DOLNOŚLĄSKIE DOFINANSOWANIE DO PRAC B+R

Skorzystaj z dolnośląskiego dofinansowania prac B+R, ukierunkowanych na opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Konkurs nie został dotychczas ogłoszony. Publikacja została przygotowana na podstawie zapisów SZOP oraz archiwalnych regulaminów konkursów. Opisane założenia konkursowe mogą ulec nieznacznej zmianie po ogłoszeniu konkursu.

od 20 grudnia 2024 roku do 30 stycznia 2025 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

mogą wnioskować o dofinansowanie

koszty prac badawczo- rozwojowych i infrastruktury wdrożeniowej

stanowią wydatki kwalifikowane w projekcie

od 25 do 70% dofinansowania

Wydatków kwalifikowanych mogą uzyskać przedsiębiorcy

od 100 000 PLN do 10 000 000 PLN

wynosi wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie

JAKIE PROJEKTY UZYSKAJĄ DOFINANSOWANIE?

 • Dofinansowanie w ramach konkursu uzyskają planowane do realizacji na terytorium obszaru transformacji województwa dolnośląskiego projekty dotyczące badań i rozwoju (B+R).

 • Projekty muszą dotyczyć realizacji minimum  prac B+R (obejmujących realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub tylko eksperymentalnych prac rozwojowych) oraz dodatkowo mogą dotyczyć zakupu infrastruktury B+R.

 • Projekty mają prowadzić do opracowania nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych. Efektem projektu powinien być etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania pozwalający na jego urynkowienie.

 • Planowane do dofinansowania projekty muszą być zgodne z inteligentnymi specjalizacjami Dolnego Śląska: Chemia i medycyna; Auto-Moto-Aero-Space; Surowce naturalne i wtórne; Maszyny i urządzenia; „Zielony ład” – specjalizacja horyzontalna; „Przemysł 4.0” – specjalizacja horyzontalna; „Życie wspomagane technologią” – specjalizacja horyzontalna.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI ZOSTANĄ DOFINANSOWANE?

Konkurs nie został dotychczas ogłoszony. Publikacja została przygotowana na podstawie zapisów SZOP oraz archiwalnych regulaminów konkursów. Opisane założenia konkursowe mogą ulec nieznacznej zmianie po ogłoszeniu konkursu.

W ramach kategorii kwalifikowane jest wynagrodzenie brutto wraz z kosztami pracodawcy, wynikające z umowy o pracę.

BARDZO WAŻNE: Wynagrodzenie w ramach umów B2B jak i w ramach umów zleceń  nie są traktowane jako koszty personelu a jako koszty podwykonawstwa (usług zewnętrznych)!

Koszty wynagrodzenia kadry zarządzającej (kierownika B+R/ kierownika zarządzającego) są finansowane z kosztów pośrednich. Aby koszt personelu mógł zostać zakwalifikowany do wydatków bezpośrednich niezbędne jest aby w jego obowiązkach w ramach poszczególnych zadań nie znajdowały się obowiązki zarządcze.

Nie jest możliwe rozliczanie tego samego stanowiska pracy w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich równocześnie, nawet z zastosowaniem proporcjonalnego przyporządkowania zadań do obu kategorii.

Koszty amortyzacji aparatury B+R, finansowane w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

Koszty finansowane w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe.

WAŻNE: Wynagrodzenie w ramach umów B2B jak i w ramach umów zleceń traktowane są jako koszty podwykonawstwa, które są wyłączone z podstawy kalkulacji kosztów pośrednich. Dodatkowo, rekrutacja pracowników w ramach umów B2B oraz umów zleceń wymaga publikacji postępowania ofertowego na portalu Baza Konkurencyjności.

Przykładowo, mogą to być koszty:

 • materiałów i środków eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji prac B+R np. koszty surowców, półproduktów, odczynników;
 • sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do prac B+R, tj. koszty zakupów, które nie są środkiem trwałym zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z polityką rachunkowości Wnioskodawcy;
 • utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji, w jakiej są wykorzystywane do prac B+R;
 • eksploatacji aparatury naukowo-badawczej;
 • zakupu elementów służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.

Dofinansowanie do kosztów pośrednich stanowi pomoc de minimis.

Dotychczas wysokość kosztów pośrednich 25% wartości całkowitych kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich części projektu dotyczącej badań przemysłowych i prac rozwojowych, pomniejszonych o kwalifikowalne koszty bezpośrednie:

 • podwykonawstwa,
 • koszty zasobów udostępnionych przez osoby trzecie, których nie używa się w lokalu/ siedzibie/miejscu realizacji projektu-beneficjenta,
 • związane z przygotowaniem dokumentacji projektu (opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu z wyłączeniem dokumentacji dot. badań przemysłowych i prac rozwojowych, które stanowią koszy bezpośrednie),
 • koszty cross-financing.

Z podstawy wyliczenia kosztów pośrednich wyłączone są również koszty zakupu aparatury B+R, wymienione poniżej.

Koszty pośrednie można podzielić na kilka rodzajów:

1. Grupa kosztów związanych z zarządzaniem projektem:

 • koszty koordynatora/menadżera/kierownika projektu oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie projektem, monitorowanie i jego rozliczanie lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, o ile ich zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby,
 • koszty zarządu w wysokości zależnej od zaangażowania czasowego w realizację projektu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki),
 • koszty innych usług polegających na zlecaniu zadań związanych z zarządzaniem projektem (np. inżynier kontraktu, koordynator projektu),
 • koszty usług związanych z prowadzeniem nadzorów w projekcie (innych niż nadzór autorski[1]), w tym nadzór inwestorski oraz nadzory branżowe,
 • koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) zatrudnionego na potrzeby funkcjonowania jednostki, a wykonującego zadania związane z obsługą projektu,
 • koszty obsługi technicznej/ personelu technicznego (np. informatyka) niestanowiące wydatków/ kosztów osobowych związanych z zaangażowaniem personelu (kadry merytorycznej),
 • koszty delegacji służbowych.

UWAGA: Nie jest możliwe rozliczanie tego samego stanowiska pracy w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich równocześnie, nawet z zastosowaniem proporcjonalnego przyporządkowania zadań do obu kategorii.

2. Grupa pozostałych kosztów administracyjnych

 • koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu,
 • wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,
 • amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby zarządzania projektem, o którym mowa w pkt. 1-7, oraz innych nieprzeznaczonych w 100% do realizacji działań bezpośrednich,
 • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
 • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,
 • koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
 • koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu,
 • koszty ubezpieczeń majątkowych związanych z projektem i innych,
 • koszty ochrony mienia związanego z projektem,
 • koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń,
 • koszty związane z konserwacją i naprawą urządzeń biurowych/koszt zakupu urządzeń i sprzętu biurowego nie będących środkiem trwałym, na potrzeby zarządzania projektem,
 • koszty utylizacji odpadów na potrzeby zarządzania projektem,
 • hosting na potrzeby funkcjonowania projektu,
 • koszty opłat skarbowych i notarialnych związanych z realizacją projektu,
 • koszty usług tłumaczenia dokumentów niezbędnych do przedłożenia instytucji zarządzającej na potrzeby rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji projektu,
 • koszty ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

3. Koszty promocji

 • działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, plakat/ tablice informacyjne/ tablice promocyjne), wynikające z obowiązków określonych w umowie/ porozumieniu/ decyzji o dofinansowanie projektu.

Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe (aktywa trwałe, roboty i materiały budowlane, nieruchomości niezabudowane, nieruchomości zabudowane).

Infrastruktura powinna być związana bezpośrednio z pracami badawczymi realizowanymi w ramach 12 tego samego projektu zgłaszanego do dofinansowania.

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać powiązanie funkcjonalności infrastruktury z celem prac badawczych zaplanowanych do wsparcia.

Wydatki na infrastrukturę B+R mogą stanowić do 49% kosztów kwalifikowalnych projektu (regionalna pomoc inwestycyjna).

Wydatki te są finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, a poziom dofinansowania jest zgodny z Mapą pomocy regionalnej.

W ramach kategorii wydatków dofinansowanie mogą uzyskać:

 • koszty prac przedwdrożeniowych (np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego),
 • działania w zakresie cyfryzacji,
 • podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony własności intelektualnej związanej z projektem (szkolenia).

Wydatki nie mogą łącznie przekroczyć limitu 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie do powyższych wydatków stanowi pomoc de minimis.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą lub przedsiębiorstwem small mid-cap (w takim wypadku możesz realizować projekt samodzielnie lub we współpracy z innym przedsiębiorcą lub jednostką naukową),

 • jesteś dużym przedsiębiorcą lub jednostką naukową (w takim przypadku możesz realizować projekt tylko we współpracy z MŚP).

 • planujesz realizować na terytorium na terytorium obszaru transformacji województwa dolnośląskiego, dotyczący badań i rozwoju (B+R).

prototypowania-dofinansowanie do prac B+R

POZIOM DOFINANSOWANIA WYDATKÓW

Koszty realizacji prac B+R będą finansowane zgodnie z tabelą poniżej:

Status przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Mikro i małe 70% – 70% 45%- 60%
Średnie 60% – 70% 35%- 50%
Duże 50% – 65% 25%- 40%

W przypadku jednostek naukowych, wchodzących w skład konsorcjum/partnerstwa poziom dofinansowania prac B+R wynosi 100%.

Zakup infrastruktury będzie finansowany zgodnie z Mapą pomocy regionalnej.

Pozostałe wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis (np. certyfikacja, usługi szkoleniowe, cyfryzacja) będą finansowane w wysokości do 70%.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

dofinansowanie B+R- dokumenty
 • Formularz wniosku o dofinansowanie,

 • Model finansowy- analiza finansowa,

 • Agenda badawcza,

 • Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego,

 • Raport z badania stanu techniki lub inny dokument dot. analizy obecnego stanu techniki,

 • Umowa o współpracy z jednostką naukową (jeżeli dotyczy),

 • Inne załączniki, np. oświadczenie o statusie MŚP

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy, czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej