ŁÓDZKIE DOFINANSOWANIE DO PRAC B+R

Skorzystaj z łódzkiego dofinansowania prac B+R, ukierunkowanych na opracowanie nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

Konkurs nie został dotychczas ogłoszony. Publikacja została przygotowana na podstawie zapisów SZOP oraz archiwalnych regulaminów konkursów. Opisane założenia konkursowe mogą ulec nieznacznej zmianie po ogłoszeniu konkursu.

od września 2024 roku do października 2024 roku

będzie trwał nabór wniosków o dofinansowanie

przedsiębiorstwa z obszarów transformacji oraz konsorcja naukowo- przemysłowe

mogą wnioskować o dofinansowanie

koszty prac badawczo- rozwojowych

stanowią wydatki kwalifikowane w projekcie, uzupełnienie kosztów B+R mogą stanowić koszty wdrożeniowe i doradcze

do 85% dofinansowania

wydatków kwalifikowanych mogą uzyskać przedsiębiorcy

JAKIE PROJEKTY UZYSKAJĄ DOFINANSOWANIE?

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI ZOSTANĄ DOFINANSOWANE?

Konkurs nie został dotychczas ogłoszony. Publikacja została przygotowana na podstawie zapisów SZOP oraz archiwalnych regulaminów konkursów. Opisane założenia konkursowe mogą ulec nieznacznej zmianie po ogłoszeniu konkursu.

W ramach kategorii kwalifikowane jest wynagrodzenie brutto wraz z kosztami pracodawcy, wynikające z umowy o pracę.

BARDZO WAŻNE: Wynagrodzenie w ramach umów B2B jak i w ramach umów zleceń  nie są traktowane jako koszty personelu a jako koszty podwykonawstwa (usług zewnętrznych)!

Koszty wynagrodzenia kadry zarządzającej (kierownika B+R/ kierownika zarządzającego) są finansowane z kosztów pośrednich. Aby koszt personelu mógł zostać zakwalifikowany do wydatków bezpośrednich niezbędne jest, aby w jego obowiązkach w ramach poszczególnych zadań nie znajdowały się obowiązki zarządcze.

Koszty amortyzacji aparatury B+R, finansowane w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.

Koszty finansowane w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe.

Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji.

WAŻNE: Wynagrodzenie w ramach umów B2B jak i w ramach umów zleceń traktowane są jako koszty podwykonawstwa. Dodatkowo rekrutacja pracowników w ramach umów B2B oraz umów zleceń wymaga publikacji postępowania ofertowego na portalu Baza Konkurencyjności.

Przykładowo, mogą to być koszty:

 • materiałów i środków eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji prac B+R np. koszty surowców, półproduktów, odczynników;
 • sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do prac B+R, tj. koszty zakupów, które nie są środkiem trwałym zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z polityką rachunkowości Wnioskodawcy;
 • utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji, w jakiej są wykorzystywane do prac B+R;
 • eksploatacji aparatury naukowo-badawczej;
 • zakupu elementów służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej (możliwy jest zakup jedynie elementów, które samodzielnie nie mogą stanowić środków trwałych. Wydatki, które mogą stanowić samodzielnie środki trwałe można sfinansować jedynie w ramach amortyzacji).

Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe:

 • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • leasing finansowy instalacji lub maszyn, w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat, obejmujący obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
 • zakup materiałów i robót budowlanych.

Wydatki te są finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, a poziom dofinansowania jest zgodny z Mapą pomocy regionalnej.

Koszty usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań, m.in.

 • opracowanie strategii komercjalizacji,
 • opracowanie studiów wykonalności,
 • przeprowadzenie badań rynkowych,
 • usługi wyceny własności intelektualnej,
 • usługi związanej z ochroną własności intelektualnej.

Koszty pośrednie w wysokości 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich projektu.

Koszty pośrednie można podzielić na kilka rodzajów:

1. Grupa kosztów związanych z zarządzaniem projektem:

 • koszty koordynatora/menadżera/kierownika projektu oraz innych osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie projektem, monitorowanie i jego rozliczanie lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, o ile ich zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby,
 • koszty zarządu w wysokości zależnej od zaangażowania czasowego w realizację projektu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki),
 • koszty innych usług polegających na zlecaniu zadań związanych z zarządzaniem projektem (np. inżynier kontraktu, koordynator projektu),
 • koszty usług związanych z prowadzeniem nadzorów w projekcie (innych niż nadzór autorski[1]), w tym nadzór inwestorski oraz nadzory branżowe,
 • koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna) zatrudnionego na potrzeby funkcjonowania jednostki, a wykonującego zadania związane z obsługą projektu,
 • koszty obsługi technicznej/ personelu technicznego (np. informatyka) niestanowiące wydatków/ kosztów osobowych związanych z zaangażowaniem personelu (kadry merytorycznej),
 • koszty delegacji służbowych.

UWAGA: Nie jest możliwe rozliczanie tego samego stanowiska pracy w ramach kosztów bezpośrednich i pośrednich równocześnie, nawet z zastosowaniem proporcjonalnego przyporządkowania zadań do obu kategorii.

2. Grupa pozostałych kosztów administracyjnych

 • koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych z obsługą administracyjną projektu,
 • wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,
 • amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby zarządzania projektem, o którym mowa w pkt. 1-7, oraz innych nieprzeznaczonych w 100% do realizacji działań bezpośrednich,
 • opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
 • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,
 • koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą administracyjną projektu,
 • koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu,
 • koszty ubezpieczeń majątkowych związanych z projektem i innych,
 • koszty ochrony mienia związanego z projektem,
 • koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości oraz dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację tych pomieszczeń,
 • koszty związane z konserwacją i naprawą urządzeń biurowych/koszt zakupu urządzeń i sprzętu biurowego nie będących środkiem trwałym, na potrzeby zarządzania projektem,
 • koszty utylizacji odpadów na potrzeby zarządzania projektem,
 • hosting na potrzeby funkcjonowania projektu,
 • koszty opłat skarbowych i notarialnych związanych z realizacją projektu,
 • koszty usług tłumaczenia dokumentów niezbędnych do przedłożenia instytucji zarządzającej na potrzeby rozliczenia i kontroli prawidłowej realizacji projektu,
 • koszty ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

3. Koszty promocji

 • działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, plakat/ tablice informacyjne/ tablice promocyjne), wynikające z obowiązków określonych w umowie/ porozumieniu/ decyzji o dofinansowanie projektu.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST TO DOFINANSOWANIE?

Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie, jeśli:

innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania

POZIOM DOFINANSOWANIA WYDATKÓW

Koszty realizacji prac B+R będą finansowane zgodnie z tabelą poniżej:

Status przedsiębiorstwa Badania przemysłowe Prace rozwojowe
Mikro i małe 70% – 80% 45%- 60%
Średnie 60% – 75% 35%- 50%
Duże 50% – 65% 25%- 40%

W przypadku jednostek naukowych, wchodzących w skład konsorcjum/partnerstwa poziom dofinansowania prac B+R wynosi 100%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla prac wdrożeniowych (komponent wdrożeniowy) wynosi do 85%. Wydatki na komponent wdrożeniowy ponoszone będą w ramach pomocy de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

dofinansowanie B+R- dokumenty
 • Formularz wniosku o dofinansowanie,

 • Plan prac badawczych,

 • Analiza ekonomiczno- finansowa,

 • Dokument potwierdzający posiadanie wkładu własnego,

 • Raport z badania stanu techniki (dokument nieobligatoryjny, zalecany),

 • Inne załączniki, np. oświadczenie o statusie MŚP, analiza OOŚ.

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy, czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz doradzimy w przypadku konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień.

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Instytucją Organizującą Konkurs.

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej