ŚCIEŻKA SMART- MODUŁ „WDROŻENIE INNOWACJI”

Pozyskaj dofinansowanie na wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, prowadzących do powstania innowacji produktowej lub procesowej, co najmniej na poziomie krajowym!

WAŻNE: MODUŁ „WDROŻENIE INNOWACJI” MOŻE BYĆ, W PRZYPADKU MŚP, REALIZOWANY JAKO SAMODZIELNY PROJEKT!

CHCĘ POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

INFORMACJE OGÓLNE O MODULE B+R

KIEDY, NA CO I O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA APLIKOWAĆ?

do października 2024 roku

będą trwały nabory wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka SMART oraz nabór wniosków na rzecz dostępności

MŚP oraz duże przedsiębiorstwa

mogą wnioskować o dofinansowanie w konkursie.

Dofinansowaniu podlegają koszty niezbędne do przeprowadzenia wdrożenia

takie jak środki trwałe, roboty budowlane i inne.

 do 70% dofinansowania

mogą uzyskać przedsiębiorstwa, w zależności od miejsca realizacji projektu, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju wydatków.

Dotacja warunkowa

jest przyznawana na realizację modułu wdrożeniowego. Dotacja ta podlega częściowemu zwrotowi, zależnemu od wielkości przychodów.

JAKIE DOKŁADNIE WYDATKI I W JAKIEJ WYSOKOŚCI PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU W RAMACH MODUŁU „WDROŻENIE INNOWACJI”?

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów, jeżeli jest on niezbędny do realizacji modułu i kwalifikowany wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystany do celów realizacji modułu.

Ponadto kwalifikowalne są raty spłaty kapitału gruntów, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji modułu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału nieruchomości niezabudowanych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem, że we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji modułu, a w przypadku MŚP – okres co najmniej 3 lat.

Dofinansowanie będzie przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, jeżeli: nieruchomość jest niezbędna do realizacji modułu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji modułu.

Ponadto kwalifikowalne są raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji modułu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem że, we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji modułu, a w przypadku MŚP – okres co najmniej 3 lat.

Suma kwalifikowalnych kosztów gruntów oraz nieruchomości zabudowanych nie może przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

Dofinansowanie będzie przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing środków trwałych innych niż nieruchomości.

Kwalifikowalne są raty spłaty kapitału środków trwałych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji modułu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłaty kapitału środków trwałych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem, że we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP.

Nowe aktywa oznaczają aktywa, które zostały nabyte po cenie rynkowej przez Wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz które nie były nigdy wcześniej wykorzystywane w procesie produkcji.

Dofinansowanie będzie przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia robót i materiałów budowlanych.

Dofinansowanie będzie przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej.

Dofinansowanie będzie przyznawane zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

W ramach tej kategorii kwalifikowalne są koszty udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, badań, rynku, laboratoriów, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC) koszty znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Koszt ten dla dużych przedsiębiorców jest objęty pomocą de minimis.

Wysokość dofinansowania dla tej kategorii kosztów wynosi 50%.

Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych (tj. innych niż pracownicy Wnioskodawcy lub podmioty z nim powiązane).

Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP.

Koszt ten dla dużych przedsiębiorców jest objęty pomocą de minimis.

Wysokość dofinansowania dla tej kategorii kosztów wynosi 50%.

Dodatkowe zabezpieczenie umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w module Wdrożenie innowacji co do zasady nie jest obowiązkowe. Instytucja udzielająca dofinansowania może jednak zażądać ustanowienia takiego zabezpieczenia, które obejmować będzie część zwrotną dofinansowania udzielanego w formie dotacji zwrotnej.

Wnioskodawca może więc przewidzieć koszt tego zabezpieczenia we wniosku. Kwalifikowalne są wyłącznie wydatki na zabezpieczenie poniesione w okresie realizacji modułu. Jeżeli koszt zabezpieczenia nie zostanie przewidziany we wniosku w Harmonogramie rzeczowo-finansowym modułu, nie będzie mógł zostać objęty dofinansowaniem.

Koszt ten zarówno dla MŚP, jak i dużych przedsiębiorców jest objęty pomocą de minimis.

Wysokość dofinansowania dla tej kategorii kosztów wynosi 100%.

fabryka

CO OZNACZA, ŻE DOTACJA W RAMACH MODUŁU „WDROŻENIE INNOWACJI” JEST WARUNKOWA?

Na wartość dofinansowania w ramach modułu składają się:

 • część bezzwrotna dofinansowania

 • część zwrotna dofinansowania

Wyjściowe proporcje części zwrotnej i części bezzwrotnej dotacji warunkowej są różne, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa na moment podpisania umowy o dofinansowanie.

 • duże przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 30%, część zwrotna: 70%;

 • średnie przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 40%, część zwrotna: 60%;

 • mikro i małe przedsiębiorstwa: część bezzwrotna: 50%, część zwrotna: 50%.

Określona w umowie część zwrotna stanowi kwotę maksymalną, która może ulec obniżeniu zależności od wysokości wygenerowanych w wyniku realizacji modułu Wdrożenie innowacji przychodów. Do wyliczenia rzeczywistej wysokości zwrotu służy wskaźnik R.

Jak wyliczyć wskaźnik R?

R =(P/DZ*100%)-100%, gdzie:

 • P – suma przychodów netto ze sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek lub wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji modułu, osiągniętych w okresie 4 lat od zakończenia projektu

 • DZ – kwota zwrotnej części dotacji warunkowej (zgodnie z umową o dofinansowanie)

Ile wynosi rzeczywista wysokość zwrotu?

 • Dla R <20% zwrot wynosi 100% części zwrotnej dotacji
 • Dla R od 20 do <40% zwrot wynosi 35% części zwrotnej dotacji
 • Dla R od 40 do <60% zwrot wynosi 30% części zwrotnej dotacji
 • Dla R od 60 do <80% zwrot wynosi 25% części zwrotnej dotacji
 • Dla R od 80 do <90% zwrot wynosi 20% części zwrotnej dotacji
 • Dla R od 90 do <100% zwrot wynosi 10% części zwrotnej dotacji
 • Dla R od 100% zwrot wynosi 5% części zwrotnej dotacji
 • Dla R <20% zwrot wynosi 100% części zwrotnej dotacji
 • Dla R od 20 do <40% zwrot wynosi 40% części zwrotnej dotacji
 • Dla R od 40 do <60% zwrot wynosi 35% części zwrotnej dotacji
 • Dla R od 60 do <80% zwrot wynosi 30% części zwrotnej dotacji
 • Dla R od 80 do <100% zwrot wynosi 25% części zwrotnej dotacji
 • Dla R od 100% zwrot wynosi 20% części zwrotnej dotacji
 • w przypadku jednorazowej spłaty w terminie do 30 dni od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 80% kwoty do zwrotu;
 • w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 12 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 85% kwoty do zwrotu;
 • w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 24 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 90% kwoty do zwrotu;
 • w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 36 miesięcy od wskazania przez IP kwoty do zwrotu beneficjent zwraca 100% kwoty do zwrotu.

SPRAWDŹ JAKIE JESZCZE MODUŁY MOŻESZ DOFINANSOWAĆ W RAMACH KONKURSU ŚCIEŻKA SMART

WDROŻENIE INNOWACJI
INFRASTRUKTURA B+R
CYFRYZACJA
INTERNACJONALIZACJA
KOMPETENCJE
ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY PRZYGOTOWAĆ?

 • FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE- Dokument należy przygotować na wzorze udostępnionym za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.

 • MODEL FINANSOWY na wzorze PARP lub na wzorze NCBR

 • INNE (np. dokumenty potwierdzające zakup wyników prac B+R/ zlecenie lub realizację prac B+R)

raport z audytu zewnętrznego

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?

kalendarz

Nabory dla projektów realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorców:

 • od 21 lutego do 9 maja 2023 roku

 • od 10 maja do 30 października 2023 roku

 • od 06 lipca do 30 października 2023 roku (nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności)

 • od marca do kwietnia 2024 roku

Nabór dla projektów realizowanych w konsorcjum:

 • od 26 października 2023 roku do 09 stycznia 2024 roku

SZCZEGÓŁY OFERTY PMTA

KOMPLEKSOWA USŁUGA DORADCZA OD PMTA- CO DOKŁADNIE ZROBIMY ABY POZYSKAĆ DLA CIEBIE DOFINANSOWANIE?

Przeprowadzimy wstępny audyt projektu- zweryfikujemy czy projekt spełnia kryteria obligatoryjne projektu.

We współpracy z klientem opracujemy koncepcję projektu o najwyższej, możliwej do uzyskania ilości punktów.

Na podstawie listy pytań przygotujemy dokumentację aplikacyjną oraz pomożemy prawidłowo podpisać i złożyć dokumentację.

Będziemy monitorować ocenę projektu oraz pomożemy w przygotowaniu do Panelu Eskpertów

Przeprowadzimy przez proces podpisania umowy z Instytucją Organizującą Konkurs

DOŁĄCZ DO NAS JUŻ DZIŚ I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE!

DOŁĄCZAM

> 500

liczba napisanych
wniosków
o dofinansowanie

>10 lat

doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji unijnych

> 1 MLD ZŁ

łączna wartość zrealizowanych
projektów

38 220 ZŁ

średni zysk Beneficjentów z każdego zainwestowanego
1 000 zł

Dlaczego warto zaufać PMTA?

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania dotacji unijnych dla firm z zarówno z sektora MŚP jak i pozostałych podmiotów.

Od ponad 10 lat skutecznie doradzamy przedsiębiorcom, jak dofinansować rozwój swojej firmy, pomagamy wybrać odpowiednią dotację, a następnie przygotować wszystkie dokumenty.

Więcej informacji o PMTA

Zdobądź z nami dotację unijną dla Twojej firmy!

Wyślij do nas wiadomość bezpośrednio przez formularz kontaktowy lub na dotacje@pmta.pl opisując:

 • czym zajmuje się i gdzie działa Twoja firma,
 • jaki projekt chcesz zrealizować lub realizujesz,
 • jakie są szacowane wydatki projektu i ich wartość.

Możesz również skontaktować się z naszym Ekspertem, pod numerem telefonu:

790 566 755
530 900 601

Na podstawie przesłanych informacji przeanalizujemy możliwość pozyskania dofinansowania w ramach niniejszego konkursu przez Twoją firmę oraz przygotujemy ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb lub też poszukamy alternatywnych możliwości sfinansowania Twojego pomysłu.

ZAUFALI NAM

DOŁĄCZ DO GRUPY NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW I PRZYGOTUJ Z NAMI SWÓJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

DOŁĄCZAM

Sprawdź pozostałe aktualne nabory wniosków o dotacje:

 • proces prototypowania i testowania, dwie osoby testują ramię robota
  Czytaj więcej
 • innowacyjna linia technologiczna- dofinansowanie na badania
  Czytaj więcej
 • infrastruktura badawczo- rozwojowa roboty
  Czytaj więcej