ŚLĄSKIE DOFINANSOWANIE DO PRAC B+R

Skorzystaj z dofinansowania na realizację prac B+R i tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego w przedsiębiorstwach z regionu transformacji!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Konkurs nie został dotychczas ogłoszony. Publikacja została przygotowana na podstawie zapisów SZOP oraz archiwalnych regulaminów konkursów. Opisane założenia konkursowe mogą ulec nieznacznej zmianie po ogłoszeniu konkursu.

od 27 czerwca 2024 roku do 12 września 2024 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

przedsiębiorstwa regionu transformacji województwa śląskiego i ich partnerstwa naukowe

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie

koszty prac badawczo- rozwojowych

oraz w ramach uzupełnienia koszty prac przedwdrożeniowych i wdrożeniowych stanowią wydatki kwalifikowane w projekcie

od 25 do 85% dofinansowania

Wydatków kwalifikowanych mogą uzyskać przedsiębiorcy

JAKIE PROJEKTY UZYSKAJĄ DOFINANSOWANIE?

Aby projekt mógł zostać rekomendowany do dofinansowania musi spełniać między innymi poniższe kryteria:

 • musi obejmować minimum prace badawcze na rzecz transformacji, które będą nakierowane na rozwiązania (efekty, produkty) przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów;

 • prace przedwdrożeniowe, wdrożeniowe, cyfryzację procesów badawczych, podniesienie kompetencji pracowników, uzyskanie ochrony własności, jeżeli występują, stanowią jedynie element uzupełniający projektu;

 • musi być realizowany na terenie województwa śląskiego w jednym z 7 podregionów transformacji: katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim;

 • okres realizacji projektu nie przekracza co do zasady okres n+2 (w przypadku samych projektów B+R) lub n+3 (w przypadku projektów uwzględniających wdrożenie wyników), gdzie n oznacza datę podpisania umowy o dofinansowanie).

 • musi być zgodny z Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (PRT).

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI ZOSTANĄ DOFINANSOWANE?

Konkurs nie został dotychczas ogłoszony. Publikacja została przygotowana na podstawie zapisów SZOP oraz archiwalnych regulaminów konkursów. Opisane założenia konkursowe mogą ulec nieznacznej zmianie po ogłoszeniu konkursu.

Kwalifikowalne są wyłącznie koszty wynagrodzeń merytorycznego personelu B+R tj. badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych biorących udział w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych.

Koszty wynagrodzeń takiego personelu są rozliczane za pomocą uproszczonej metody rozliczania wydatków tj. godzinową stawką jednostkową i wynosi ona 88,00 zł. Koszty kwalifikowalne obejmują wszystkie kwalifikowalne składniki wynagrodzenia brutto brutto wskazane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Stawka jednostkowa nie obejmuje podatku VAT.

Stawka ma zastosowanie zarówno dla personelu B+R:

 • zatrudnionego w przedsiębiorstwach jak i jednostkach naukowo-badawczych,
 • zaangażowanego do projektu w dowolnej formie prawnej (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, inne).

Warunki kwalifikowalności dla stosowania godzinowej stawki jednostkowej dla kosztów wynagrodzeń:

 • zatrudnienie nowych osób na potrzeby realizacji projektu (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, inne ) lub zmiana zakresu czynności wcześniej zatrudnionych pracowników, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa na potrzeby realizacji prac B+R,
 • stawka godzinowa rozliczana jest tylko i wyłącznie w zakresie godzin przepracowanych na realizację obowiązków merytorycznych personelu B+R bezpośrednio w ramach projektu i zgodnie z zapisami w zatwierdzonych wnioskach o dofinansowanie. Do stawki godzinowej nie wlicza się godzin niedotyczących realizowanego projektu, w szczególności dotyczących innego projektu czy działania personelu, prac administracyjnych czy zarządczych,
 • dotyczy tylko i wyłącznie faktycznie przepracowanych godzin zegarowych (60 minut). We wniosku o dofinansowanie nie można planować, a następnie we wnioskach o płatność nie można rozliczyć np. połowy stawki,
 • stawka godzinowa nie jest kwalifikowalna za czas urlopu wypoczynkowego, czas niezdolności do pracy wskutek choroby i czas innych nieobecności wynikających m.in. z urlopu bezpłatnego, rodzicielskiego, czy macierzyńskiego,
 • rozliczana liczba faktycznie przepracowanych godzin danej osoby nie może przekraczać 1 720 godzin w ciągu roku, co oznacza, że 1 720 stanowi maksymalną liczbę godzin, jaką można zadeklarować w odniesieniu do pracy danej osoby w trakcie roku kalendarzowego,
 • łączna liczba faktycznie przepracowanych godzin personelu B+R w ramach projektu nie może być większa, niż limit liczby godzin wskazany w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie,
 • personel B+R należy ująć we wniosku o dofinansowanie poprzez konkretne wskazanie opisu stanowisk i wymagań w zakresie doświadczenia, kompetencji i kwalifikacji, planowanej łącznej liczby pełnych godzin do przepracowania przez personel B+R w ramach projektu, a także zakładanych efektów prac,
 • pozostałe zasady kwalifikowalności określają wytyczne.

Stawki jednostkowej nie można stosować dla:

 • personelu administracyjnego,
 • personelu zarządzającego, oznacza to, że niekwalifikowalne są koszty:
  • pracy członków zarządu oraz prokurentów – dotyczy spółek prawa handlowego, chyba że oprócz sprawowania funkcji zarządczych wykonują również prace B+R,
  • pracy wspólników spółek cywilnych lub koszty prac osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonaną pracę wynagrodzenia.

Kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne aparatury i sprzętu naukowo-badawczego, będących własnością beneficjenta/partnera, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych. za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi wykorzystania aparatury i sprzętu do prac B+R i stopnia (%) wykorzystania aparatury i sprzętu w Projekcie, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Kluczowe warunki kwalifikowalności:

 • koszty odnoszą się wyłącznie do okresu wykorzystania aparatury i sprzętu w projekcie, mieszczącego się w terminie realizacji prac badawczych wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu,
 • odpisy amortyzacyjne mogą być kwalifikowalne w całości lub w części, która odpowiada proporcji wykorzystania danych składników majątku w związku z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych,
 • w przypadku środków transportu możliwość uzyskania wsparcia dotyczy jedynie sytuacji, gdy stanowią one aparaturę i sprzęt badawczy i nie będą wykorzystywane w celach innych niż służące badaniom przemysłowym i pracom rozwojowym lub tylko pracom rozwojowym.

Kwalifikowalnymi kosztami są odpisy amortyzacyjne budynków będących własnością partnera wiodącego/partnera wpisanych do ewidencji środków trwałych odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości (amortyzacja podatkowa) i zgodne z obowiązującymi przepisami.

W przypadku, gdy budynki wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja prac badawczych, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji prac badawczych (metraż powierzchni użytkowej, na której prowadzone są badania B+R – bez uwzględnienia części wspólnych).

Wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych i są bezpośrednio wykorzystywane do przeprowadzenia tych prac:

1. Koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług,

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:

 • koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji, z wyłączeniem umów cywilnoprawnych;
 • nabycie usług doradczych i usług równorzędnych do doradztwa wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych (usługi doradcze niemające charakteru ciągłego ani okresowego, które nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama – tego typu usługi kwalifikowalne są w ramach Kosztów pośrednich).

2. Koszty wynajmu/dzierżawy powierzchni laboratoryjnej wykorzystywanej do prac B+R – kwalifikowalna jest ta część kwoty wynajmu/dzierżawy, która odpowiada proporcji wykorzystania nieruchomości w związku z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych bez uwzględniania części wspólnej;

3. koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnychdotyczy wyłącznie MŚP w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego lub topografii układu scalonego. Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:

 • koszty związane z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej,
 • opłaty (wynagrodzenie) czynności rzeczników patentowych ponoszone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych z dnia 31 lipca 2019 r., tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1431,
 • koszty do pierwszego zgłoszenia włącznie.

4. koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej.
Koszty usług zewnętrznych rozliczymy na podstawie faktycznie poniesionych kosztów (z pełnym udokumentowaniem wydatków) oraz z zachowaniem pozostałych postanowień wytycznych, w tym zasady konkurencyjności lub Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jeśli jesteś zobowiązany do jej stosowania.

Wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych i są bezpośrednio wykorzystywane do przeprowadzenia tych prac.

Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się:

 1. zakup materiałów i innych środków eksploatacyjnych, na przykład surowców, półproduktów, odczynników, które są niezbędne do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych,
 2. zakup aparatury i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko do prac rozwojowych realizowanych w ramach tych prac (który nie spełnia definicji środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości Wnioskodawcy – o wartości netto nie wyższej niż 10.000 zł),
 3. raty kapitałowe leasingu oraz koszty wynajmu aparatury naukowo-badawczej i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych przez cały okres ich użytkowania. W przypadku środków transportu możliwość uzyskania wsparcia dotyczy jedynie sytuacji, gdy stanowią one aparaturę i sprzęt badawczy i nie będą wykorzystywane w celach innych niż służące badaniom przemysłowym i pracom rozwojowym lub tylko pracom rozwojowym.
 4. zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
 5. koszty amortyzacji, wynajmu, raty kapitałowe leasingu (operacyjnego i finansowego) wartości niematerialnej i prawnej,
 6. inne pozostałe koszty:
 • niezwiązane z nabyciem aktywów oraz
 • bezpośrednio związane z pracami przemysłowymi lub rozwojowymi lub wyłącznie pracami rozwojowymi oraz
 • niewpisujące się w inne kategorie kosztów.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty szkoleń bezpośrednio zawiązane z realizowanym projektem prowadzone przez firmy zewnętrzne w trybie stacjonarnym oraz on-line zarówno w trybie szkoleń otwartych jak i zamkniętych.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

 • wynagrodzenie wykładowców (za czas prowadzenia szkolenia),
 • koszty podróży i zakwaterowania wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z przeprowadzonym szkoleniem,
 • koszty wynajęcia sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem niezbędnym do odbycia szkolenia (za godziny, w których są wykorzystywane na potrzeby szkoleniowe),
 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzonym szkoleniem,
 • koszty materiałów szkoleniowych, w tym koszty tłumaczeń związanych ze szkoleniem,
 • koszty administracyjne związane wyłącznie z organizacją i obsługą szkolenia.

Kluczowe warunki kwalifikowalności:

 • osoby skierowane na szkolenie na dzień rozpoczęcia szkolenia muszą być zatrudnione u beneficjenta oraz nie mogą prowadzić własnej działalności gospodarczej,
 • są niezbędne do realizacji celów i rezultatów projektu i uzasadnione z punktu widzenia ich realizacji,
 • szkolenia niewpisujące się w katalog kosztów pośrednich.

Wydatkami kwalifikowalnymi mogą być tylko wydatki wskazane we wniosku o dofinansowanie, które są niezbędne dla realizacji projektu. Bez względu na to czy masz możliwość odliczenia podatku VAT czy też nie, koszt związany z podatkiem VAT zawsze stanowi koszt niekwalifikowalny w projekcie.

Koszty te nie mogą być jedynymi kosztami bezpośrednimi w projekcie.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego lub topografii układu scalonego. Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych.

Za wydatki kwalifikowalne uznaje się:

 • koszty związane z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej,
 • opłaty (wynagrodzenie) za czynności rzeczników patentowych ponoszone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych z dnia 31 lipca 2019 r., tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1431;
 • koszty do pierwszego zgłoszenia włącznie.

Koszty pośrednie w projekcie rozliczane są metodą uproszczoną – stawką ryczałtową.

W niniejszym naborze jest to wartość 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie koszty pośrednie przysługują partnerowi wiodącemu.

Koszty pośrednie rozlicza się metodą uproszczoną – w oparciu o stawkę ryczałtową, traktowane są, jako wydatki faktycznie poniesione. Dlatego nie ma obowiązku gromadzenia faktur i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej na potwierdzenie poniesienia wydatku w ramach projektu. Rozliczanie następuje w oparciu o przedstawiane do rozliczenia i uznane za kwalifikowalne bezpośrednie koszty projektu będące podstawą rozliczenia stawki (to oznacza, że na wysokość kosztów pośrednich mają wpływ wszelkiego rodzaju pomniejszenia na przykład korekty finansowe).

Do kosztów pośrednich zalicza się:

 1. koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w przygotowanie, zarządzanie i nadzór, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób (na przykład koordynatora, kierownika projektu, inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu, inwestora zastępczego), ich delegacji służbowych i szkoleń i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie,
 2. koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu),
 3. koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki i/ lub koszty zlecania usług w tym zakresie,
 4. koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),
 5. koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
 6. koszty dzierżawy gruntu i wieczystego użytkowania (bez odsetek) oraz koszty amortyzacji powierzchni biurowych, a także koszty ubezpieczeń,
 7. wydatki związane z otwarciem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego,
 8. amortyzacja, najem lub zakup aktywów, a także koszty napraw/przeglądów/serwisu, koszty ubezpieczeń, opłaty skarbowe, notarialne dotyczące aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a – d,
 9. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
 10. koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,
 11. koszty usług powielania dokumentów,
 12. koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
 13. koszty w ramach usług ochrony i dozoru mienia,
 14. koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń,
 15. opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych),
 16. koszty związane z przygotowaniem projektu, niewynikające z przepisów prawa lub z wymogów IZ FE SL,
 17. koszty zabezpieczeń prawidłowej realizacji projektu,
 18. koszty ubezpieczeń majątku wytworzonego w projekcie,
 19. koszty działań informacyjno-promocyjnych projektu,
 20. opłaty skarbowe, notarialne, bankowe, urzędowe związane z realizacją projektu,
 21. koszty związane z ustanowieniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania dokumentów w projekcie oraz koszty związane z odnowieniem w okresie realizacji projektu kwalifikowanego certyfikatu,
 22. koszty usług tłumaczenia dokumentów niezbędnych do przedłożenia instytucji zarządzającej na potrzeby rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji projektu.

Koszty wskazane, jako pośrednie nie mogą zostać rozliczone w ramach kosztów bezpośrednich.

 • Środki Trwałe/Dostawy
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Roboty budowlane

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś przedsiębiorcą posiadającym wpis do odpowiedniego rejestru (KRS lub CEiDG),

 • planujesz realizację projektu samodzielnie lub w partnerstwie z jednostką naukową, na terytorium województwa śląskiego objętym transformacją, tj. w jednym z 7 podregionów (katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim),

pracownik badawczy w laboratorium, tworzy prototyp

POZIOM DOFINANSOWANIA WYDATKÓW

Na wydatki związane z realizacją prac badawczo- rozwojowych:

Status przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Mikro i małe 70% – 80% 45%- 60%
Średnie 60% – 75% 35%- 50%
Duże 50% – 65% 25%- 40%

W przypadku jednostek naukowych, będących partnerami projektu, poziom dofinansowania prac B+R wynosi 100%.

Pozostała pomoc:

Na wydatki inwestycyjne (zakup środków trwałych, WNiP, materiały i roboty budowlane)– zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 40% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
 • 30% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw

przy czym dla podregionów objętych Planem Sprawiedliwej Transformacji istnieje możliwość podwyższenia dofinansowania o dodatkowe 10 punktów procentowych.

Na pozostałe wydatki:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku kosztów uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku kosztów uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych dla dużych przedsiębiorstw (pomoc de minimis),
 • 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku kosztów pośrednich (pomoc de minimis).

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

dofinansowanie B+R- dokumenty
 • formularz wniosku o dofinansowanie,

 • model finansowy- analiza finansowa na wzorze instytucji,

 • dokumenty potwierdzające finansowanie projektu,

 • inne załączniki na wzorach i zgodnie z wytycznymi instytucji organizującej konkurs (w zależności od rodzaju i zakresu realizowanego projektu).

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy, czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej