizacji projektu kwalifikowanego certyfikatu.

24. działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakat/tablice promocyjne/tablice informacyjne, elektroniczne wyświetlacze, ulotki) wynikające z obowiązków określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą (MŚP),

 • Planujesz realizację projektu na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, ząbkowicki) województwa dolnośląskiego.

technologia produkcji- wdrożenie innowacji- woj. podlaskie

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

raport z audytu zewnętrznego
 • Formularz wniosku o dofinansowanie,

 • Oświadczenie o statusie MŚP,

 • Dokumentacja potwierdzająca zdolność do sfinansowania projektu,

 • Inne, jeśli dotyczy.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej