WIELKOPOLSKIE DOFINANSOWANIE DO PRAC B+R

Skorzystaj z wielkopolskiego dofinansowania prac B+R, ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych produktów i procesów!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Konkurs nie został dotychczas ogłoszony. Publikacja została przygotowana na podstawie zapisów SZOP oraz archiwalnych regulaminów konkursów. Opisane założenia konkursowe mogą ulec nieznacznej zmianie po ogłoszeniu konkursu.

od 09 września 2024 roku do 08 listopada 2024 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

przedsiębiorstwa i konsorcja naukowo- przemysłowe województwa wielkopolskiego

mogą samodzielnie realizować projekt; duże przedsiębiorstwa i jednostki naukowe mogą realizować projekty jedynie we współpracy z MŚP

koszty prac badawczo- rozwojowych, zakup infrastruktury B+R

stanowią wydatki kwalifikowane w projekcie, uzupełniająco można sfinansować inne koszty

do 80% dofinansowania

wydatków kwalifikowanych mogą uzyskać przedsiębiorcy

JAKIE PROJEKTY UZYSKAJĄ DOFINANSOWANIE?

 • Dofinansowanie w ramach konkursu uzyskają projekty obejmujące minimum jeden z modułów obligatoryjnych: prace B+R lub infrastruktura B+R.

 • Projekty mogą dotyczyć realizacji również następujących modułów fakultatywnych: moduł wdrożenia wyników prac B+R (w formie dotacji warunkowej); moduł cyfryzacji; moduł kompetencje; moduł zielone technologie; moduł internacjonalizacja.

 • Realizacja projektów musi być bezpośrednio związana z inteligentnymi specjalizacjami regionalnymi oraz ponadregionalnymi.

 • Priorytetowo traktowane będą projekty realizujące cele Europejskiego Zielonego Ładu.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI ZOSTANĄ DOFINANSOWANE?

Konkurs nie został dotychczas ogłoszony. Publikacja została przygotowana na podstawie zapisów SZOP oraz archiwalnych regulaminów konkursów. Opisane założenia konkursowe mogą ulec nieznacznej zmianie po ogłoszeniu konkursu.

 • Wynagrodzenie personelu projektu
 • Podwykonawstwo (koszty zleconych prac B+R, w tym wynagrodzenia w ramach umów B2B)
 • Amortyzacja środków trwałych i nieruchomości na potrzeby prac B+R
 • Pozostałe koszty realizacji prac B+R: usługi zewnętrzne (np. miesięczne licencje na oprogramowanie), materiały do budowy linii pilotażowych i prototypów (tj. elementy, które samodzielnie nie mogą stanowić kosztów trwałych), materiały na potrzeby badań, sprzęt laboratoryjny (niebędący środkiem trwałym)
 • Koszty pośrednie (liczone stawką ryczałtową, obejmujące m.in. wynagrodzenie kadry zarządzającej: kierownika zarządzającego oraz kierownika prac B+R)

Prace B+R, czyli badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe w celu zdobycia nowej wiedzy oraz opracowania nowych, innowacyjnych produktów, procesów, usług lub wprowadzenie istotnych ulepszeń do istniejących, dostępnych na rynku produktów, procesów lub usług, możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej.

 • Środki trwałe
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Roboty i materiały budowlane

W ramach modułu infrastruktura B+R Wnioskodawca może uzyskać wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej, która może być sfinansowana w ramach modułu B+R lub innych środków.

 • Środki trwałe
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Roboty i materiały budowlane

Celem modułu jest, wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania Moduł wdrożenie jest objęty finansowanym zwrotnym tzw. Dotacją warunkową.

Szczegółowe informacje w zakresie dotacji warunkowej będą znane w momencie ogłoszenia konkursu. Z przykładowym sposobem kalkulacji części zwrotnej dotacji w innym konkursie (ścieżka SMART) można zapoznać się pod linkiem: https://pmta.pl/2023/02/24/dotacja-warunkowa/.

 • Usługi doradcze dot. zastosowania technologii cyfrowych,
 • Rozwój kompetencji cyfrowych,
 • Koszty zakupu i wdrożenia technologii wspierających prowadzenie działalności gospodarczej (w tym WNIP),
 • Koszty usług niezbędnych do wdrożenia technologii cyfrowych, Internetu rzeczy, interfejsów aplikacji, itd., wspierających wzajemne dzielenie się danymi, digitalizację procesów eksportowych.
 • Koszty usług szkoleniowych

Wsparcie udzielane w tym module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, w tym kompetencje dla gospodarki nisko i zeroemisyjnej m.in. wodorowej oraz gospodarki obiegu zamkniętym, robotyzacji automatyzacji gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.

Wspierane będą nowe modele biznesowe, uwzględniające aspekty środowiskowe i przestawienie się na model cyrkularny, tj. ograniczenia zużycia zasobów pierwotnych i minimalizację produkcji odpadów, ekoprojektowanie, wydłużanie życia produktów, przeprowadzania ocen środowiskowych i cyklu życia produktu (jak ETV, PEF czy LCA), współdzielenie, realizację modelu sprzedaży funkcji danego produktu (product as a service), itd.

Internacjonalizacja nie dotyczy eksportu produktów obejmuje m.in.: komercjalizację wyników prac B+R i ich promocję na rynkach zagranicznych. Istotny jest udział we wspólnych przedsięwzięciach przedsiębiorców, sektora nauki, partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów sektora publicznego w procesie tworzenia, rozwoju i wdrażania innowacji oraz rozwoju mechanizmów dyfuzji wiedzy w gospodarce, transferu technologii, w tym na arenie międzynarodowej.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

 • jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą (w takim wypadku możesz realizować projekt samodzielnie lub we współpracy z innym przedsiębiorcą lub jednostką naukową),

 • jesteś przedsiębiorcą o statusie small mid- cap (w takim wypadku możesz realizować projekt samodzielnie lub we współpracy z MŚP lub jednostką naukową),

 • jesteś dużym przedsiębiorcą, przedsiębiorstwem mid-cap lub jednostką naukową (w takim przypadku możesz realizować projekt tylko we współpracy z MŚP).

 • planujesz realizację projektu badawczo- rozwojowego lub projektu związanego z zakupem infrastruktury B+R na potrzeby realizacji projektu badawczo- rozwojowego, na terytorium województwa wielkopolskiego.

prototypowania-dofinansowanie do prac B+R

POZIOM DOFINANSOWANIA WYDATKÓW

Koszty realizacji prac B+R będą finansowane zgodnie z tabelą poniżej:

Status przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Mikro i małe 70% – 80% 45%- 60%
Średnie 60% – 75% 35%- 50%
Duże (w tym small mid-caps i mid caps) 50% – 65% 25%- 40%

W przypadku jednostek naukowych, wchodzących w skład konsorcjum/partnerstwa poziom dofinansowania prac B+R wynosi 100%.

Zakup infrastruktury B+R będzie finansowany zgodnie z Mapą pomocy regionalnej.

Pozostałe wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis (np. certyfikacja, usługi szkoleniowe, cyfryzacja) będą finansowane w wysokości minimum 50%.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

dofinansowanie B+R- dokumenty
 • Formularz wniosku o dofinansowanie,

 • Analiza finansowa projektu,

 • Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego,

 • Raport z badania stanu techniki (dokument nie jest obligatoryjny, jednak stanowi podstawę do określenia poziomu innowacyjności oraz potwierdzenie braku naruszenia praw własności innych podmiotów)

 • Inne załączniki, zgodnie z dokumentacją konkursową.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy, czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Instytucją Organizującą Konkurs.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej